Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Pozvanie na Paschu

1 Ezechiáš rozoslal poslov po celom Izraeli a Júdovi, ba napísal listy aj Efraimovi a Manassesovi, aby prišli do Jahveho chrámu v Jeruzaleme sláviť Paschu Jahvemu, Bohu Izraela.
2 Kráľ sa dohodol so svojimi hodnostármi a s celým zhromaždením v Jeruzaleme, že zasvätia Paschu v druhom mesiaci. 3 V obvyklom čase ju totiž nemohli svätiť, lebo dostatočný počet kňazov ešte neprešiel obradom očisťovania a ľud sa ešte nezhromaždil do Jeruzalema. 4 Kráľ i celé zhromaždenie to považovali za správne. 5 Rozhodli sa, že pošlú výzvu po celom Izraeli od Beer-Šeby po Dan, aby prišli do Jeruzalema sláviť Paschu Jahvemu, Bohu Izraela, lebo máloktorí ju slávili tak, ako bolo predpísané. 6 Posli sa s vlastnoručnými listami kráľa a jeho hodnostárov rozišli po celom Izraeli a Júdovi. Podľa kráľovho rozkazu oznamovali: "Izraelci, vráťte sa k Jahvemu, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, a on sa vráti k tým z vás, ktorí zostali, keď unikli z ruky asýrskych kráľov. 7 Nebuďte ako vaši otcovia a ako vaši bratia, ktorí sa spreneverili Jahvemu, Bohu svojich otcov, takže ich vydal na záhubu, ako sami vidíte. 8 Nebuďte teraz tvrdošijní ako vaši otcovia! Poddajte sa Jahvemu, poďte do jeho svätyne, ktorú posvätili naveky! Slúžte Jahvemu, svojmu Bohu, a on odvráti od vás svoj veľký hnev. 9 Ak sa vrátite k Jahvemu, vaši bratia a vaši synovia nájdu milosť u tých, čo ich zajali, a vrátia sa do tejto krajiny, lebo Jahve, váš Boh, je láskavý a milosrdný. Ak sa k nemu vrátite, on neodvráti od vás svoju tvár." 10 Posli prešli z mesta do mesta krajinou Efraima a Manassesa, ba až po Zabulon, ale vysmievali sa im a zosmiešňovali ich. 11 Predsa niekoľko mužov z Ašera, Manassesa a zo Zabulona sa pokorilo a do Jeruzalema prišlo. 12 Najmä v Judsku pôsobila Božia ruka, že im dala jedno srdce, aby podľa Jahveho slova vyplnili rozkazy kráľa a jeho hodnostárov. 13 Veľmi mnoho ľudu sa zhromaždilo do Jeruzalema osláviť sviatok Nekvasených chlebov v druhom mesiaci. Bolo to veľmi veľké zhromaždenie. 14 Nato sa dali odstraňovať oltáre v Jeruzaleme a všetky oltáre na pálenie kadidla a pohádzali ich do doliny Kedron.

Pascha a sviatok Nekvasených chlebov

15 Paschu obetovali štrnásteho dňa druhého mesiaca. Kňazi a Leviti, plní hanby, prešli obradom očisťovania a mohli obetovať celopaly v Jahveho chráme.
16 Postavili sa na svoje miesto podľa ich predpisov, podľa zákona Mojžiša, Božieho muža. Kňazi liali na oltár krv, ktorú preberali z rúk Levitov, 17 pretože v zhromaždení bolo veľa ľudí, ktorí neprešli obradom očisťovania. Leviti boli poverení obetovať paschálne obety za všetkých, ktorí neboli čistí, aby ich obetovali Jahvemu. 18 Väčšina ľudu, mnohí z Efraima, Manassesa, Isachara a Zabulona sa totiž neočistili; jedli Paschu nepridržiavajúc sa predpisov. Ale Ezechiáš sa za nich modlil: "Dobrotivý Jahve, odpusť každému, 19 kto sa snaží celým srdcom hľadať Boha, Jahveho, Boha svojich otcov, aj keď nemá čistotu, ktorú si požaduje zaobchádzanie so svätými vecami!" 20 Jahve vypočul Ezechiáša a nechal ľud bez pohromy. 21 Izraelci, prítomní v Jeruzaleme, slávili sedem dní sviatok Nekvasených chlebov za veľkej radosti, zakiaľ Leviti a kňazi deň čo deň chválili Jahveho nástrojmi, ktoré zneli na jeho oslavu. 22 Ezechiáš povzbudil všetkých Levitov, ktorí prejavili veľkú oddanosť v Jahveho službe. Sedem dní sa zúčastnili na slávnostnej hostine, obetovali obety spoločenstva a chválili Jahveho, Boha svojich otcov. 23 Potom sa celé zhromaždenie dohodlo, že budú sláviť ďalších sedem dní. Tak slávili ďalších sedem radostných dní. 24 Lebo judský kráľ Ezechiáš venoval zhromaždeniu tisíc býkov a sedemtisíc oviec a hodnostári venovali zhromaždeniu ďalších tisíc býkov a desaťtisíc oviec. Kňazi sa hromadne posväcovali. 25 Celé zhromaždenie Júdu sa radovalo, tiež kňazi a Leviti a celé zhromaždenie tých, čo prišli z Izraela; tiež utečenci, ktorí prišli z izraelskej krajiny a tiež tí, čo bývali v Judsku. 26 V Jeruzaleme zavládla veľká radosť, lebo od čias Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa, niečo také v Jeruzaleme nebolo. 27 Nakoniec kňazi a Leviti povstali a požehnali ľud. Ich hlas bol vypočutý a ich modlitba bola prijatá v jeho svätom príbytku v nebi.