Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Prípravy na Paschu

1 Potom Joziáš slávil v Jeruzaleme Paschu Jahvemu. Paschálneho baránka zabíjali štrnásteho dňa prvého mesiaca.
2 Joziáš znovu ustanovil kňazov do ich úradov a povzbudzoval ich v službe v Jahveho chráme. 3 Potom povedal Levitom, tým, ktorí mali súdnosť za celý Izrael a boli zasvätení Jahvemu: "Uložte svätú archu do Chrámu, ktorý vystaval Šalamún, Dávidov syn, kráľ Izraela. Nemusíte ju už nosiť na pleciach. Teraz slúžte Jahvemu, svojmu Bohu, a jeho ľudu, Izraelu! 4 Usporiadajte sa podľa rodín, podľa svojich tried, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a podľa predpisu jeho syna Šalamúna. 5 Postavte sa vo svätyni k službám rodinným skupinám svojich bratov, k službám svojim bratom nekňazom; každá z vašich levitských rodín nech je na pomoci určitej skupine rodín. 6 Zabite paschálneho baránka, posväťte sa a pripravte Paschu svojim bratom, aby sa to konalo podľa Jahveho slova daného prostredníctvom Mojžiša.

Slávenie sviatku

7 Joziáš venoval ľudu drobný statok, baránky a kozľatá v počte tridsaťtisíc, všetko na paschálnu obetu pre všetkých prítomných, a k tomu tritisíc býkov. Tento dobytok bol však vzatý z kráľovského majetku.
8 Jeho hodnostári tiež prispeli dobrovoľnými darmi pre ľud, pre kňazov a pre Levitov. Helkiáš, Zachariáš a Jechiel, predstavení Božieho chrámu, dali kňazom na Paschu dvetisíc šesťsto baránkov a tristo býkov. 9 Predstavení Levitov Konanjahu, Šemajahu a Netaneel, jeho bratia Chašabjahu, Jeiel a Jozabad darovali Levitom na Paschu päťtisíc baránkov a päťsto býkov. 10 Keď bola bohoslužba pripravená, kňazi nastúpili na svoje miesta a Leviti podľa svojich tried, ako kráľ prikázal. 11 Potom zabíjali paschálnych baránkov, kňazi kropili krvou oltár a Leviti sťahovali kože. 12 Oddeľovali časti, určené na celopaly, aby ich odovzdali skupinám rodín z ľudu, ktoré ich mali obetovať Jahvemu, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Tak urobili aj s býkmi. 13 Paschálneho baránka upiekli na ohni podľa predpisu a posvätné jedlá uvarili v hrncoch, kotloch a na panviciach a rýchlo roznášali všetkému ľudu. 14 Nakoniec Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba a pre kňazov, lebo kňazi, Áronovi synovia, boli zamestnaní až do noci obetovaním celopalov a tuku. Preto Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba i pre kňazov, Áronových synov. 15 Speváci, Asafovi synovia, boli na svojom mieste podľa Dávidovho nariadenia; ani Asaf, ani Heman, ani Jedutun, kráľov videc, ani vrátnici pri každej bráne nemuseli opustiť svoju službu, lebo ich bratia Leviti im všetko pripravili. 16 Tak bola v ten deň usporiadaná celá Jahveho bohoslužba, aby slávili Paschu obetovaním celopalov na Jahveho oltári podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítomní Izraelci slávili v tom čase Paschu a po sedem dní sviatok Nekvasených chlebov. 18 Takáto Pascha sa neslávila v Izraeli od čias proroka Samuela; nijaký izraelský kráľ neslávil takú Paschu, ako slávil Joziáš s kňazmi, Levitmi a s celým Judskom, prítomnými Izraelcami a obyvateľmi Jeruzalema.

Tragický koniec kráľovstva

19 Túto Paschu slávili v osemnástom roku Joziášovej vlády.
20 Potom, čo Joziáš dal do poriadku Chrám, tiahol egyptský kráľ Necho bojovať proti Karkemišu nad Eufratom. Joziáš vytiahol proti nemu. 21 Necho vyslal k nemu poslov s odkazom: "Čo mám ja s tebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a Boh prikázal, aby som sa ponáhľal. Ustúp Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil." 22 Ale Joziáš sa nestiahol, lebo bol pevne rozhodnutý bojovať proti nemu a nepočúval, čo mu hovoril Necho v Božom mene. Pustil sa do boja na megidskej rovine. 23 Lukostrelci vystrelili na kráľa Joziáša a kráľ povedal svojim sluhom: "Odneste ma preč, lebo sa cítim veľmi zle!" 24 Sluhovia ho vyniesli z voza, preložili ho na jeho druhý voz a dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho otcov. Celé Judsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil žalospev o Joziášovi, ktorý až podnes všetci speváci a speváčky spievajú vo svojich žalospevoch o Joziášovi. To sa stalo v Izraeli zvykom. Tieto spevy sú zaznamenané v Žalospevoch. 26 Ostatné Joziášove príbehy, svedectvá o jeho nábožnosti, ktoré sa zhodovali so všetkým, čo je zapísané v Jahveho zákone, 27 jeho dejiny od začiatku až do konca, to všetko je zapísané v Knihe izraelských a judských kráľov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk