Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Joachaz

1 Nato ľud krajiny vzal Joachaza, Joziášovho syna, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca v Jeruzaleme.
2 Joachaz mal dvadsaťtri rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval tri mesiace. 3 Egyptský kráľ ho pozbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložili pokutu sto talentov striebra a jeden talent zlata. 4 Egyptský kráľ ustanovil jeho brata Eljakima za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jojakim. Jeho brata Joachaza Necho vzal a odviedol ho do Egypta.

Jojakim

5 Jojakim mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči Jahvemu, jeho Bohu.
6 Proti nemu pritiahol Nabuchodonozor, babylonský kráľ, spútal ho okovami a odvliekol do Babylonu. 7 Nabuchodonozor odniesol do Babylonu aj časť zariadenia Jahveho chrámu a uložil ho vo svojom paláci v Babylone. 8 Ostatné Jojakimove príbehy, ohavnosti, ktoré spáchal a ktoré mu dávali za vinu, sú napísané v Knihe izraelských a judských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jojachin.

Jojachin

9 Jojachin mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace a desať dní v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči Jahvemu.
10 Na prelome roku poslal kráľ Nabuchodonozor po neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym zariadením Jahveho chrámu. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Sedekiáša.

Sedekiáš

11 Sedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme jedenásť rokov.
12 Robil, čo sa nepáči Jahvemu, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na Jahveho pokyn. 13 Okrem toho sa vzbúril proti kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Zatvrdil si šiju aj srdce, namiesto toho, aby sa obrátil k Jahvemu, Bohu Izraela.

Národ

14 Aj všetky kniežatá kňazov a ľudu páchali mnohé nevernosti podľa rôznych ohavností pohanských národov a poškvrňovali Boží chrám, ktorý si Jahve zasvätil v Jeruzaleme.
15 Jahve, Boh ich otcov, im neustále posielal poslov, lebo chcel ušetriť svoj ľud a svoj Príbytok. 16 Ale oni zosmiešňovali Božích poslov, opovrhovali jeho slovami, hanobili jeho prorokov, takže Jahveho hnev proti jeho ľudu bol taký, že už nebolo pomoci.

Záhuba

17 Poslal na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil ostrím meča ich mladých bojovníkov a neušetril ani mládenca, ani pannu, ani bielovlasého starca. Boh mu ich všetkých vydal do rúk.
18 Všetky predmety Božieho chrámu, veľké i malé, poklady Božieho chrámu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko odniesol do Babylonu. 19 Spálili Boží chrám, zrúcali hradby Jeruzalema, všetky jeho paláce vypálili ohňom a všetky vzácne predmety zničili. 20 Potom Nabuchodonozor odvliekol do Babylonu zvyšok, čo unikol meču, tam boli otrokmi jemu a jeho synom až po nastolenie Perzského kráľovstva, 21 aby sa tak splnilo Jahveho slovo, vyslovené ústami Jeremiáša: "Kým si krajina nevynahradí svoje soboty, musí odpočívať po celý čas spustošenia, kým sa nenaplní sedemdesiat rokov."

Do budúcnosti

22 V prvom roku Kýra, perzského kráľa, aby sa splnilo Jahveho slovo, ktoré vyslovil Jeremiáš, povzbudil Jahve ducha perzského kráľa Kýra, ktorý dal rozhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písomne:
23 "Takto hovorí Kýros, perzský kráľ: Jahve, Boh nebies, mi odovzdal všetky kráľovstvá zeme. On ma poveril, aby som mu vystaval Chrám v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Ktokoľvek z vás patrí k jeho ľudu, nech je Jahve, jeho Boh, s ním. Môže sa vydať na cestu!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk