Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

1 Joab, Cerujin syn, zbadal, že kráľovo srdce sa kloní k Absolonovi. 2 Vtedy Joab poslal do Tekoy a dal odtiaľ priviesť múdru ženu a povedal jej: "Prosím ťa, predstieraj, že máš smútok, obleč si smútočné šaty, nepomaž sa olejom, aby si vyzerala ako žena, ktorá už dlho smúti za mŕtvym. 3 Potom pôjdeš ku kráľovi a povieš mu tieto slová." Joab jej potom povedal všetko, čo má povedať. 4 Žena z Tekoy išla teda ku kráľovi, vrhla sa tvárou k zemi, prestrela sa na zem a povedala: "Pomôž mi, kráľ!" 5 Kráľ sa jej opýtal: "Čo ti je?" Ona odpovedala: "Ach, som vdova. Muž mi zomrel 6 a ja, tvoja slúžka, som mala dvoch synov. Tí sa spolu pohádali na poli a keď nebolo nikoho, kto by ich odtrhol od seba, jeden udrel druhého a zabil ho. 7 Teraz sa celá rodina zdvihla proti tvojej slúžke a hovorí: ‚Vydaj toho bratovraha! Zabijeme ho za život jeho brata, ktorého zabil, a tak zahubíme aj dediča.‘ Chcú vyhasiť uhlík, ktorý mi zostal, aby po mojom mužovi neostalo ani meno, ani potomstvo na zemi." 8 Nato kráľ povedal žene: "Choď domov, ja vydám príkaz v tvojej veci." 9 Žena z Tekoy povedala kráľovi: "Môj pán, kráľ, nech vina padne na mňa a na moju rodinu; kráľ a jeho trón nemajú na tom vinu." 10 Kráľ povedal: "Ak niekto povie niečo proti tebe, priveď ho ku mne a nikdy sa ťa už nedotkne." 11 Ona povedala: "Nech kráľ ráči vysloviť meno Jahveho, svojho Boha, aby pomstiteľ krvi nerozmnožoval skazu a nezahubil môjho syna!" Kráľ povedal: "Ako že žije Jahve, tvojmu synovi nepadne na zem jediný vlas z hlavy!" 12 Žena hovorila ďalej: "Dovoľ svojej slúžke povedať ešte slovo svojmu pánovi, kráľovi!" A on odpovedal: "Hovor!" 13 Žena povedala: "Prečo zamýšľaš podobnú vec proti Božiemu ľudu? Lebo keď kráľ vyslovil tento výrok, sám sa odsudzuje: nedovolil si priviesť späť muža, ktorého si vyhnal. 14 Všetci musíme zomrieť; sme ako voda rozliata po zemi, ktorú nemožno pozbierať; mŕtveho Boh nedvíha: nech si kráľ teda rozmyslí, aby vyhnanec nezostal vo vyhnanstve ďaleko od neho. 15 Prišla som teda vyrozprávať toto svojmu kráľovi, môjmu pánovi, lebo ma strašil ľud a ja, tvoja slúžka, som si povedala: Prehovorím s kráľom, azda vyplní žiadosť svojej slúžky. 16 Lebo kráľ vypočuje svoju slúžku a vyslobodí ju z rúk človeka, ktorý chce vylúčiť mňa spolu s mojím synom z Božieho dedičstva. 17 Ja, tvoja slúžka, som si povedala: Nech slovo môjho pána, kráľa, prinesie upokojenie! Lebo môj pán, kráľ, je ako Boží anjel, že poznáva dobro i zlo. Jahve, tvoj Boh, nech je s tebou!" 18 Vtedy sa ujal slova kráľ a povedal žene: "Prosím ťa, nezatajuj mi nič z toho, čo sa ťa opýtam." Žena odpovedala: "Nech kráľ, môj pán, hovorí." 19 Kráľ sa opýtal: "Nie je s tebou vo všetkom tomto Joabova ruka?" Žena odpovedala: "Ako je pravda, že ty žiješ, môj pán, kráľ, keď sa ty pýtaš otázku, pán môj, kráľ, nemožno ju obísť ani napravo, ani naľavo, áno, tvoj sluha Joab mi to rozkázal a on vložil do úst tvojej slúžky všetky tieto slová. 20 Tvoj sluha Joab to urobil tak, aby tá vec dostala iný obrat. Ale ty, môj pane, si múdry ako Boží anjel, vieš všetko, čo sa deje na zemi." 21 Potom kráľ povedal Joabovi: "Dobre. Urobím to. Choď a doveď späť mládenca Absolona!" 22 Joab sa vrhol tvárou k zemi, prestrel sa na zem a ďakoval kráľovi. Potom Joab povedal: "Dnes tvoj sluha vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach, môj pán, kráľ, lebo kráľ splnil žiadosť svojho sluhu." 23 Joab sa vydal na cestu, išiel do Gešuru a priviedol Absolona do Jeruzalema. 24 Ale kráľ povedal: "Nech sa vráti do svojho domu, ale ja ho neprijmem." Absolon sa vrátil do svojho domu, ale kráľ ho neprijal.

Niekoľko podrobností o Absolonovi

25 V celom Izraeli nebolo muža tak obdivovaného pre svoju krásu ako Absolon: nebolo na ňom chyby od chodidiel nôh po temeno hlavy.
26 Keď si strihal hlavu – a strihával si ju každoročne preto, že mu bola ťažká – vlasy z jeho hlavy vážili dvesto šeklov kráľovskej váhy. 27 Absolonovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra, ktorá sa volala Tamar; bola to krásna žena.

Absolon dosiahne odpustenie

28 Absolon býval dva roky v Jeruzaleme, ale nebol pripustený ku kráľovi.
29 Absolon poslal po Joaba, lebo ho chcel poslať ku kráľovi. Ale Joab nechcel k nemu prísť. Poslal poňho druhýkrát, ale zasa nechcel prísť. 30 Absolon povedal svojim sluhom: "Pozrite, Joabovo pole je vedľa môjho a má na ňom jačmeň. Choďte a podpáľte ho!" A tak Absolonovi sluhovia podpálili tú roľu. 31 Joab ihneď šiel k Absolonovi do jeho domu a povedal mu: "Prečo tvoji sluhovia podpálili moje pole?" 32 Absolon odpovedal Joabovi: "Pozri, poslal som k tebe so slovami: Príď sem, chcem ťa poslať ku kráľovi s odkazom: ‚Načo som prišiel z Gešuru? Lepšie by mi bolo, keby som bol ešte tam.‘ Teraz chcem, aby ma kráľ prijal. A ak je na mne vina, nech ma dá zabiť!" 33 Keď Joab šiel ku kráľovi a povedal mu to, ten zavolal Absolona, ktorý prišiel a pokorne sa prestrel tvárou k zemi pred kráľom. A kráľ Absolona pobozkal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk