Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Vtedy sa dokončili všetky práce, ktoré kráľ Šalamún vykonal na Jahveho chráme. A Šalamún doniesol všetko, čo jeho otec Dávid obetoval, striebro, zlato a všetky predmety, a uložil ich do pokladnice Božieho Chrámu.

Prenesenie Archy zmluvy

2 Vtedy Šalamún zavolal do Jeruzalema starších Izraela, všetky hlavy kmeňov a kniežatá izraelských rodín, aby preniesli archu Jahveho zmluvy z Dávidovho mesta, čiže zo Siona.
3 Všetci muži Izraela sa zhromaždili ku kráľovi v siedmom mesiaci počas sviatku. 4 Všetci starší Izraela prišli a Leviti niesli archu. 5 Niesli archu, Stan Stretávania a všetky posvätné predmety, ktoré boli v Stane; niesli to levitskí kňazi. 6 Potom kráľ Šalamún a celé spoločenstvo Izraela, zhromaždené pri ňom pred archou, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že to pre množstvo nebolo možné spočítať, ani odhadnúť. 7 Kňazi vniesli archu Jahveho zmluvy na jej miesto do chrámového Debiru, to je do Svätyne Svätých, pod krídla cherubov. 8 Keďže cherubi mali roztiahnuté krídla nad miestom archy, zastierali zhora archu a jej žrde. 9 Tie boli natoľko dlhé, že ich konce bolo vidieť zo Svätyne pred Debirom, ale odinakadiaľ nie; tam zostali až do dnešného dňa. 10 V arche nebolo nič, len dve kamenné dosky, ktoré ta vložil Mojžiš na Chorebe, keď Jahve uzavrel zmluvu s Izraelom pri ich vyjdení z Egypta.

Boh zaujme svoj Chrám

11 Keď kňazi vyšli zo Svätyne, lebo sa posvätili všetci kňazi, ktorí tam boli, neberúc ohľad na poriadok tried,
12 levitskí speváci, všetci, čo prislúchali Asafovi, Hemanovi a Jedutunovi, so svojimi synmi a so svojimi bratmi, oblečení do jemného bieleho plátna bysu, hrali na cimbaloch, lýrach a citarách stojac východne od oltára a spolu s nimi stodvadsať kňazov trúbilo na trúbach. 13 Všetci trubači a speváci jednohlasne chválili a oslavovali Jahveho; za zvukov trúb, cimbalov a hudobných nástrojov chválili Jahveho, "lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky" – a Svätyňa sa naplnila oblakom Jahveho slávy. 14 Kňazi nemohli ďalej vykonávať svoju službu pre oblak, lebo Jahveho sláva naplnila Boží chrám.