Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Prehľad o kráľovstve

1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, a vo všetkom nasledoval správanie svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo.

Prvé reformy

3 V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida. V dvanástom roku svojho kráľovstva začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, od ašer, od tesaných a liatych modiel.
4 Za jeho prítomnosti zrúcali Baalove oltáre a strhali z nich kadidlové oltáre, ktoré boli na nich, ašery a modly liate i tesané rozdrvil na prach a roztrúsil na hroby tých, ktorí im obetovali. 5 Kosti kňazov spálil na oltároch modiel, na ktorých oni obetúvali, a tak očistil Júdu a Jeruzalem. 6 V mestách Manassesa, Efraima, Simeona, ba až v Neftalim a na územiach, ktoré ich obklopovali, 7 zbúral oltáre, ašery, tesané modly rozbil a rozdrvil na prach, vysekal všetky kadidlové oltáre na celom území Izraela, a potom sa vrátil do Jeruzalema.

Práce na Chráme

8 V osemnástom roku svojej vlády, po očistení krajiny a Chrámu, poslal Šafana, Asaljahuovho syna, Masejahua, miestodržiteľa mesta, a Joacha, Joachazovho syna, kancelára, aby opravili Chrám Jahveho, jeho Boha.
9 Prišli a hlavnému kňazovi Helkiášovi odovzdali peniaze donesené do Božieho chrámu, ktoré zozbierali Leviti, strážcovia prahu: tie peniaze boli od Manassesa, Efraima, od celého zvyšku Izraela, tiež od všetkých Júdovcov a Benjamínovcov, ktorí bývali v Jeruzaleme. 10 Odovzdali ich vedúcim prác v Jahveho chráme a tí používali peniaze na práce obnovy a opravy Chrámu. 11 Dávali ich tesárom a staviteľom na zakúpenie otesaných kameňov a dreva na väzbu a na hrady pre budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. 12 Títo ľudia pracovali svedomito na tomto diele. Dozorcami nad nimi boli ustanovení Jachat a Obadjahu, Leviti z Merariovcov; Zecharja a Mešullam z Kehatovcov boli dielovedúcimi; Leviti boli všetci odborníci v hre na hudobné nástroje, 13 dozerali na nosičov a usmerňovali robotníkov pri akejkoľvek práci. Niektorí Leviti boli pisármi, úradníkmi a vrátnikmi.

Nájdenie Zákona

14 Keď vyberali peniaze obetované v Jahveho chráme, kňaz Helkiáš našiel knihu Jahveho Zákona, daného skrze Mojžiša.
15 Helkiáš oznámil pisárovi Šafanovi: "Našiel som knihu Zákona v Jahveho chráme." A Helkiáš dal tú knihu Šafanovi. 16 Šafan odovzdal knihu kráľovi a podal ešte túto správu: "Tvoji sluhovia robia, čo im bolo uložené, 17 zosypali peniaze, ktoré boli v Jahveho chráme, a odovzdali ich dozorcom a robotníkom." 18 Potom pisár Šafan oznámil kráľovi: "Kňaz Helkiáš mi odovzdal akúsi knihu"; a Šafan z nej pred kráľom čítal. 19 Keď kráľ počul slová Zákona, roztrhol si šaty. 20 Dal Helkiášovi, Achikamovi, Šafanovmu synovi, Abdonovi, Mikovmu synovi, pisárovi Šafanovi a kráľovskému ministrovi Asajovi tento rozkaz: 21 "Choďte, pýtajte si od Jahveho radu pre mňa a pre tých, čo ostali z Izraela a z Júdu, o slovách knihy, ktorá bola práve nájdená. Veľký musí byť Jahveho hnev, ktorý sa vylial na nás, lebo naši otcovia nezachovávali Jahveho slovo a nerobili všetko, čo je v tejto knihe napísané."

Výrok prorokyne

22 Helkiáš a ľudia určení kráľom šli k prorokyni Chulde, žene Šalluma, syna Tokhata, Chasrovho syna, strážcu šiat; bývala v Jeruzaleme, v Novom meste. Hovorili s ňou podľa poverenia.
23 Ona im odpovedala: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: 24 Takto hovorí Jahve: Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetky zlorečenia napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom. 25 Pretože opustili mňa a obetovali iným bohom, aby ma popudzovali všetkými svojimi skutkami. Môj hnev vzbĺkol proti tomu miestu a nevyhasne. 26 Judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať si radu od Jahveho, povedzte: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Slová, ktoré si počul..., (sa splnia). 27 Ale pretože sa tvoje srdce pohlo a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slová proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, pretože si sa pokoril predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul, – výrok Jahveho. 28 Pozri, ja ťa pripojím k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji, tvoje oči neuvidia toto nešťastie, ktoré privediem na toto miesto a na jeho obyvateľov." Oni zaniesli odpoveď kráľovi.

Obnovenie zmluvy

29 Kráľ vyslal poslov a zhromaždil všetkých starších Judska a Jeruzalema.
30 Potom vystúpil do Jahveho chrámu a s ním všetci judskí mužovia, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, Leviti a všetok ľud, od najmenšieho po najväčšieho. Nato pred nimi prečítal všetky slová knihy zmluvy nájdenej v Jahveho chráme. 31 Kráľ stál na vyvýšenom mieste a uzavrel pred Jahvem zmluvu, že budú nasledovať Jahveho, zachovávať jeho príkazy, jeho predpisy a jeho zákony celým srdcom a celou dušou, že uvedú do života slová zmluvy napísané v tejto knihe. 32 Zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a v Benjamínovi. Obyvatelia Jeruzalema sa riadili zmluvou Boha, Boha svojich otcov. 33 Joziáš odstránil všetky pohanské ohavnosti zo všetkých krajov, ktoré patrili Izraelcom. Nariadil všetkým, ktorí bývali v Izraeli, aby slúžili Jahvemu, svojmu Bohu. Po celý život sa neodklonili od Jahveho, Boha svojich otcov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk