Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Manasses zničí dielo Ezechiáša

1 Manasses mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, napodobňoval ohavnú modloslužbu pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov. 3 Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zrúcať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre baalom, dal zhotoviť ašery, klaňal sa všetkým nebeským hviezdam a slúžil im. 4 Postavil oltáre v Jahveho chráme, o ktorom Jahve povedal: "V Jeruzaleme bude navždy moje Meno." 5 Na oboch nádvoriach Jahveho chrámu postavil oltáre na kult všetkých nebeských hviezd. 6 Ba sám spálil na pohanskú obetu svojich synov na ohni v doline Ben-Hinnom. Zaoberal sa veštením, čarami a zaklínaním, držal si vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov. Ustavične šiel proti Jahveho vôli a vyvolával tak jeho hnev. 7 Postavil modlu, ktorú dal vykresať, v Božom chráme, o ktorom Jahve povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: "Do tohto chrámu a do Jeruzalema, mesta, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, vložím navždy svoje Meno. 8 Túto krajinu som dal Izraelcom a nedovolím, aby boli z nej vyhnaní, ale pod jednou podmienkou: musia zachovávať, čo som prikázal skrze Mojžiša: celý Zákon, jeho predpisy a jeho príkazy." 9 Ale Manasses zviedol Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema natoľko, že konali ešte horšie ako národy, ktoré Jahve vykynožil spred Izraelcov. 10 Hoci sa Jahve prihováral Manassesovi a jeho ľudu, oni mu nevenovali pozornosť.

Zajatie a obrátenie

11 Tu Jahve priviedol na nich vojvodcov asýrskeho kráľa, ktorí chytili Manassesa hákmi, spútali ho okovami a odviedli do Babylonu.
12 V tejto skúške usiloval sa zmieriť Jahveho, svojho Boha, a hlboko sa pokoril pred Bohom svojich otcov. 13 Prosil ho a on sa dal uprosiť. Vypočul jeho úpenlivú prosbu, priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Manasses poznal, že Jahve je Boh. 14 Potom obnovil vonkajšie hradby Dávidovho mesta, západne od Gichonu v údolí až po Rybnú bránu. Obohnal nimi Ofel a vybudoval ich veľmi vysoké. Vo všetkých opevnených mestách Judska umiestnil veliteľov. 15 Potom odstránil cudzích bohov a modlu z Jahveho chrámu i všetky oltáre, ktoré postavil na chrámovej hore a v Jeruzaleme. Vyhádzal ich von za mesto. 16 Obnovil Jahveho oltár a prinášal na ňom obety spoluúčasti a vďaky. Júdovcom rozkázal, aby slúžili Jahvemu, Bohu Izraela. 17 Ale ľud ďalej obetoval na výšinách, ibaže Jahvemu, svojmu Bohu. 18 Ostatné Manassesove príbehy, jeho modlitba k Bohu a slová vidcov, ktorí k nemu hovorili v mene Jahveho, Boha Izraela, sú zapísané v Dejinách izraelských kráľov. 19 Jeho modlitba, ako bol vypočutý, všetky jeho hriechy i jeho bezbožnosť, miesta, na ktorých dal predtým vystavať výšiny, kde zriadil posvätné stĺpiky a tesané modly prv, než sa pokoril, sú zapísané v Dejinách Chozaja. 20 Manasses sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho paláca. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.

Amonova zatvrdlivosť

21 Amon mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme.
22 Robil, čo sa nepáči Jahvemu, ako robil jeho otec Manasses. Amon obetoval všetkým tesaným modlám, ktoré urobil jeho otec Manasses, a uctieval si ich. 23 On sa nepokoril pred Jahvem, ako sa pokoril jeho otec Manasses. Naopak, Amon viny ešte rozmnožoval. 24 Jeho dôstojníci sa sprisahali proti nemu a zabili ho v jeho paláci. 25 Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti Amonovi, a miesto neho vyhlásil za kráľa jeho syna Joziáša.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk