Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Prípravy na Paschu

1 Potom Joziáš slávil v Jeruzaleme Paschu Jahvemu. Paschálneho baránka zabíjali štrnásteho dňa prvého mesiaca.
2 Joziáš znovu ustanovil kňazov do ich úradov a povzbudzoval ich v službe v Jahveho chráme. 3 Potom povedal Levitom, tým, ktorí mali súdnosť za celý Izrael a boli zasvätení Jahvemu: "Uložte svätú archu do Chrámu, ktorý vystaval Šalamún, Dávidov syn, kráľ Izraela. Nemusíte ju už nosiť na pleciach. Teraz slúžte Jahvemu, svojmu Bohu, a jeho ľudu, Izraelu! 4 Usporiadajte sa podľa rodín, podľa svojich tried, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a podľa predpisu jeho syna Šalamúna. 5 Postavte sa vo svätyni k službám rodinným skupinám svojich bratov, k službám svojim bratom nekňazom; každá z vašich levitských rodín nech je na pomoci určitej skupine rodín. 6 Zabite paschálneho baránka, posväťte sa a pripravte Paschu svojim bratom, aby sa to konalo podľa Jahveho slova daného prostredníctvom Mojžiša.

Slávenie sviatku

7 Joziáš venoval ľudu drobný statok, baránky a kozľatá v počte tridsaťtisíc, všetko na paschálnu obetu pre všetkých prítomných, a k tomu tritisíc býkov. Tento dobytok bol však vzatý z kráľovského majetku.
8 Jeho hodnostári tiež prispeli dobrovoľnými darmi pre ľud, pre kňazov a pre Levitov. Helkiáš, Zachariáš a Jechiel, predstavení Božieho chrámu, dali kňazom na Paschu dvetisíc šesťsto baránkov a tristo býkov. 9 Predstavení Levitov Konanjahu, Šemajahu a Netaneel, jeho bratia Chašabjahu, Jeiel a Jozabad darovali Levitom na Paschu päťtisíc baránkov a päťsto býkov. 10 Keď bola bohoslužba pripravená, kňazi nastúpili na svoje miesta a Leviti podľa svojich tried, ako kráľ prikázal. 11 Potom zabíjali paschálnych baránkov, kňazi kropili krvou oltár a Leviti sťahovali kože. 12 Oddeľovali časti, určené na celopaly, aby ich odovzdali skupinám rodín z ľudu, ktoré ich mali obetovať Jahvemu, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Tak urobili aj s býkmi. 13 Paschálneho baránka upiekli na ohni podľa predpisu a posvätné jedlá uvarili v hrncoch, kotloch a na panviciach a rýchlo roznášali všetkému ľudu. 14 Nakoniec Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba a pre kňazov, lebo kňazi, Áronovi synovia, boli zamestnaní až do noci obetovaním celopalov a tuku. Preto Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba i pre kňazov, Áronových synov. 15 Speváci, Asafovi synovia, boli na svojom mieste podľa Dávidovho nariadenia; ani Asaf, ani Heman, ani Jedutun, kráľov videc, ani vrátnici pri každej bráne nemuseli opustiť svoju službu, lebo ich bratia Leviti im všetko pripravili. 16 Tak bola v ten deň usporiadaná celá Jahveho bohoslužba, aby slávili Paschu obetovaním celopalov na Jahveho oltári podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítomní Izraelci slávili v tom čase Paschu a po sedem dní sviatok Nekvasených chlebov. 18 Takáto Pascha sa neslávila v Izraeli od čias proroka Samuela; nijaký izraelský kráľ neslávil takú Paschu, ako slávil Joziáš s kňazmi, Levitmi a s celým Judskom, prítomnými Izraelcami a obyvateľmi Jeruzalema.

Tragický koniec kráľovstva

19 Túto Paschu slávili v osemnástom roku Joziášovej vlády.
20 Potom, čo Joziáš dal do poriadku Chrám, tiahol egyptský kráľ Necho bojovať proti Karkemišu nad Eufratom. Joziáš vytiahol proti nemu. 21 Necho vyslal k nemu poslov s odkazom: "Čo mám ja s tebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a Boh prikázal, aby som sa ponáhľal. Ustúp Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil." 22 Ale Joziáš sa nestiahol, lebo bol pevne rozhodnutý bojovať proti nemu a nepočúval, čo mu hovoril Necho v Božom mene. Pustil sa do boja na megidskej rovine. 23 Lukostrelci vystrelili na kráľa Joziáša a kráľ povedal svojim sluhom: "Odneste ma preč, lebo sa cítim veľmi zle!" 24 Sluhovia ho vyniesli z voza, preložili ho na jeho druhý voz a dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho otcov. Celé Judsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil žalospev o Joziášovi, ktorý až podnes všetci speváci a speváčky spievajú vo svojich žalospevoch o Joziášovi. To sa stalo v Izraeli zvykom. Tieto spevy sú zaznamenané v Žalospevoch. 26 Ostatné Joziášove príbehy, svedectvá o jeho nábožnosti, ktoré sa zhodovali so všetkým, čo je zapísané v Jahveho zákone, 27 jeho dejiny od začiatku až do konca, to všetko je zapísané v Knihe izraelských a judských kráľov.