Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Prehľad o kráľovstve

1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, a vo všetkom nasledoval správanie svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo.

Prvé reformy

3 V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida. V dvanástom roku svojho kráľovstva začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, od ašer, od tesaných a liatych modiel.
4 Za jeho prítomnosti zrúcali Baalove oltáre a strhali z nich kadidlové oltáre, ktoré boli na nich, ašery a modly liate i tesané rozdrvil na prach a roztrúsil na hroby tých, ktorí im obetovali. 5 Kosti kňazov spálil na oltároch modiel, na ktorých oni obetúvali, a tak očistil Júdu a Jeruzalem. 6 V mestách Manassesa, Efraima, Simeona, ba až v Neftalim a na územiach, ktoré ich obklopovali, 7 zbúral oltáre, ašery, tesané modly rozbil a rozdrvil na prach, vysekal všetky kadidlové oltáre na celom území Izraela, a potom sa vrátil do Jeruzalema.

Práce na Chráme

8 V osemnástom roku svojej vlády, po očistení krajiny a Chrámu, poslal Šafana, Asaljahuovho syna, Masejahua, miestodržiteľa mesta, a Joacha, Joachazovho syna, kancelára, aby opravili Chrám Jahveho, jeho Boha.
9 Prišli a hlavnému kňazovi Helkiášovi odovzdali peniaze donesené do Božieho chrámu, ktoré zozbierali Leviti, strážcovia prahu: tie peniaze boli od Manassesa, Efraima, od celého zvyšku Izraela, tiež od všetkých Júdovcov a Benjamínovcov, ktorí bývali v Jeruzaleme. 10 Odovzdali ich vedúcim prác v Jahveho chráme a tí používali peniaze na práce obnovy a opravy Chrámu. 11 Dávali ich tesárom a staviteľom na zakúpenie otesaných kameňov a dreva na väzbu a na hrady pre budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. 12 Títo ľudia pracovali svedomito na tomto diele. Dozorcami nad nimi boli ustanovení Jachat a Obadjahu, Leviti z Merariovcov; Zecharja a Mešullam z Kehatovcov boli dielovedúcimi; Leviti boli všetci odborníci v hre na hudobné nástroje, 13 dozerali na nosičov a usmerňovali robotníkov pri akejkoľvek práci. Niektorí Leviti boli pisármi, úradníkmi a vrátnikmi.

Nájdenie Zákona

14 Keď vyberali peniaze obetované v Jahveho chráme, kňaz Helkiáš našiel knihu Jahveho Zákona, daného skrze Mojžiša.
15 Helkiáš oznámil pisárovi Šafanovi: "Našiel som knihu Zákona v Jahveho chráme." A Helkiáš dal tú knihu Šafanovi. 16 Šafan odovzdal knihu kráľovi a podal ešte túto správu: "Tvoji sluhovia robia, čo im bolo uložené, 17 zosypali peniaze, ktoré boli v Jahveho chráme, a odovzdali ich dozorcom a robotníkom." 18 Potom pisár Šafan oznámil kráľovi: "Kňaz Helkiáš mi odovzdal akúsi knihu"; a Šafan z nej pred kráľom čítal. 19 Keď kráľ počul slová Zákona, roztrhol si šaty. 20 Dal Helkiášovi, Achikamovi, Šafanovmu synovi, Abdonovi, Mikovmu synovi, pisárovi Šafanovi a kráľovskému ministrovi Asajovi tento rozkaz: 21 "Choďte, pýtajte si od Jahveho radu pre mňa a pre tých, čo ostali z Izraela a z Júdu, o slovách knihy, ktorá bola práve nájdená. Veľký musí byť Jahveho hnev, ktorý sa vylial na nás, lebo naši otcovia nezachovávali Jahveho slovo a nerobili všetko, čo je v tejto knihe napísané."

Výrok prorokyne

22 Helkiáš a ľudia určení kráľom šli k prorokyni Chulde, žene Šalluma, syna Tokhata, Chasrovho syna, strážcu šiat; bývala v Jeruzaleme, v Novom meste. Hovorili s ňou podľa poverenia.
23 Ona im odpovedala: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: 24 Takto hovorí Jahve: Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetky zlorečenia napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom. 25 Pretože opustili mňa a obetovali iným bohom, aby ma popudzovali všetkými svojimi skutkami. Môj hnev vzbĺkol proti tomu miestu a nevyhasne. 26 Judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať si radu od Jahveho, povedzte: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Slová, ktoré si počul..., (sa splnia). 27 Ale pretože sa tvoje srdce pohlo a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slová proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, pretože si sa pokoril predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul, – výrok Jahveho. 28 Pozri, ja ťa pripojím k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji, tvoje oči neuvidia toto nešťastie, ktoré privediem na toto miesto a na jeho obyvateľov." Oni zaniesli odpoveď kráľovi.

Obnovenie zmluvy

29 Kráľ vyslal poslov a zhromaždil všetkých starších Judska a Jeruzalema.
30 Potom vystúpil do Jahveho chrámu a s ním všetci judskí mužovia, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, Leviti a všetok ľud, od najmenšieho po najväčšieho. Nato pred nimi prečítal všetky slová knihy zmluvy nájdenej v Jahveho chráme. 31 Kráľ stál na vyvýšenom mieste a uzavrel pred Jahvem zmluvu, že budú nasledovať Jahveho, zachovávať jeho príkazy, jeho predpisy a jeho zákony celým srdcom a celou dušou, že uvedú do života slová zmluvy napísané v tejto knihe. 32 Zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a v Benjamínovi. Obyvatelia Jeruzalema sa riadili zmluvou Boha, Boha svojich otcov. 33 Joziáš odstránil všetky pohanské ohavnosti zo všetkých krajov, ktoré patrili Izraelcom. Nariadil všetkým, ktorí bývali v Izraeli, aby slúžili Jahvemu, svojmu Bohu. Po celý život sa neodklonili od Jahveho, Boha svojich otcov.