Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Pozvanie na Paschu

1 Ezechiáš rozoslal poslov po celom Izraeli a Júdovi, ba napísal listy aj Efraimovi a Manassesovi, aby prišli do Jahveho chrámu v Jeruzaleme sláviť Paschu Jahvemu, Bohu Izraela.
2 Kráľ sa dohodol so svojimi hodnostármi a s celým zhromaždením v Jeruzaleme, že zasvätia Paschu v druhom mesiaci. 3 V obvyklom čase ju totiž nemohli svätiť, lebo dostatočný počet kňazov ešte neprešiel obradom očisťovania a ľud sa ešte nezhromaždil do Jeruzalema. 4 Kráľ i celé zhromaždenie to považovali za správne. 5 Rozhodli sa, že pošlú výzvu po celom Izraeli od Beer-Šeby po Dan, aby prišli do Jeruzalema sláviť Paschu Jahvemu, Bohu Izraela, lebo máloktorí ju slávili tak, ako bolo predpísané. 6 Posli sa s vlastnoručnými listami kráľa a jeho hodnostárov rozišli po celom Izraeli a Júdovi. Podľa kráľovho rozkazu oznamovali: "Izraelci, vráťte sa k Jahvemu, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, a on sa vráti k tým z vás, ktorí zostali, keď unikli z ruky asýrskych kráľov. 7 Nebuďte ako vaši otcovia a ako vaši bratia, ktorí sa spreneverili Jahvemu, Bohu svojich otcov, takže ich vydal na záhubu, ako sami vidíte. 8 Nebuďte teraz tvrdošijní ako vaši otcovia! Poddajte sa Jahvemu, poďte do jeho svätyne, ktorú posvätili naveky! Slúžte Jahvemu, svojmu Bohu, a on odvráti od vás svoj veľký hnev. 9 Ak sa vrátite k Jahvemu, vaši bratia a vaši synovia nájdu milosť u tých, čo ich zajali, a vrátia sa do tejto krajiny, lebo Jahve, váš Boh, je láskavý a milosrdný. Ak sa k nemu vrátite, on neodvráti od vás svoju tvár." 10 Posli prešli z mesta do mesta krajinou Efraima a Manassesa, ba až po Zabulon, ale vysmievali sa im a zosmiešňovali ich. 11 Predsa niekoľko mužov z Ašera, Manassesa a zo Zabulona sa pokorilo a do Jeruzalema prišlo. 12 Najmä v Judsku pôsobila Božia ruka, že im dala jedno srdce, aby podľa Jahveho slova vyplnili rozkazy kráľa a jeho hodnostárov. 13 Veľmi mnoho ľudu sa zhromaždilo do Jeruzalema osláviť sviatok Nekvasených chlebov v druhom mesiaci. Bolo to veľmi veľké zhromaždenie. 14 Nato sa dali odstraňovať oltáre v Jeruzaleme a všetky oltáre na pálenie kadidla a pohádzali ich do doliny Kedron.

Pascha a sviatok Nekvasených chlebov

15 Paschu obetovali štrnásteho dňa druhého mesiaca. Kňazi a Leviti, plní hanby, prešli obradom očisťovania a mohli obetovať celopaly v Jahveho chráme.
16 Postavili sa na svoje miesto podľa ich predpisov, podľa zákona Mojžiša, Božieho muža. Kňazi liali na oltár krv, ktorú preberali z rúk Levitov, 17 pretože v zhromaždení bolo veľa ľudí, ktorí neprešli obradom očisťovania. Leviti boli poverení obetovať paschálne obety za všetkých, ktorí neboli čistí, aby ich obetovali Jahvemu. 18 Väčšina ľudu, mnohí z Efraima, Manassesa, Isachara a Zabulona sa totiž neočistili; jedli Paschu nepridržiavajúc sa predpisov. Ale Ezechiáš sa za nich modlil: "Dobrotivý Jahve, odpusť každému, 19 kto sa snaží celým srdcom hľadať Boha, Jahveho, Boha svojich otcov, aj keď nemá čistotu, ktorú si požaduje zaobchádzanie so svätými vecami!" 20 Jahve vypočul Ezechiáša a nechal ľud bez pohromy. 21 Izraelci, prítomní v Jeruzaleme, slávili sedem dní sviatok Nekvasených chlebov za veľkej radosti, zakiaľ Leviti a kňazi deň čo deň chválili Jahveho nástrojmi, ktoré zneli na jeho oslavu. 22 Ezechiáš povzbudil všetkých Levitov, ktorí prejavili veľkú oddanosť v Jahveho službe. Sedem dní sa zúčastnili na slávnostnej hostine, obetovali obety spoločenstva a chválili Jahveho, Boha svojich otcov. 23 Potom sa celé zhromaždenie dohodlo, že budú sláviť ďalších sedem dní. Tak slávili ďalších sedem radostných dní. 24 Lebo judský kráľ Ezechiáš venoval zhromaždeniu tisíc býkov a sedemtisíc oviec a hodnostári venovali zhromaždeniu ďalších tisíc býkov a desaťtisíc oviec. Kňazi sa hromadne posväcovali. 25 Celé zhromaždenie Júdu sa radovalo, tiež kňazi a Leviti a celé zhromaždenie tých, čo prišli z Izraela; tiež utečenci, ktorí prišli z izraelskej krajiny a tiež tí, čo bývali v Judsku. 26 V Jeruzaleme zavládla veľká radosť, lebo od čias Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa, niečo také v Jeruzaleme nebolo. 27 Nakoniec kňazi a Leviti povstali a požehnali ľud. Ich hlas bol vypočutý a ich modlitba bola prijatá v jeho svätom príbytku v nebi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk