Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Vtedy Šalamún povedal: "Jahve sa rozhodol, že bude bývať v tmavom oblaku. 2 Ja som ti vystaval kráľovský dom, miesto, kde môžeš bývať naveky."

Šalamúnova reč k ľudu

3 Potom sa kráľ obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo.
4 Povedal: "Nech je požehnaný Jahve, Boh Izraela, lebo skutočne splnil prisľúbenie, ktoré dal môjmu otcovi Dávidovi týmito slovami: 5 "Odo dňa, keď som vyviedol svoj národ z Egyptskej krajiny, nevyvolil som si mesto zo všetkých kmeňov Izraela, aby tam postavili dom, kde by bolo moje Meno, ani som si nevyvolil človeka, aby bol vodcom môjho izraelského ľudu. 6 Iba Jeruzalem som si vyvolil, aby tam prebývalo moje Meno, a Dávida som si vyvolil, aby vládol nad mojím izraelským ľudom." 7 Môj otec Dávid mal vždy na mysli postaviť dom Menu Jahveho, Boha Izraela, 8 ale Jahve povedal môjmu otcovi Dávidovi: "Zaumienil si si postaviť dom môjmu Menu a tvoj úmysel je dobrý. 9 Lenže ten dom nepostavíš ty, ale syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, ten postaví dom môjmu Menu." 10 Jahve teraz splnil svoj sľub, ktorý dal. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi, zasadol som na trón Izraela, ako to povedal Jahve, a postavil som dom Menu Jahveho, Boha Izraela, 11 a umiestnil som tam archu, v ktorej je zmluva, čo Jahve uzavrel s Izraelcami."

Šalamúnova osobná modlitba

12 Potom Šalamún, stojac pred Jahveho oltárom v prítomnosti celého zhromaždenia Izraela, rozpäl ruky.
13 Šalamún totiž urobil bronzový podstavec a umiestnil ho v strede nádvoria. Bol päť lakťov dlhý, päť lakťov široký a tri lakte vysoký. Šalamún naň vystúpil, kľakol si na kolená pred celým zhromaždením Izraela, vystrel ruky k nebesám 14 a povedal: "Jahve, Bože Izraela! Niet iného Boha, ako si ty, ani na nebi, ani na zemi. Ty si verný zmluve a zachovávaš lásku k svojim sluhom, keď chodia pred tebou celým svojím srdcom. 15 Splnil si svojmu sluhovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu sľúbil. Ako si prisľúbil vlastnými ústami, tak si to dnes vlastnoručne splnil. 16 Jahve, Bože Izraela, splň svojmu sluhovi Dávidovi, môjmu otcovi, sľub, ktorý si mu dal, keď si povedal: ‚Nikdy ti nebude chýbať potomok, ktorý bude predo mnou sedieť na tróne Izraela, pod podmienkou, že tvoji synovia budú dávať pozor na svoje správanie a budú zachovávať môj zákon tak, ako si ho zachovával ty predo mnou.‘ 17 Teraz teda, Jahve, Bože Izraela, nech sa uskutoční tvoj prísľub, ktorý si dal svojmu sluhovi Dávidovi! 18 Ale či by Boh naozaj býval s ľuďmi na zemi? Veď samo nebo, nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť, tým menej tento dom, ktorý som postavil! 19 Venuj pozornosť modlitbe svojho sluhu, mojej úpenlivej prosbe, Jahve, môj Bože, počuj volanie a modlitbu, ktorú sa dnes pred tebou modlí tvoj sluha! 20 Nech sú tvoje oči otvorené dňom i nocou pre tento dom, pre toto miesto, o ktorom si povedal: Tam bude moje Meno. Vypočuj modlitbu, ktorú sa tvoj sluha modlí na tomto mieste.

