Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Vtedy sa dokončili všetky práce, ktoré kráľ Šalamún vykonal na Jahveho chráme. A Šalamún doniesol všetko, čo jeho otec Dávid obetoval, striebro, zlato a všetky predmety, a uložil ich do pokladnice Božieho Chrámu.

Prenesenie Archy zmluvy

2 Vtedy Šalamún zavolal do Jeruzalema starších Izraela, všetky hlavy kmeňov a kniežatá izraelských rodín, aby preniesli archu Jahveho zmluvy z Dávidovho mesta, čiže zo Siona.
3 Všetci muži Izraela sa zhromaždili ku kráľovi v siedmom mesiaci počas sviatku. 4 Všetci starší Izraela prišli a Leviti niesli archu. 5 Niesli archu, Stan Stretávania a všetky posvätné predmety, ktoré boli v Stane; niesli to levitskí kňazi. 6 Potom kráľ Šalamún a celé spoločenstvo Izraela, zhromaždené pri ňom pred archou, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že to pre množstvo nebolo možné spočítať, ani odhadnúť. 7 Kňazi vniesli archu Jahveho zmluvy na jej miesto do chrámového Debiru, to je do Svätyne Svätých, pod krídla cherubov. 8 Keďže cherubi mali roztiahnuté krídla nad miestom archy, zastierali zhora archu a jej žrde. 9 Tie boli natoľko dlhé, že ich konce bolo vidieť zo Svätyne pred Debirom, ale odinakadiaľ nie; tam zostali až do dnešného dňa. 10 V arche nebolo nič, len dve kamenné dosky, ktoré ta vložil Mojžiš na Chorebe, keď Jahve uzavrel zmluvu s Izraelom pri ich vyjdení z Egypta.

Boh zaujme svoj Chrám

11 Keď kňazi vyšli zo Svätyne, lebo sa posvätili všetci kňazi, ktorí tam boli, neberúc ohľad na poriadok tried,
12 levitskí speváci, všetci, čo prislúchali Asafovi, Hemanovi a Jedutunovi, so svojimi synmi a so svojimi bratmi, oblečení do jemného bieleho plátna bysu, hrali na cimbaloch, lýrach a citarách stojac východne od oltára a spolu s nimi stodvadsať kňazov trúbilo na trúbach. 13 Všetci trubači a speváci jednohlasne chválili a oslavovali Jahveho; za zvukov trúb, cimbalov a hudobných nástrojov chválili Jahveho, "lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky" – a Svätyňa sa naplnila oblakom Jahveho slávy. 14 Kňazi nemohli ďalej vykonávať svoju službu pre oblak, lebo Jahveho sláva naplnila Boží chrám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk