Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Sennacheribov vpád

1 Po týchto prejavoch vernosti pritiahol asýrsky kráľ Sennacherib a vtrhol do Judska. Obľahol opevnené mestá a rozkázal, aby mu ich vydobyli.
2 Ezechiáš vedel, že Sennacherib prišiel s úmyslom zaútočiť na Jeruzalem, 3 rozhodol so svojimi dôstojníkmi a hrdinami, že upchajú vody prameňov, ktoré sú mimo mesta. Všetci ho v tom podporovali. 4 Zišlo sa mnoho ľudu a upchali všetky pramene i potok pretekajúci krajinou. Uvažovali: "Prečo by mali asýrski králi pri svojom príchode nájsť hojnosť vody?" 5 Ezechiáš sa opevňoval: opravil všetky trhliny v hradbách, postavil na nich veže a zvonku druhý múr, opevnil Millo, Dávidovo mesto, dal zhotoviť mnoho oštepov a štítov. 6 Potom ustanovil veliteľov na čelo ľudu, zhromaždil ich k sebe na námestí pri mestskej bráne a povzbudil ich takto: 7 "Buďte silní a zmužilí! Nebojte sa a netraste pred asýrskym kráľom ani pred celým tým zástupom, ktorý je s ním, lebo s nami je ktosi oveľa väčší ako to, čo je s ním. 8 S ním je iba telesná sila, ale s nami je Jahve, náš Boh, ktorý nám pomáha a bojuje naše boje." Slová judského kráľa Ezechiáša ľud posilnili.

Bezbožné slová Sennacheriba

9 Po tomto poslal Sennacherib, asýrsky kráľ, svojich sluhov do Jeruzalema, sám bol s celým svojím vojskom pred Lachišom, k judskému kráľovi Ezechiášovi i ku všetkým Júdovcom, ktorí boli v Jeruzaleme, s odkazom:
10 "Takto hovorí asýrsky kráľ Sennacherib: Na čo sa spoliehate, že ostávate v obľahnutom Jeruzaleme? 11 Či vás Ezechiáš nezvádza, či vás nevydáva na smrť hladom a smädom, keď hovorí: ‚Jahve, náš Boh, nás vyslobodí z ruky asýrskeho kráľa?‘ 12 Ale veď sám Ezechiáš odstránil jeho obetné miesta na výšinách a jeho oltáre a prikázal Judsku a Jeruzalemu: ‚Len pred jedným oltárom sa budete klaňať a na ňom páliť kadidlo.‘ 13 Či neviete, čo som urobil ja a moji otcovia národom všetkých krajín? Či bohovia národov týchto krajín ich vládali vyslobodiť z mojej ruky? 14 Ktorý zo všetkých bohov tých národov, ktoré moji otcovia vydali kliatbe, vládal vytrhnúť svoj národ z mojej ruky? A váš boh by vás vládal vyslobodiť z mojej ruky? 15 Nech vás teda Ezechiáš neklame a nepodvádza! Neverte mu! Veď ani jeden boh nijakého národa alebo kráľovstva nevládal vyslobodiť svoj národ z mojej ruky alebo z ruky mojich otcov. Tak ani váš boh vás nevyslobodí z mojej ruky." 16 Jeho sluhovia hovorili ešte viac proti Jahvemu Bohu a proti jeho sluhovi Ezechiášovi. 17 Sennacherib napísal list, ktorým tupil Jahveho, Boha Izraela. Hovoril o ňom takto: "Ako nevytrhli bohovia národov iných krajín svoj národ z mojej ruky, tak ani Ezechiášov boh nevytrhne svoj národ z mojej ruky." 18 Potom poslovia kričali nahlas po judsky na jeruzalemský ľud, ktorý stál na hradbách, aby ho zastrašili a zaujali tak mesto. 19 O Bohu Jeruzalema hovorili tak, ako o jednom z bohov národov zeme, ktorí sú dielom ľudských rúk.

Úspech Ezechiášovej modlitby

20 Kráľ Ezechiáš a prorok Izaiáš, Amosov syn, sa modlili a úpenlivo volali o pomoc k nebesiam.
21 Jahve poslal anjela, ktorý zničil všetkých udatných bojovníkov, vodcov i hodnostárov v tábore asýrskeho kráľa, takže sa vrátil so zahanbenou tvárou do svojej krajiny. Potom vošiel do chrámu svojho boha, kde ho jeho vlastní synovia zabili mečom. 22 Takto Jahve vyslobodil Ezechiáša a obyvateľov Jeruzalema z ruky asýrskeho kráľa Sennacheriba a z ruky všetkých ostatných. Zabezpečil im pokoja na všetkých hraniciach. 23 Mnohí prinášali do Jeruzalema obetné dary Jahvemu a dary judskému kráľovi Ezechiášovi, ktorý vtedy získal na úcte v očiach všetkých národov. 24 V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel a bol blízko smrti. Modlil sa k Jahvemu, ktorý ho vypočul a dal mu zázračné znamenie. 25 Ale Ezechiáš sa neodvďačil za dobrodenie, ktoré dostal, lež spyšnelo mu srdce. Preto Hnev postihol jeho, Judsko i Jeruzalem. 26 Ale Ezechiáš sa pokoril za pýchu svojho srdca a s ním i obyvatelia Jeruzalema, takže Jahveho hnev ich nepostihol za Ezechiášových čias. 27 Ezechiáš mal nesmierne bohatstvo a slávu. Získal si poklady striebra, zlata, drahokamov, voňaviek, klenotov a rôznych vzácnych predmetov. 28 Mal sklady na úrodu obilia, vína a oleja; stajne pre rôzne druhy statku a košiare pre svoje stáda. 29 Zadovážil si osly a veľké stádo dobytka a oviec. Boh ho skutočne obdaroval veľkým majetkom.

Prehľad panovania. Ezechiášova smrť

30 Ezechiáš uzavrel horný tok vôd Gichonu a zviedol ich dolu do Dávidovho mesta, na západ. Ezechiášovi sa darilo v každom jeho diele.
31 Ba aj keď prišli k nemu vyslanci babylonských kniežat, ktorí boli k nemu poslaní preskúmať zázračné znamenie, ktoré nastalo v krajine, Boh ho opustil, aby ho vyskúšal a poznal hlbiny jeho srdca. 32 Ostatné Ezechiášove príbehy a svedectvo o jeho nábožnosti a prácach sú zapísané vo Videní proroka Izaiáša, Amosovho syna, a v Knihe judských a izraelských kráľov. 33 Ezechiáš sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho vo vyšnej časti hrobov Dávidových synova. Keď zomrel, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema mu vzdali poctu. Miesto neho stal sa kráľom jeho syn Manasses.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk