Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Posledné Dávidove slová

1 Toto sú posledné Dávidove slová: Výrok Dávida, Izajovho syna, výrok muža vysoko postaveného, pomazaného od Boha Jakubovho, obľúbeného pevca piesní Izraela.
2 Jahveho duch hovorí skrze mňa, jeho slovo mám na jazyku. 3 Jakubova Boh prehovoril, Skala Izraela mi povedala: Kto spravodlivo vládne nad ľuďmi, kto vládne v Božej bázni, 4 je ako ranné svetlo pri východe slnka, za bezoblačného rána, za jasu po daždi, keď iskrí tráva na zemi. 5 Taký pevný je môj dom pred Bohom: lebo uzavrel so mnou večnú zmluvu, vo všetkom usporiadanú a dobre zaistenú; či nedá teda vyklíčiť všetkému môjmu šťastiu a všetkému, v čom mám zaľúbenie? 6 Ale naničhodníci sú ako tŕnie odhodené na kopu, ktoré nikto rukou nechytá, 7 nikto sa ich nedotýka, iba ak železom a kopijou, aby ich hodil na oheň, kde zhoria do tla.

Dávidovi hrdinovia

8 Toto sú mená Dávidových hrdinov: Išbaal Chachmonita, vodca Troch; to on sa rozohnal kopijou ponad osemsto chlapov zabitých na jeden raz.
9 Po ňom bol Eleazar, syn Dodu, Achochita, jeden z troch hrdinov. Bol s Dávidom v Pas-Damime, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja a keď sa Izraelci stiahli pred nimi. 10 Ale on stál na mieste a bil Filištíncov, kým mu ruka neustala a nezmeravela na meči. Tak Jahve spôsobil toho dňa veľké víťazstvo. Potom sa vojsko vrátilo za ním, ale len aby bralo korisť. 11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho Hararského. Filištínci sa zhromaždili v Lechi. Tam bol kus poľa plný šošovice; ľud utekal pred Filištíncami, 12 ale on sa postavil doprostred poľa, obránil ho a porazil Filištíncov. Tak Jahve znovu spôsobil veľké víťazstvo. 13 Traja z Tridsiatich zišli na začiatku žatvy a prišli k Dávidovi do Adullámskej jaskyne, zatiaľ čo filištínske vojsko táborilo v doline Refaim. 14 Dávid bol vtedy v pevnosti a posádka Filištíncov bola v Betleheme. 15 Tu sa zažiadalo Dávidovi vody a zvolal: "Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne!" 16 Nato sa tí traja hrdinovia prebili táborom Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. Priniesli ju a podali Dávidovi. On však nechcel piť, ale ju vylial ako obetu Jahvemu. 17 Povedal: "Jahve ma chráň, aby som to urobil! Môžem piť krv týchto mužov, ktorí šli s nasadením vlastných životov?" Preto nechcel piť. Toto urobili títo traja hrdinovia. 18 Abišaj, Joabov brat a Cerujin syn, bol hlavou Tridsiatich. On zamával svojou kopijou nad tristo pobitými chlapmi a urobil si meno medzi Tridsiatimi. 19 Bol slávnejší ako Tridsiati a stal sa ich veliteľom, ale medzi Troch ho nepočítali. 20 Benajahu, Jehojadov syn, udatný muž, muž veľkých činov, bol z Kabseelu. On zabil dvoch hrdinov z Moabu, on zišiel do cisterny a zabil tam leva, a to v deň, keď bol sneh. 21 Zabil aj Egypťana veľkej postavy. Egypťan mal v ruke kopiju, ale on šiel proti nemu s palicou, vytrhol kopiju Egypťanovi z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 22 Toto vykonal Benajahu, Jehojadov syn, a urobil si meno medzi tými tridsiatimi hrdinami. 23 Bol slávnejší ako Tridsiati, ale medzi Troch ho nepočítali. Dávid ho ustanovil na čelo svojej osobnej stráže. 24 Asael, Joabov brat, bol medzi Tridsiatimi. Elchanan, syn Dobu, z Betlehema. 25 Šamma z Charodu. Elika z Charodu. 26 Chelec z Bet-Peletu. Ira, Ikkešov syn, z Tekoy. 27 Abiezer z Anatotu. Sibechaj z Chúše. 28 Calmon z Achochu. Mahraj z Netofy. 29 Cheled, Baanov syn, z Netofy. Ittaj, syn Ribaja, z benjamínskej Gibey. 30 Benajahu Pireatonský. Hiddaj od potokov Gaaš. 31 Abibaal z Bet-Araby. Azmavet z Bachurimu. 32 Eljachba zo Šaalbonu. Jašen z Gimza. Jonatan, 33 syn Šammu, z Hararu. Achiam, Šararov syn, z Hararu. 34 Elifelet, syn Achasbaja, z Bet-Maachy. Eliam, syn Achitofela Gilonského. 35 Checraj z Karmelu. Paaraj Arbijský. 36 Jigeal, Natanov syn, z Coby. Bani Gaadský. 37 Celek Ammonský. Nachraj z Beerotu, zbrojnoš Joaba, syna Ceruje. 38 Ira Jitrijský. Gareb Jitrijský. 39 Chetejec Uriáš; spolu tridsaťsedem.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk