Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Reforma bohoslužieb

1 Keď sa všetko skončilo, vyšli všetci prítomní Izraelci do judských miest a polámali pomníky, postínali ašery, zváľali výšiny a oltáre po celom Judsku i v Benjamínovi, v Efraimovi a v Manassesovi, až po ich úplné zničenie. Potom sa vrátili všetci Izraelci, každý na svoj majetok, do svojich miest.

Obnovenie kňazov a Levitov

2 Ezechiáš opäť ustanovil skupiny kňazov a Levitov, každého podľa jeho triedy, podľa jeho služby, či bol kňazom alebo Levitom, či išlo o celopal, o obety spoločenstva, o liturgickú službu, vzdávať vďaky a chvály v bránach Jahveho tábora.
3 Kráľ zabezpečil z vlastného majetku celopaly, ranné a večerné celopaly, sobotné celopaly, na novomesiace a na slávnosti, ako je predpísané v Jahveho Zákone. 4 Potom povedal jeruzalemskému ľudu, aby dávali kňazský a levitský podiel, nech sa môžu celkom venovať Jahveho Zákonu. 5 Keď sa to slovo rozšírilo, nanosili Izraelci množstvo prvotín obilia, muštu, oleja, medu a rôznych poľných plodín; prinášali štedrý desiatok zo všetkého. 6 Izraelci a Júdovci, ktorí bývali v judských mestách, prinášali tiež desiatky darov zasvätených Jahvemu, ich Bohu, a skladali to na hromady. 7 V treťom mesiaci začali zakladať hromady a v siedmom ich ukončili. 8 Ezechiáš a hodnostári si prišli pozrieť hromady a chválili Jahveho a Izraela, jeho ľud. 9 Ezechiáš sa dopytoval na tieto hromady kňazov a Levitov, 10 odpovedal mu hlavný kňaz Azarjahu zo Sadokovho rodu: "Odkedy začali prinášať dary do Jahveho chrámu, jeme dosýta, ba ešte i veľa zvyšuje, lebo Jahve požehnal svoj ľud, zvyšuje ešte toto množstvo." 11 Ezechiáš rozkázal, aby pripravili miestnosti v Jahveho chráme. Keď ich pripravili, 12 povnášali dnu obetované dary, desiatky a zasvätené dary. Ich správcom bol Levita Konanjahu, jeho brat Šimei bol jeho zástupcom. 13 Jechiel, Azarja, Nachat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismachjahu, Machat a Benajahu boli dozorcami pred vedením Konanjahua a jeho brata Šimeiho, z poverenia kráľa Ezechiáša a Azarjahua, predstaveného Božieho chrámu. 14 Kore, Jimov syn, Levita, strážca východnej brány, mal na starosti dobrovoľné dary, prinesené Bohu, sčasti venované pre bohoslužbu a sčasti pre kňazov. 15 Tieto dary boli ich bratom kňazom pravidelne rozdeľované v kňazských mestách, kde bývali a kde boli zadelení do tried, a to tak veľkým, ako malým. Koremu v tom verne pomáhali: Eden, Minjamin, Jozue, Šemajahu, Amarjahu a Šechanjahu. 16 Pritom nebrali ohľad na ich zapísanie v rodových zoznamoch, ale zadeľovali to mužom tridsaťročným a starším, všetkým, ktorí chodili do Jahveho chrámu podľa každodenného poriadku, do služby, ako im patrilo podľa ich tried. 17 Kňazi boli zapísaní podľa rodín, aj Leviti, od dvadsaťročných nahor, podľa ich funkcií a podľa ich tried. 18 Zapísaní boli so všetkými svojimi rodinnými príslušníkmi, ženami, synmi a dcérami, celé spoločenstvo, lebo mali ustavične na starosti sväté veci. 19 Kňazi, Áronovi synovia, ktorí bývali na pasienkoch svojich miest, mali v každom meste ľudí, menovite označených, aby vydávali podiely všetkým mužom medzi kňazmi a všetkým Levitom, zapísaným v zoznamoch. 20 Podobne urobil Ezechiáš v celom Judsku. Robil, čo bolo pred Jahvem, jeho Bohom, dobré, spravodlivé a správne. 21 Všetko, čo podnikol v službe Božieho chrámu, pre Zákon alebo prikázanie, robil to s celým svojím srdcom, lebo hľadal svojho Boha, a mal úspech.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk