Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Prehľad o kráľovstve

1 Ezechiáš sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Abija, Zecharjahuova dcéra.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako jeho otec Dávid.

Očistenie Chrámu

3 On otvoril dvere Jahveho chrámu v prvom mesiaci prvého roku svojho kraľovania a opravil ich.
4 Potom zvolal kňazov a Levitov, zhromaždil ich na východnom námestí 5 a povedal im: "Počujte ma, Leviti! Posväťte sa teraz a posväťte Chrám Jahveho, Boha našich otcov, a odstráňte zo svätyne nečistotu. 6 Naši otcovia sa spreneverili a robili, čo sa nepáči Jahvemu, nášmu Bohu, a opustili ho. Odvrátili sa tvárou od Jahveho príbytku a obrátili sa mu chrbtom. 7 Dokonca zatvorili dvere Predsiene, zhasli lampy, kadidlo už nepálili a už neprinášali Bohu Izraela celopaly vo svätyni. 8 Preto Jahveho hnev zaľahol na Judsko a na Jeruzalem; urobil ich predmetom strachu, hrôzy a výsmechu, ako to sami vidíte na vlastné oči. 9 Tak naši otcovia padli mečom, naši synovia, naše dcéry a naše ženy boli preto odvlečení do zajatia. 10 Teraz chcem uzavrieť zmluvu s Jahvem, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil svoj hrozný hnev. 11 Nebuďte teda nedbalí, synovia moji, veď vás vyvolil Jahve, aby ste stáli pred ním a slúžili mu, aby ste konali jeho bohoslužby a pálili mu kadidlo." 12 Vtedy povstali Leviti: z Kehatovcov: Machat, Amasajov syn, Joel, Azarjahuov syn; z Merariovcov: Kiš, Abdiho syn, Azarjahu, Jehaleleov syn; z Geršonovcov: Joach, Zimmov syn, a Eden, Joachov syn; 13 z Elicafanovcov: Šimri a Jeiel; z Asafovcov: Zecharjahu a Matanjahu; 14 z Hemanovcov: Jechiel a Šimei; z Jedutunovcov: Šemaja a Uziel. 15 Tí zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a na kráľov príkaz šli očistiť Jahveho chrám podľa Jahveho slov. 16 Kňazi vošli do Jahveho chrámu, aby ho očistili. Všetky nečisté veci, ktoré našli vo svätyni Chrámu, vyniesli na nádvorie Jahveho chrámu. Ďalej to prevzali Leviti a vyniesli von k potoku Kedron. 17 S posväcovaním začali prvý deň prvého mesiaca a na ôsmy deň dospeli do Jahveho Predsiene. Osem dní posväcovali Jahveho chrám a skončili šestnásteho dňa prvého mesiaca.

Obeta zmierenia

18 Potom odišli ku kráľovi Ezechiášovi a povedali mu: "Očistili sme celý Jahveho chrám, oltár celopalov s celým príslušenstvom i stôl na predkladané chleby s jeho príslušenstvom.
19 Všetky predmety, ktoré odstránil kráľ Achaz počas svojej bezbožnej vlády, sme uviedli do poriadku a posvätili. Hľa, sú pred Jahveho oltárom." 20 Kráľ Ezechiáš hneď vstal, zhromaždil hodnostárov mesta a vystúpil do Jahveho chrámu. 21 Priviedli na obetu za hriech, za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko sedem býkov, sedem baranov a sedem baránkov, tiež sedem capov. Potom kráľ prikázal kňazom, Áronovým synom, obetovať celopaly na Jahveho oltári. 22 Zabili býkov; kňazi zachytávali krv a kropili oltár, potom zabíjali barany a ich krvou kropili oltár; zabíjali aj baránky a krvou kropili oltár. 23 Potom priviedli pred kráľa a pred zhromaždenie capov určených na obetu za hriech a položili na ne ruky. 24 Kňazi ich zabíjali a krv z nich priniesli na oltár ako obetu za hriech na získanie zmierenia pre celý Izrael; lebo kráľ rozkázal za celý Izrael celopaly a obety za hriech. 25 Potom postavil do Jahveho chrámu Levitov s cimbalmi, harfami a citarami, ako to nariadil Dávid, kráľov videc Gad a prorok Natan; rozkaz prichádzal skutočne od Boha prostredníctvom prorokov. 26 Keď Leviti s Dávidovými hudobnými nástrojmi a kňazi s trúbami zastali, 27 Ezechiáš prikázal, aby na oltári obetovali celopal. Celopal sa začal, keď zaznela Jahveho pieseň a keď sa rozozvučali trúby za doprovodu hudobných nástrojov izraelského kráľa Dávida. 28 Celé zhromaždenie sa vrhlo na zem v poklone, každý spieval chválospevy, trúby zvučali, a to všetko, až kým sa neskončil celopal.

Obnovenie bohoslužieb

29 Keď sa celopal skončil, kráľ a všetci, ktorí boli s ním, pokľakli a klaňali sa.
30 Potom kráľ Ezechiáš a hodnostári prikázali Levitom, aby chválili Jahveho slovami Dávida a vidca Asafa. Oni ho oslavovali s veľkou radosťou, potom sa vrhli tvárou k zemi a klaňali sa. 31 Potom sa Ezechiáš ujal slova a povedal: "Teraz ste zasvätení Jahvemu, pristúpte a prineste do Jahveho chrámu krvavé obety a obety vďaky." Zhromaždenie prinášalo krvavé obety a obety vďaky a kto bol štedrého srdca, i celopaly. 32 Počet obetných zvierat, ktoré zhromaždenie prinieslo, bol sedemdesiat býkov, sto baranov a dvesto baránkov, všetko na celopal Jahvemu; 33 a zasvätených darov šesťsto býkov a tritisíc oviec. 34 Ale kňazov bolo primálo, takže nestačili stiahnuť kože zo všetkých celopalov, preto im pomáhali ich bratia Leviti, kým sa neskončila práca a kňazi sa neposvätili; Leviti sa totiž ochotnejšie zasväcovali ako kňazi. 35 Aj celopalov bolo veľa, tiež tuku obiet spoločenstva a nápojových obiet, spojených s celopalmi. Tak bola obnovená bohoslužba v Jahveho chráme. 36 Ezechiáš a všetok ľud sa tešili z toho, čo Boh urobil pre ľud, a pretože sa to odohralo tak rýchlo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk