Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Archa v Jeruzaleme

1 Potom Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela, tridsaťtisíc chlapov.
2 Dávid sa vydal na cestu a s celým vojskom šiel do Baaly v Judsku, aby odtiaľ priniesli Božiu archu, ktorá nesie meno Jahveho Cebaot tróniaceho nad cherubmi. 3 Božiu archu naložili na nový voz a odviezli ju z Abinadabovho domu, ktorý bol na návrší. Uza a Achjo, Abinadabovi synovia, viedli nový voz. 4 Uza kráčal vedľa Božej archy a Achjo kráčal pred ňou. 5 Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Jahvem zo všetkých svojich síl a spievali za zvuku citár, hárf, tamburín, zvončekov a cimbalov. 6 Keď došli k Nakonovmu humnu, Uza natiahol ruku k Božej arche a zachytil ju, lebo voly sa potkli. 7 Vtedy Jahveho hnev vzplanul proti Uzovi, Boh ho na mieste udrel pre tento priestupok i zomrel tam vedľa Božej archy. 8 Dávid sa rozrušil, že Jahve udrel Uzu; a to miesto sa volá až do dnešného dňa Perec-Uza. 9 V ten deň sa Dávid zľakol Jahveho a povedal: "Ako by Jahveho archa mohla vojsť ku mne?" 10 Dávid teda nechcel previezť Božiu archu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odviezť do domu Obed-Edoma z Gatu. 11 Jahveho archa zostala u Obed-Edoma z Gatu tri mesiace a Jahve požehnal Obed-Edoma a celú jeho rodinu. 12 Kráľovi Dávidovi oznámili, že Jahve požehnal rodinu Obed-Edoma a všetko, čo mu náležalo, kvôli Božej arche. Vtedy Dávid išiel a dal vyniesť Božiu archu z domu Obed-Edoma do Dávidovho mesta s veľkým jasotom. 13 Keď tí, čo niesli Jahveho archu, urobili šesť krokov, obetoval býka a vykŕmené teľa. 14 Dávid tancoval z celej sily pred Jahvem, opásaný ľanovým efódom. 15 Tak Dávid a celý dom Izraela prevážali Jahveho archu s jasotom a za zvuku trúby. 16 Keď Jahveho archa vchádzala do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Mikal hľadela z okna a keď videla, ako kráľ Dávid skáče a točí sa pred Jahvem, pohrdla ním vo svojom srdci. 17 Jahveho archu doniesli a zložili ju na jej miesto do stanu, ktorý dal Dávid postaviť pre ňu, a Dávid obetoval pred Jahvem celopaly a pokojné obety. 18 Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v mene Jahveho Cebaot. 19 Potom nadelil všetkému ľudu, celému zástupu Izraela, tak mužom, ako i ženám, každému po jednom pecni chleba, po hrude datlí a po hrozienkovom koláči. Nato všetok ľud odišiel, každý do svojho domu. 20 Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju domácnosť, Mikal, Šaulova dcéra, vyšla Dávidovi v ústrety a povedala: "Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako by sa obnažoval iba nejaký blázon." 21 Ale Dávid odpovedal Mikal: "Ja tancujem pred Jahvem. Ako že žije Jahve, ktorý mi dal prednosť pred tvojím otcom a pred celým jeho rodom a ustanovil ma za hlavu Izraela, Jahveho ľudu, pred Jahvem budem tancovať 22 a ešte viac sa pokorím. V tvojich očiach môžem byť bezcenný, ale u tých slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem v úcte." 23 A Mikal, Šaulova dcéra, nemala deti do dňa svojej smrti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk