Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Veľký hlad a poprava Šaulových potomkov

1 Za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Dávid sa radil s Jahvem a Jahve odpovedal: "Krv spočíva na Šaulovi a na jeho rodine, pretože pobil Gabaoncov."
2 Kráľ zvolal Gabaoncov a prehovoril k nim. Títo Gabaonci neboli Izraelcami, ale zvyškom Amorejcov, ktorým Izraelci prisahali pokoj. Ale Šaul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich predsa usiloval vyhubiť. 3 Dávid sa teda spýtal Gabaoncov: "Čo mám pre vás urobiť a čím vás zmierim, aby ste požehnali Jahveho dedičstvo?" 4 Gabaonci odpovedali: "Náš spor so Šaulom a jeho rodinou nemožno usporiadať striebrom alebo zlatom, ani zabitím jedného človeka v Izraeli." Dávid povedal: "Čo poviete, to pre vás urobím." 5 Oni odpovedali: "Urobme koniec človeku, ktorý zapríčinil našu skazu a zničil nás, tak, že on nikdy nebude mať miesto na izraelskom území. 6 Vydaj nám sedem z jeho synov a my ich rozštvrtíme pred Jahvem v Gabaone, na Jahveho vrchu." A kráľ odpovedal: "Vydám ich." 7 Kráľ ušetril Meribaala, syna Šaulovho syna Jonatana, a to pre prísahu Jahvemu, ktorá ich oboch viazala, Dávida a Jonatana, Šaulovho syna. 8 Kráľ vzal dvoch synov Ajovej dcéry Ricpy, ktorá porodila Šaulovi Armoniho a Meribaala, a piatich synov Šaulovej dcéry Merab, ktorých porodila Barzilajovmu synovi Adrielovi z Mecholy. 9 Vydal ich do rúk Gabaoncov, ktorí ich rozštvrtili na vrchu pred Jahvem. Títo siedmi zahynuli naraz v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň. 10 Ajova dcéra Ricpa vzala vrecovinový šat, prestrela si ho na skalu, od začiatku žatvy až kým na telá nepadal dážď z neba, nedopustila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci. 11 Dávidovi oznámili, čo urobila Ajova dcéra Ricpa, Šaulova vedľajšia žena. 12 Dávid nato odišiel a zobral Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatana od obyvateľov Jabeša v Galaáde, ktorí ich uniesli z námestia Bet-Šeanu, kde ich zavesili Filištínci, keď porazili Šaula na Gelboe. 13 Dávid odtiaľ odniesol Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatana a pripojili k nim aj kosti tých popravených. 14 Šaulove kosti, kosti jeho syna Jonatana a kosti popravených pochovali v kraji Benjamín, v Sele, v hrobe jeho otca Kiša. Tak urobili všetko, čo kráľ rozkázal. Po tomto sa Boh zmiloval nad krajinou.

Hrdinské činy proti Filištíncom

15 Znovu vypukla vojna medzi Filištíncami a Izraelcami. Dávid vytiahol do boja so svojimi mužmi a bojovali proti Filištíncom, pritom sa Dávid unavil.
16 Bol tam Jišbi z Nobu, jeden z Rafaových potomkov. Jeho kopija vážila tristo šeklov bronzu, bol opásaný novým mečom a chválil sa, 17 že on zabije Dávida. Ale Abišaj, Cerujin syn, priskočil Dávidovi na pomoc, zrazil Filištínca a zabil ho. Vtedy Dávidovi mužovia prisahali a povedali: "Nesmieš už ísť s nami do boja, aby si nevyhasil lampu Izraela!" 18 Po tomto znovu došlo k vojne s Filištíncami v Gobe. Vtedy Sibbechaj z Chúše zabil Safa, potomka Rafaovho rodu. 19 Nato znovu vypukla vojna s Filištíncami v Gobe a Elchanan, syn Jaira z Betlehema, zabil Goliáša z Gatu, ktorý mal drevo na kopiji ako tkáčsky návoj. 20 A zasa došlo k vojne v Gate a bol tam muž veľkej postavy, na každej ruke a na každej nohe mal po šesť prstov, spolu dvadsaťštyri, a bol tiež Rafaov potomok. 21 Ten hanobil Izrael, ale Jonatan, syn Dávidovho brata Šimeu, ho zabil. 22 Títo štyria obri boli Rafaovi potomkovia v Gate a všetci padli rukou Dávida a jeho sluhov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk