Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Záver: Dokončenie stavieb

1 Po uplynutí dvadsiatich rokov, počas ktorých Šalamún staval Jahveho chrám a svoj vlastný palác,
2 obnovil mestá, ktoré mu dal Churam, a osadil tam Izraelcov. 3 Potom Šalamún tiahol do Chamatu v Cobe a zmocnil sa jej. 4 Obnovil Tadmor na púšti a všetky skladiskové mestá, ktoré zriadil v Chamate. 5 Obnovil Horný Bet-Choron a Dolný Bet-Choron, opevnené mestá s hradbami, bránami a závorami, 6 tiež Baalat i všetky Šalamúnove skladištné mestá, všetky mestá pre vozy a mestá pre jazdu, vôbec všetko, čo sa mu zažiadalo postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval. 7 Všetkých, čo pozostali z Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, ktorí neboli Izraelcami, 8 ich potomkov, čo po nich ostali v krajine, ktorých Izraelci nevyhubili, Šalamún podrobil nútenej práci až podnes. 9 Z Izraelcov však Šalamún nepoužil nikoho za otroka, lebo tí boli vojakmi, veliteľmi vybraných bojovníkov, veliteľmi jeho vozby a jazdy. 10 Kráľ Šalamún mal dvestopäťdesiat dôstojníkov, ktorí mali na starosti miestodržiteľov dozerajúcich na ľud. 11 Šalamún vyviedol faraónovu dcéru z Dávidovho mesta do domu, ktorý jej postavil, lebo si povedal: "Kvôli mne nemôže bývať v paláci izraelského kráľa Dávida žena; miesta, kam prišla Jahveho archa, sú posvätné." 12 Vtedy Šalamún obetoval Jahvemu celopaly na Jahveho oltári, ktorý dal postaviť pred Predsieňou, 13 ako sa mali obetovať podľa každodenného poriadku, podľa Mojžišovho príkazu o sobotách, novomesiacoch a o troch výročných sviatkoch: na sviatok Nekvasených chlebov, na sviatok Týždňov a na sviatok Stanov. 14 Podľa nariadenia svojho otca Dávida ustanovil triedy kňazov na ich služby, Levitov na ich úkony: vzdávať chválu a posluhovať kňazom podľa každodenného poriadku; tiež vrátnikov podľa ich príslušných tried, ku každej bráne, lebo také boli príkazy Božieho muža Dávida. 15 Vo všetkom, i v starostlivosti o poklad, boli vykonané Dávidove nariadenia pre kňazov a Levitov. 16 Tak bolo dokončené celé Šalamúnovo dielo odo dňa položenia základov Jahveho chrámu až po jeho dokončenie: Jahveho chrám bol dokonalý.

Šalamúnova sláva

17 Vtedy sa Šalamún odobral do Ecjon-Geberu a Elotu na morskom pobreží v Edomskej krajine.
18 Churam mu poslal lode s posádkou svojich ľudí a tiež námorníkov, ktorí sa vyznali na mori. Tí išli spolu so Šalamúnovými ľuďmi do Ofiru a priniesli odtiaľ stopäťdesiat talentov zlata, ktoré odovzdali kráľovi Šalamúnovi.