Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Sčítanie ľudu

1 Jahveho hnev znovu vzplanul proti Izraelcom a popudil Dávida proti nim takto: "Choď, sčítaj Izraela a Júdu!"
2 Kráľ povedal Joabovi a veliteľom vojska, ktorí boli s ním: "Prejdite všetkými kmeňmi Izraela od Danu až po Beer-Šebu a sčítajte ľud, aby som vedel jeho počet." 3 Joab povedal kráľovi: "Nech Jahve, tvoj Boh, rozmnoží ľud stonásobne a nech to kráľ, môj pán, uvidí na vlastné oči. Ale čo by z toho mal kráľ, môj pán?" 4 Ale kráľov rozkaz Joabovi a veliteľom vojska bol rozhodný, preto Joab a velitelia vojska odišli od kráľa sčítať izraelský ľud. 5 Prešli cez Jordán a začali Aroerom a mestom, ktoré je v údolí, a išli ku Gadovcom a k Jazeru. 6 Potom išli do Galaádu a do kraja Chetejcov v Kadeši, išli do Danu a z Danu odbočili k Sidonu. 7 Potom dosiahli pevnosť Tyrus a všetky chivijské a kanaánske mestá a skončili v judskom Negebe, v Beer-Šebe. 8 Tak pochodili celú krajinu a po deviatich mesiacoch a dvadsiatich dňoch sa vrátili do Jeruzalema. 9 Joab odovzdal kráľovi počet dosiahnutý pri sčítaní ľudu: Izrael mal osemstotisíc bojovníkov schopných tasiť meč a Júda mal päťstotisíc mužova.

Mor a Božie odpustenie

10 Keď Dávid sčítal ľud, rozbúšilo sa mu srdce. Dávid povedal Jahvemu: "Veľmi som zhrešil, že som to urobil. Jahve, teraz, prosím, odpusť tento hriech svojmu sluhovi, lebo som urobil veľkú hlúposť."
11 Keď Dávid ráno vstal, Jahve prehovoril k prorokovi Gadovi, Dávidovmu vidcovi, toto slovo: 12 "Choď povedať Dávidovi: Takto hovorí Jahve. Predkladám ti troje: vyvoľ si jedno z nich a to ti urobím." 13 Gad teda išiel k Dávidovi a oznámil mu toto: "Má prísť na tvoju krajinu trojročný hlad? Alebo chceš tri mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi, ktorí ťa budú prenasledovať? Alebo má byť po tri dni mor v tvojej krajine? Teraz uvažuj a rozhodni, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal." 14 Dávid povedal Gadovi: "Som vo veľkej úzkosti. Nuž upadnime do Jahveho rúk, lebo jeho milosrdenstvo je veľké, len nech neupadnem do ľudských rúk." 15 Dávid si teda vybral mor. Bol práve čas žatvy pšenice. Jahve poslal mor na Izrael od rána až po určený čas, pohroma zasiahla ľud a sedemdesiattisíc mužov z ľudu zomrelo od Danu po Beer-Šebu. 16 Anjel vystrel ruku proti Jeruzalemu, aby ho zničil, ale Jahvemu bolo ľúto toho zla a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud: "Dosť, teraz stiahni ruku!" Jahveho anjel bol práve pri humne Araunu Jebuzejského. 17 Keď Dávid videl anjela, ako bije ľud, povedal Jahvemu: "Hľa, ja som zhrešil, ja som sa previnil, ale tieto ovce, čo tie urobili? Prosím, nech tvoja ruka postihne mňa a moju rodinu!"

Postavenie oltára

18 V ten deň prišiel Gad k Dávidovi a povedal mu: "Choď hore a postav oltár Jahvemu na humne Araunu Jebuzejského!"
19 A Dávid šiel podľa Gadovho slova, ako rozkázal Jahve. 20 Arauna sa pozrel a videl kráľa a jeho dôstojníkov prichádzať k sebe. Arauna práve mlátil obilie. 21 Arauna vyšiel a prestrel sa pred kráľom tvárou k zemi. Arauna sa pýtal: "Prečo prichádza kráľ, môj pán, k svojmu sluhovi?" Dávid odpovedal: "Kúpiť od teba toto humno a postaviť oltár Jahvemu, aby sa pohroma odvrátila od ľudu." 22 Arauna povedal Dávidovi: "Nech kráľ, môj pán, vezme a obetuje, čo uzná za dobré! Pozri, tu sú voly na celopal, mlátiace vlačuhy a volské jarmá na drevo. 23 Služobník kráľa, môjho pána, dá kráľovi všetko!" A Arauna povedal kráľovi: "Nech Jahve, tvoj Boh, prijme tvoju obetu!" 24 Ale kráľ odpovedal Araunovi: "Nie tak! Chcem to kúpiť od teba za príslušnú cenu. Nemôžem predsa obetovať Jahvemu celopaly, ktoré ma nestoja nič!" A Dávid kúpil humno a voly za päťdesiat šeklov striebra. 25 Dávid tam postavil oltár Jahvemu a obetoval celopaly a obety spoločenstva. Potom sa Jahve zmiloval nad krajinou a pohroma sa odvrátila do Izraela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk