Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Záver: Dokončenie stavieb

1 Po uplynutí dvadsiatich rokov, počas ktorých Šalamún staval Jahveho chrám a svoj vlastný palác,
2 obnovil mestá, ktoré mu dal Churam, a osadil tam Izraelcov. 3 Potom Šalamún tiahol do Chamatu v Cobe a zmocnil sa jej. 4 Obnovil Tadmor na púšti a všetky skladiskové mestá, ktoré zriadil v Chamate. 5 Obnovil Horný Bet-Choron a Dolný Bet-Choron, opevnené mestá s hradbami, bránami a závorami, 6 tiež Baalat i všetky Šalamúnove skladištné mestá, všetky mestá pre vozy a mestá pre jazdu, vôbec všetko, čo sa mu zažiadalo postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval. 7 Všetkých, čo pozostali z Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, ktorí neboli Izraelcami, 8 ich potomkov, čo po nich ostali v krajine, ktorých Izraelci nevyhubili, Šalamún podrobil nútenej práci až podnes. 9 Z Izraelcov však Šalamún nepoužil nikoho za otroka, lebo tí boli vojakmi, veliteľmi vybraných bojovníkov, veliteľmi jeho vozby a jazdy. 10 Kráľ Šalamún mal dvestopäťdesiat dôstojníkov, ktorí mali na starosti miestodržiteľov dozerajúcich na ľud. 11 Šalamún vyviedol faraónovu dcéru z Dávidovho mesta do domu, ktorý jej postavil, lebo si povedal: "Kvôli mne nemôže bývať v paláci izraelského kráľa Dávida žena; miesta, kam prišla Jahveho archa, sú posvätné." 12 Vtedy Šalamún obetoval Jahvemu celopaly na Jahveho oltári, ktorý dal postaviť pred Predsieňou, 13 ako sa mali obetovať podľa každodenného poriadku, podľa Mojžišovho príkazu o sobotách, novomesiacoch a o troch výročných sviatkoch: na sviatok Nekvasených chlebov, na sviatok Týždňov a na sviatok Stanov. 14 Podľa nariadenia svojho otca Dávida ustanovil triedy kňazov na ich služby, Levitov na ich úkony: vzdávať chválu a posluhovať kňazom podľa každodenného poriadku; tiež vrátnikov podľa ich príslušných tried, ku každej bráne, lebo také boli príkazy Božieho muža Dávida. 15 Vo všetkom, i v starostlivosti o poklad, boli vykonané Dávidove nariadenia pre kňazov a Levitov. 16 Tak bolo dokončené celé Šalamúnovo dielo odo dňa položenia základov Jahveho chrámu až po jeho dokončenie: Jahveho chrám bol dokonalý.

Šalamúnova sláva

17 Vtedy sa Šalamún odobral do Ecjon-Geberu a Elotu na morskom pobreží v Edomskej krajine.
18 Churam mu poslal lode s posádkou svojich ľudí a tiež námorníkov, ktorí sa vyznali na mori. Tí išli spolu so Šalamúnovými ľuďmi do Ofiru a priniesli odtiaľ stopäťdesiat talentov zlata, ktoré odovzdali kráľovi Šalamúnovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk