Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Dávidov žalm

1 Dávid predniesol Jahvemu slová tejto piesne, keď ho Jahve oslobodil od všetkých jeho nepriateľov i zo Šaulovej ruky.
2 Povedal: Jahve, moja skala, nedobytná pevnosť, môj záchranca, 3 môj Boh, moje bralo, na ktorom nájdem útočište; môj štít, moja ochrana, môj pevný hrad. Môj spasiteľ, zachránil si ma pred násilím. 4 Vzývam Jahveho, hodného všetkej chvály, zachránený som pred svojimi nepriateľmi. 5 Obkľúčili ma vlny smrti, desili ma Belialove prívaly; 6 šeol ma omotal svojimi putami, zovreli ma osídla smrti. 7 Vo svojej úzkosti som vzýval Jahveho, kričal som k svojmu Bohu; on počul môj hlas zo svojho chrámu, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. 8 Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy nebies, zatriasli sa, lebo sa nahneval. 9 Z nozdier sa mu valil dym, stravujúci oheň z jeho úst, vyletovalo z neho žeravé uhlie. 10 Naklonil nebesá a zostúpil s tmavými mrakmi pod nohami; 11 niesol sa na cherubovi a letel, ukázal sa na krídlach vetra. 12 Temnotou sa zastrel ako závojom, husté vodné mraky boli mu stanom. 13 Pred jeho bleskom trhali sa mračná a blčali ohnivé plamene. 14 Jahve zahrmel z neba, zadunel hlas Najvyššieho. 15 Vystrelil šípy a rozprášil ich, dal zažiariť blesku a zahnal ich. 16 Morské dná sa vynorili, odkryli sa základy zeme, keď zaburácala Jahveho hrozba, keď zadul dych jeho nozdier. 17 Vystrel ruku z výsosti a zachytil ma, vytiahol ma z hlbokých vôd, 18 oslobodil ma od mocných nepriateľov, od mojich protivníkov, silnejších odo mňa. 19 Oborili sa na mňa, keď ma stihlo nešťastie, ale Jahve mi bol oporou, 20 vyviedol ma na slobodu, zachránil ma, lebo ma miluje. 21 Jahve ma odmeňuje podľa mojej spravodlivosti, odpláca mi podľa čistoty mojich rúk, 22 lebo som dbal na Jahveho cesty a od svojho Boha som sa bezbožne neodvrátil. 23 Jeho príkazy mám stále na mysli, jeho nariadenia som nezavrhol; 24 som bezúhonný voči nemu a hriechu sa chránim. 25 Jahve ma odmeňuje podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty v jeho očiach. 26 Voči vernému si verný, voči bezúhonnému si bezúhonný, 27 voči čistému si čistý, ale neúprosný si voči zvrhlému. 28 Ty zachraňuješ ubiedený ľud a svojím pohľadom pokoruješ pyšných. 29 Ty si moje svetlo, Jahve, Jahve osvecuje moju temnotu. 30 S tebou prerazím hradbu, s mojím Bohom preskočím múr. 31 Aké dokonalé sú Božie cesty! Aké pravdivé sú Jahveho slová! On je štítom pre tých, čo u neho hľadajú ochranu. 32 Kto je Boh okrem Jahveho? Kto je skala, ak nie náš Boh? 33 Boh je mojou pevnou záštitou a robí moju cestu bezúhonnou. 34 Dáva mi nohy ako jeleňovi, aby ma postavil na výšinách, 35 cvičí moje ruky do boja a moje ramená strieľať z bronzového luku. 36 Dal si mi štít svojej záchrany a tvoja dobrota dodáva mi veľkosti. 37 Uvoľnil si cestu pre moje kroky, moje členky sa nepodvrtnú. 38 Stíhal som svojich nepriateľov, dohonil som ich a nevrátil som sa, kým som ich neporazil. 39 Zrazil som ich a nemohli povstať, popadali mi pod nohy. 40 Opásal si ma silou do boja a dal si mi víťazstvo nad mojimi protivníkmi; 41 mojich nepriateľov zaháňaš na útek, porážam tých, čo ma nenávidia. 42 Kričia o pomoc, ale nik ich nezachráni, volajú k Jahvemu, ale im neodpovedá. 43 Drvím ich ako prach na námestiach, šliapem ich ako blato na ulici. 44 Vyslobodzuješ ma zo svárov môjho ľudu, staviaš ma na čelo národov, ľud, ktorý som nepoznal, sa mi podrobil. 45 Synovia cudzincov sa mi zaliečajú, poslúchajú ma na slovo. 46 Synovia cudzincov strácajú odvahu a bojazlivo vychádzajú zo svojich skrýš. 47 Nech žije Jahve a je požehnaná moja Skala! Sláva buď Bohu, skale mojej spásy! 48 Tomu Bohu, ktorý mi dopomáha k pomste, a drví národy podo mnou, 49 ktorý ma vytŕha spomedzi mojich nepriateľov. Ty ma vyvyšuješ nad tých, ktorí ma napádajú, a oslobodzuješ ma od násilníka. 50 Preto ťa budem, Jahve, chváliť medzi národmi a vyspevovať tvojmu menu. 51 Doprial si slávne víťazstvá svojmu kráľovi, prejavuješ stálu lásku svojmu pomazanému: Dávidovi a jeho potomstvu naveky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk