Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Chušaj zmarí Achitofelove plány

1 Achitofel povedal Absolonovi: "Dovoľ, aby som si vybral dvanásťtisíc chlapov a zoberiem sa prenasledovať Dávida ešte tejto noci.
2 Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Vydesím ho, takže sa rozuteká všetok ľud, ktorý je s ním. Potom zabijem len kráľa samého 3 a všetok ľud privediem k tebe, ako sa nevesta vracia k svojmu ženíchovi: ty hľadáš život iba jediného človeka a všetok ľud bude mať pokoj." 4 Tento návrh sa páčil Absolonovi a všetkým starším Izraela. 5 Absolon povedal: "Zavolajte ešte Arkijca Chušaja a čujme, čo povie on." 6 Chušaj prišiel k Absolonovi a Absolon mu povedal: "Achitofel radí toto. Máme urobiť, čo nám povedal? Ak nie, poraď ty!" 7 Nato Chušaj odpovedal Absolonovi: "V tomto prípade nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel." 8 A Chušaj pokračoval: "Ty vieš, že tvoj otec a jeho chlapi sú hrdinovia a roztrpčení ako divá medvedica, ktorej vzali mladé. Tvoj otec je starý bojovník, nenechá vojsko v noci odpočívať. 9 Teraz sa skrýva v nejakých roklinách alebo na nejakom mieste. Keby hneď spočiatku padol niekto z nášho vojska, rozšíri sa chýr, že vojsko, ktoré nasleduje Absolona, utrpelo porážku. 10 Vtedy aj najudatnejší, ktorý má srdce ako srdce leva, úplne ochabne, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a tí, čo idú s ním, sú skúsení bojovníci. 11 Ja dávam túto radu: Zhromaždi okolo seba celý Izrael od Danu po Beer-Šebu, nespočítateľné množstvo ako piesku na morskom brehu, a ty osobne pôjdeš uprostred nich. 12 Potom dorazíme k nemu, na ktoromkoľvek mieste, kde len bude, vrhneme sa na neho, ako keď rosa padá na zem, a nenecháme nažive ani jeho, ani jediného zo všetkých chlapov, ktorí ho sprevádzajú. 13 A ak sa utiahne do niektorého mesta, vtedy celý Izrael prinesie k tomu mestu povrazy a strhneme to mesto do priepasti, takže nezostane z neho ani kamienok." 14 Vtedy Absolon a všetci izraelskí mužovia povedali: "Rada Arkijca Chušaja je lepšia ako Achitofelova rada." Jahve sa rozhodol zmariť Achitofelovu dobrú radu, aby priviedol nešťastie na Absolona. 15 Vtedy Chušaj povedal kňazom Sadokovi a Ebjatarovi: "Toto a toto radil Achitofel Absolonovi a starším Izraela, ja som však radil takto a takto. 16 Preto teraz rýchlo pošlite správu Dávidovi a povedzte mu: ‚Tejto noci nenocuj pri prechodoch na púšti, ale hneď prejdi na druhú stranu, aby nezahynul kráľ a celé vojsko, ktoré je s ním.‘"

Dávid dostane správu a prekročí Jordán

17 Jonatan a Achimas stáli pri prameni En-Rogel. Pribehla slúžka a oznámila im to a oni to zasa mali ísť oznámiť kráľovi Dávidovi, lebo sa nemohli prezradiť tým, že by vošli do mesta.
18 Ale zazrel ich akýsi mládenec a oznámil to Absolonovi. Preto sa obaja rýchlo vzdialili a vošli do domu istého človeka v Bachurime. Ten mal na dvore cisternu a spustili sa do nej. 19 Jeho žena vzala plachtu a rozprestrela ju navrch cisterny a nasypala na ňu zrno, takže nebolo nič poznať. 20 Absolonovi sluhovia vošli k žene do domu a pýtali sa: "Kde sú Achimas a Jonatan?" Žena im odpovedala: "Odišli odtiaľto ďalej, k vode." Hľadali ich, ale ich nenašli, preto sa vrátili do Jeruzalema. 21 Keď odišli, Achimas a Jonatan vystúpili z cisterny a išli podať správu kráľovi Dávidovi: "Dajte sa na cestu a rýchlo prejdite cez vodu, lebo takto radil Achitofel proti vám." 22 Dávid a celé vojsko, ktoré išlo s ním, dali sa na cestu, prešli cez Jordán. Do ranného svitu nezostal ani jeden, čo by nebol prešiel cez Jordán. 23 Keď Achitofel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal si osla, zobral sa a odišiel domov, do svojho mesta. Porobil v dome poriadky, potom sa obesil a zomrel. Pochovali ho v otcovskom hrobe.

Absolon prekročí Jordán. Dávid v Machanajime

24 Keď Absolon prekročil Jordán so všetkými izraelskými mužmi, Dávid práve došiel do Machanajimu.
25 Absolon postavil na čelo vojska Amasu namiesto Joaba. Amasa bol synom muža, ktorý sa volal Jitra Izmaelský, a mal ho s Abigajil, Išajovou dcérou a sestrou Ceruje, Joabovej matky. 26 Izrael s Absolonom sa utáborili v krajine Galaád. 27 Keď Dávid prišiel do Machanajimu, Nachašov syn Šobi z ammonskej Rabby, Ammielov syn Machir z Lo-Debaru a Galaádčan Barzilaj z Rogelimu 28 priniesli lôžka, prikrývky, poháre a nádoby. Tiež pšenicu, jačmeň a múku, pražené zrno, fazuľu a šošovicu, 29 med, kyslé mlieko a tvaroh i syr a dali to Dávidovi a ľudu, ktorý ho sprevádzal, aby mali čo jesť. Lebo si povedali: "Vojsko trpelo na púšti hlad, únavu a smäd."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk