Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Posviacka Chrámu

1 Keď Šalamún skončil modlitbu, zostúpil z neba oheň, spálil celopal a obety a Jahveho sláva naplnila Chrám.
2 Kňazi nemohli vstúpiť do Jahveho domu, lebo Jahveho sláva naplnila Jahveho dom. 3 Keď všetci Izraelci videli zostupovať oheň a Jahveho slávu spočívať na Chráme, hodili sa tvárou na zem na dlažbu; klaňali sa a velebili Jahveho, "lebo je dobrý a jeho láska trvá naveky". 4 Kráľ a všetok ľud prinášali obety pred Jahvem. 5 Kráľ Šalamún zabil na obetu 22 000 býkov a 120 000 oviec. Tak kráľ a celý ľud zasvätili Jahveho chrám. 6 Kňazi stáli na svojich miestach a Leviti oslavovali Jahveho hudobnými nástrojmi, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid, aby sprevádzali spev na oslavu Jahveho, "lebo jeho láska trvá naveky". Oni prednášali chvály zložené Dávidom. Pred nimi kňazi trúbili na trúbach a všetok Izrael stál. 7 Šalamún posvätil stred nádvoria, ktoré bolo pred Jahveho chrámom, lebo tam obetoval celopaly, nekrvavé obety a tuk obiet spoločenstva. Bronzový oltár, ktorý urobil Šalamún, nestačil pojať celopaly, nekrvavé obety, ani tuk. 8 V tom čase slávil Šalamún sviatok po sedem dní a celý Izrael s ním, veľmi veľké zhromaždenie od Vchodu do Chamatu až po Egyptský potok. 9 Na ôsmy deň bolo slávnostné zhromaždenie, lebo posviacku oltára slávili sedem dní a sviatok slávili tiež sedem dní. 10 Dvadsiateho tretieho dňa siedmeho mesiaca Šalamún prepustil domov ľudí natešených a nadchnutých dobrodením, ktoré Jahve preukázal Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu izraelskému ľudu.

Božie napomenutie

11 Šalamún dokončil Jahveho chrám a kráľovský palác a zdarilo sa všetko, čo si želal uskutočniť v Jahveho dome i vo svojom.
12 Vtedy sa Šalamúnovi v noci zjavil Jahve a povedal mu: "Vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto za dom obiet. 13 Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem, alebo dopustím mor na svoj ľud, 14 ak sa môj ľud, nad ktorým sa vzýva moje Meno, pokorí, bude ma prosiť a bude ma hľadať a bude ľutovať svoje zlé správanie, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim. 15 Odteraz budú moje oči otvorené a moje uši pozorné na modlitby prednesené na tomto mieste. 16 Odteraz som si vyvolil a posvätil tento dom, aby v ňom bolo navždy moje Meno, moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni. 17 A zasa ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodil tvoj otec Dávid, a robiť všetko, čo som ti prikázal, zachovávajúc moje zákony a nariadenia, 18 upevním tvoj kráľovský trón, ako som sa zaviazal tvojmu otcovi Dávidovi slovami: "Nikdy ti nebude chýbať potomok na tróne Izraela." 19 Ale ak sa odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje zákony a nariadenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete slúžiť cudzím bohom a budete sa im klaňať, 20 vytrhnem vás zo zeme, ktorú som vám dal; tento Chrám, ktorý som zasvätil svojmu Menu, odvrhnem spred svojej tváre a urobím z neho predmet posmechu u všetkých národov. 21 Nad týmto Chrámom, ktorý je taký vyvýšený, užasne každý, kto pôjde okolo, a zvolá: ‚Prečo to Jahve urobil tejto krajine a tomuto Chrámu?‘ 22 Odpovedia: ‚Preto, lebo opustili Jahveho, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im. Preto Jahve uviedol na nich všetko toto zlo.‘"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk