Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Varovanie proti nebezpečenstvám posledných čias

1 Vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.
2 Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3 bezcitní, neľútostní, ohováračskí, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, 4 zradní, bezočiví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj týchto sa stráň! 6 Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadosťami, 7 ktorí sa stále učia, a nikdy nie sú schopní dôjsť k poznaniu pravdy. 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia skazeného úsudku, nespoľahliví vo viere. 9 Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavená ich nerozumnosť, ako bola tamtých. 10 Ty si však nasledoval moje učenie, môj spôsob života, moje plány, moju vieru, moju veľkodušnosť, moju lásku k blížnemu, moju trpezlivosť 11 v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré ma stihli v Antiochii, v Ikóniu a Lystre. Aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. 12 A všetci, čo chcú žiť nábožne ako kresťania – v Kristovi Ježišovi –, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. 14 Ty však vytrvaj v tom, čo si sa naučil a o čom si pevne presvedčený. Ty vieš, od akých učiteľov si sa to naučil. 15 Od útleho detstva poznáš sväté Písma. Tie ti môžu dať múdrosť, ktorá vedie k spáse skrze vieru v Krista Ježiša. 16 Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol dokonalý, pripravený na každé dobré dielo.