4. kapitola

Slávnostné napomenutia

1 Zaprisahám ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, v mene jeho zjavenia sa a jeho kráľovstva:
2 hlásaj slovo, naliehaj vo vhodnom i nevhodnom čase, napomínaj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 5 Ty však buď vo všetkom rozvážny, znášaj útrapy, konaj dielo hlásateľa evanjelia, dokonale plň svoju službu.

Pavol na konci svojho života

6 Môj život sa už vylieva na oltár ako obeta, prišla chvíľa môjho odchodu.
7 Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som si zachoval. 8 Teraz už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale všetkým, ktorí budú s láskou očakávať jeho zjavenie sa.

Posledné odporúčania

9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr.
10 Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. 11 Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo mi je užitočný v službe. 12 Tychika som poslal do Efezu. 13 Keď prídeš, prines plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy, a najmä pergameny. 14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám. 16 Pri mojej prvej súdnej obhajobe mi nikto nepomáhal. Všetci ma opustili. Nech sa to nepočíta proti nim. 17 Ale Pán stál pri mne a dal mi silu, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a došlo do uší všetkých pohanov. A bol som vyslobodený z tlamy leva. 18 Pán ma vyslobodí z každého zlého diela a vezme ma do svojho nebeského kráľovstva. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Pozdravy a posledné želania

19 Pozdrav Prisku a Akvilu, tiež rodinu Oneziforovu.
20 Erastos zostal v Korinte, Trofima som nechal chorého v Miléte. 21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všetci bratia. 22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.