Modlitba za ľud

21 Vypočuj prosbu svojho sluhu a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť na tomto mieste. Vypočuj z miesta, kde ty prebývaš, z nebies, vypočuj a odpusť.
22 Ak sa nejaký človek prehreší proti svojmu blížnemu a ten vysloví nad ním preklínajúcu prísahu a dá mu prisahať pred tvojím oltárom v tomto Chráme, 23 ty to vypočuj z nebies a zasiahni, rozsúď medzi svojimi sluhami: vinníkovi odplať uvaliac na jeho hlavu jeho činy a osloboď nevinného odplatiac mu, ako si to jeho nevinnosť zasluhuje. 24 Ak tvoj izraelský ľud utrpí porážku od nepriateľa, pretože zhrešil proti tebe, ale ak sa obráti k tebe, ak bude chváliť tvoje meno, modliť sa a prosiť v tomto Chráme, 25 ty ho vypočuj z nebies, odpusť hriech svojho izraelského ľudu a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jemu a jeho otcom. 26 Keď sa nebo zatvorí a nebude dažďa, pretože zhrešili proti tebe, ak sa budú modliť na tomto mieste, velebiť tvoje Meno a odvrátia sa od svojich hriechov, lebo si ich pokoril, 27 vypočuj to z nebies, odpusť hriech svojich sluhov a svojho izraelského ľudu, veď ich vyučuješ dobrej ceste, po ktorej majú ísť, a daj dážď svojej zemi, ktorú si dal do dedičstva svojmu ľudu. 28 Keď bude v krajine hlad, mor, obilná hrdza a sneť, keď prídu kobylky a chrústy, keď nepriateľ tohto ľudu obľahne niektoré z jeho miest, keď príde akákoľvek pohroma alebo nákaza, 29 každú modlitbu, každú úpenlivú prosbu ktoréhokoľvek človeka alebo celého Izraela, tvojho ľudu, keď pocítili ranu i bolesť a vystreli svoje ruky k tomuto Chrámu, 30 ty vypočuj z nebies, kde sídliš, odpusť a vráť každému podľa jeho správania, veď ty poznáš jeho srdce. Ty jediný poznáš srdcia ľudí. 31 Aby mali úctivú bázeň pred tebou a po tvojich cestách kráčali po všetky dni, kým len budú žiť na zemi, ktorú si dal našim otcom. 32 Ba aj cudzinca, ktorý nie je z Izraela, tvojho ľudu, ak príde z ďalekej krajiny kvôli tvojmu veľkému Menu, kvôli tvojej silnej ruke a tvojmu vystretému ramenu a bude sa modliť v tomto Chráme, 33 ty to vypočuj z nebies, kde prebývaš, vypočuj všetky žiadosti tohto cudzinca, aby všetky národy zeme poznali tvoje Meno, aby mali pred tebou úctivú bázeň ako tvoj izraelský ľud, aby vedeli, že tento Chrám, ktorý si postavil, nesie tvoje Meno. 34 Ak tvoj ľud vyjde do vojny proti svojim nepriateľom cestou, ktorou ho pošleš, a budú sa modliť k tebe obrátení k mestu, ktoré si si vyvolil, a k Chrámu, ktorý som vystaval tvojmu Menu, 35 vypočuj z nebies ich modlitby, ich prosby, a dopomôž im k právu. 36 Keď zhrešia proti tebe – lebo niet človeka, ktorý by nezhrešil – a nahneváš sa na nich, vydáš ich nepriateľovi a keď ich dobyvatelia odvlečú ako zajatcov do nepriateľskej krajiny, ďalekej či blízkej, 37 ak vstúpia do seba v krajine, do ktorej boli odvlečení ako zajatci, ak oľutujú a budú ťa prosiť v krajine svojho zajatia: "Zhrešili sme, zle sme konali, sme vinní," 38 ak sa vrátia k tebe celým svojím srdcom a celou svojou dušou v krajine svojho zajatia, do ktorej boli odvlečení, a budú sa modliť obrátení ku krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a ku Chrámu, ktorý som postavil svojmu Menu, 39 vypočuj to z nebies, kde prebývaš, vypočuj ich modlitbu a ich úpenlivé prosby a dopomôž im k právu. Odpusť svojmu ľudu, ktorý zhrešil proti tebe.

Záver modlitby

40 Bože môj, nech sú teraz tvoje oči otvorené a tvoje uši pozorné na modlitby prednesené na tomto mieste!
41 A teraz: Vstaň, Jahve, Bože, vtiahni, ty a archa tvojej moci! Nech sa tvoji kňazi, Jahve, Bože, odejú spásou a tvoji verní nech plesajú šťastím! 42 Jahve, Bože, neodvrhni svojho pomazaného z lásky k svojmu sluhovi Dávidovi!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk