Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema skúšať Šalamúna ťažkými otázkami. Prišla s veľmi veľkým sprievodom, s ťavami, ktoré niesli voňavky, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli. 2 Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej otázky a nebolo otázky neznámej kráľovi, na ktorú by jej nebol dal odpoveď. 3 Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť i palác, ktorý si postavil, 4 jedlá na jeho stole, dvoranov, sediacich okolo neho, jeho obsluhu a jej oblečenie, jeho čašníkov a ich oblečenie, celopaly, ktoré obetovala v Jahveho chráme, úžasom sa jej zastavoval dych 5 a kráľovi povedala: "Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tebe a o tvojej múdrosti. 6 Nechcela som veriť rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a na vlastné oči sa nepresvedčila. No nepovedali mi ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti. Predstihol si povesť, ktorú som počula. 7 Blažení sú tvoji muži, blažení títo dvorania, čo ti každodenne prisluhujú a počúvajú tvoju múdrosť! 8 Nech je požehnaný Jahve, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil, keď ťa posadil na svoj trón ako kráľa v mene Jahveho, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh miluje Izrael a chce ho udržať naveky, teba ustanovil za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť." 9 Darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nebolo takých voňaviek, aké doniesla kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. 10 Churamovi sluhovia a Šalamúnovi sluhovia, ktorí privážali zlato z Ofiru, priviezli drevo algummim a drahokamy. 11 Kráľ urobil z algummimového dreva schodištia Jahveho chrámu a kráľovského paláca, lýry a harfy pre hudobníkov; také niečo nebolo predtým vidno v judskej krajine. 12 Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, nepočítajúc, čo sama priniesla kráľovi. Potom sa vrátila a odišla do svojej krajiny i so svojím služobníctvom. 13 Váha zlata, ktoré dochádzalo Šalamúnovi na jeden rok, bola šesťsto šesťdesiatšesť talentov zlata, 14 okrem toho, čo prichádzalo z poplatkov obchodníkov a kupcov. Aj všetci králi Arábie a všetci miestodržitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a striebro. 15 Kráľ Šalamún zhotovil dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Šesťsto šeklov zlata použil na jeden štít. 16 Ďalej tristo malých štítov z tepaného zlata. Na jeden malý štít vynaložil tristo šeklov zlata. Kráľ ich uložil do paláca zvaného Libanonský les. 17 Kráľ urobil tiež veľký trón zo slonoviny a obložil ho rýdzim zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a podnož zo zlata, pripevnené k trónu. Z oboch strán sedadla boli operadlá a pri operadlách dva stojace levy. 19 Dvanásť levov stálo pri šiestich stupňoch z jednej i z druhej strany. Také niečo nezhotovili pre nijaké kráľovstvo. 20 Všetky nádoby kráľa Šalamúna na pitie boli zo zlata a z čistého zlata bolo aj všetko zariadenie paláca Libanonský les. Striebro si za Šalamúnových čias nevážili. 21 Lebo kráľ mal na mori lode, ktoré sa plavili do Taršiša s Churamovými sluhami. Raz za tri roky prichádzali taršišské lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. 23 Všetci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 24 A každý prinášal svoj dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, zbrane, voňavky, kone a mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal štyritisíc maštalí pre kone a vozy a dvanásťtisíc jazdeckých koní, ktoré rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme. 26 Svoju moc rozšíril na všetkých kráľov od rieky Eufrat až po krajinu Filištíncov a po hranicu Egypta. 27 Kráľ dosiahol, že striebro bolo v Jeruzaleme také obyčajné ako kamenie a cédre ako divé figovníky na nížine Šefele. 28 Kone dovážali Šalamúnovi z Mucuru a zo všetkých ostatných krajín.

Šalamúnova smrť

29 Ostatné Šalamúnove dejiny, od začiatku do konca, sú zaznačené v Dejinách proroka Natana, v proroctve Achiju zo Šíla a vo videní vidca Jedu o Jeroboamovi, Nebatovom synovi.
30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31 Potom sa Šalamún uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Meste Dávida, jeho otca. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk