Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Pohľad na kráľovstvo

1 Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo sa Jahvemu páči, ako to robil Dávid, jeho otec.
2 Nasledoval správanie izraelských kráľov, ba aj modly dal uliať pre baalov. 3 Sám pálil obety v doline Ben-Hinnom a dokonca aj svojich vlastných synov spálil na obetu podľa ohavných zvykov národov, ktoré Jahve zahnal spred Izraelcov. 4 Prinášal obety a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.

Vpád

5 Jahve, jeho Boh, ho vydal do rúk aramejského kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol mu veľmi mnohých do zajatia a dopravil ich do Damasku. Vydaný bol aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu spôsobil veľkú porážku.
6 Pekach, Remaljahuov syn, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc chlapov, všetko udatných bojovníkov. To sa stalo preto, lebo opustili Jahveho, Boha svojich otcov. 7 Zichri, efraimský hrdina, zabil kráľovského syna Maasejahua, správcu kráľovského paláca Azrikama a kráľovho zástupcu Elkanu. 8 Izraelci zajali svojim bratom dvestotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť a všetko odvliekli do Samárie.

Izraelci poslúchnu proroka Odeda

9 Bol tam Jahveho prorok menom Oded. Ten vyšiel oproti vojsku vracajúcemu sa do Samárie a povedal im: "Pozrite, Jahve, Boh vašich otcov, vydal Júdovcov do vašich rúk, lebo sa na nich nahneval, ale vy ste ich vraždili s takou zúrivosťou, že prenikla až do neba.
10 A teraz rozprávate, že z detí Júdu a Jeruzalema urobíte svojich sluhov a slúžky! Nuž či aj vy ste sa neprevinili voči Jahvemu, svojmu Bohu? 11 Poslúchnite ma teraz, vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vám hrozí Jahveho veľký hnev." 12 Vtedy vystúpili niektorí z efraimských veliteľov, Azarjahu, Jochananov syn, Berekjahu, Mešilemotov syn, Jechizkijahu, Šallumov syn, a Amasa, Chadlajov syn, proti tým, ktorí prichádzali z výpravy, 13 a povedali im: "Nevoďte sem zajatcov; pretože tým, čo nám navrhujete, by sme sa previnili voči Jahvemu a rozrástli by sa naše hriechy a previnenia. Beztak máme mnoho vín a veľký hnev visí nad Izraelom." 14 Vtedy vojsko nechalo zajatcov i korisť pred veliteľmi a pred celým zhromaždením. 15 Menovite určení muži sa ujali zajatcov. Všetkých nahých zaodiali z koristi; zaodiali ich, zaobuli, nakŕmili, napojili a ošetrili masťou. Potom všetkých nevládnych prepravili na osloch a zaviedli ich k ich bratom do Jericha, Mesta paliem. Potom sa vrátili do Samárie.

Achazove hriechy a smrť

16 V tom čase kráľ Achaz poslal k asýrskemu kráľovi prosbu o pomoc.
17 Nato vtrhli Edomci, porazili Júdovcov a odvliekli zajatcov. 18 Filištínci prepadli mestá na Nížine a v judskom Negebe. Zaujali Bet-Šemeš, Ajalon, Gederot a Socho s príslušnými dedinami, Timnu s príslušnými dedinami a Gimzo s príslušnými dedinami a usadili sa tam. 19 Lebo Jahve pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zaviedol v Judsku neviazaný život a dopúšťal sa nevernosti voči Jahvemu. 20 Teglat-Falasar ho napadol a obľahol, ale nemohol ho premôcť; 21 Achaz však musel vziať časť pokladu Jahveho chrámu, pokladu kráľovského paláca i kniežat a poslať to asýrskemu kráľovi, ale pomoc od neho nedostal. 22 Keď bol obľahnutý, ešte zväčšoval svoju nevernosť voči Jahvemu, on, kráľ Achaz. 23 Obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Uvažoval: "Keďže bohovia aramejských kráľov týmto pomáhajú, budem im obetovať, aby pomáhali mne." Ale práve oni boli na záhubu jemu i celému Izraelu. 24 Achaz vzal zariadenie Božieho chrámu, rozbil ho na kusy, zatvoril brány Jahveho chrámu a narobil oltáre na každom rohu jeruzalemských ulíc; 25 v každom judskom meste spravil výšiny, aby sa tam pálilo kadidlo cudzím bohom. Tým popudzoval Jahveho, Boha svojich otcov. 26 Ostatné jeho dejiny a všetky jeho prvšie i neskoršie podujatia sú opísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Keď sa Achaz uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Meste, v Jeruzaleme, ale nepreniesli ho do hrobiek izraelských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk