Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Oziášove začiatky

1 Všetok ľud Judska vzal Oziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a urobil ho kráľom namiesto jeho otca Amaziáša.
2 On prebudoval Elat a vrátil ho Júdovi, keď sa kráľ uložil ku svojim otcom. 3 Oziáš mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jecholja, z Jeruzalema. 4 Konal, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako robil jeho otec Amaziáša. 5 Ochotne si uctieval Boha, pokiaľ žil Zecharjahu, ktorý ho učil Božej bázni. Pokiaľ hľadal Jahveho, Jahve mu dával úspech.

Jeho moc

6 Šiel bojovať proti Filištíncom, zbúral hradby Gatu, hradby Jabny, hradby Ašdodu a vybudoval mestá na území Ašdodu a medzi Filištíncami.
7 Boh mu pomáhal proti Filištíncom, proti Arabom, ktorí bývali v Gur-Baale, a proti Meuncom. 8 Ammonci platili Oziášovi poplatok. Povesť o ňom prenikla až po hranice Egypta, lebo sa stal veľmi mocným. 9 Oziáš vystaval v Jeruzaleme veže: na Rožnej bráne, na Údolnej bráne a na Uholnej bráne a opevnil ich. 10 Vystaval aj veže na púšti a vykopal veľa cisterien, lebo mal veľa stád na Nížine i na Rovine, roľníkov a vinohradníkov na vŕškoch; mal totiž rád pôdu. 11 Oziáš mal vojsko vycvičených bojovníkov, pripravených tiahnuť do boja, zadelených do skupín, spočítaných kráľovským pisárom Jeielom a dozorcom Masejahuom, vojsko bolo pod vrchným velením Chananjahua, muža z kráľovských hodnostárov. 12 Celkový počet hláv rodín udatných bojovníkov bol dvetisíc šesťsto. 13 Pod svojím velením mali vojenskú moc tristosedemtisíc päťsto bojovníkov, veľkú bojovú moc, ktorá pomáhala kráľovi proti nepriateľovi. 14 Oziáš vystrojil celé toto vojsko štítmi, kopijami, prilbami, panciermi, lukmi a kamením do prakov. 15 V Jeruzaleme dal zhotoviť stroje vymyslené vynálezcami, aby boli postavené na veže a na nárožia, na vystreľovanie šípov a veľkých skál. Chýr o ňom sa rozšíril ďaleko, lebo bol tak zázračne nadaný, že sa stal veľmi mocným.

Pýcha a trest

16 Keď sa stal mocným, spyšnelo mu srdce a to ho priviedlo do záhuby. Prehrešil sa proti Jahvemu, svojmu Bohu: vošiel do veľkej miestnosti Jahveho chrámu obetovať kadidlo na kadidlovom oltári.
17 Za ním vošiel kňaz Azarjahu a s ním osemdesiat neohrozených Jahveho kňazov. 18 Postavili sa proti kráľovi Oziášovi a povedali mu: "Oziáš, páliť kadidlo Jahvemu neprislúcha tebe, ale kňazom, Áronovým synom, ktorí sú posvätení, aby pálili kadidlo. Opusti svätyňu, lebo si sa prehrešil a nemáš už nárok na slávu, ktorá prichádza od Jahveho, Boha." 19 Oziáš, ktorý držal v ruke kadidelnicu, pripravený páliť kadidlo, sa rozhneval. A keďže sa rozhneval na kňazov, vyrazilo mu na čele malomocenstvo pred kňazmi v Jahveho chráme pri kadidlovom oltári. 20 Azarjahu, hlavný kňaz, sa obrátil k nemu, i všetci kňazi sa obrátili a videli mu malomocenstvo na čele. Chytro ho odtiaľ vyviedli, ba aj sám sa náhlil von, lebo ho Jahve ranil. 21 Kráľ Oziáš zostal malomocným až do dňa svojej smrti. Býval v oddelenom dome, malomocný, vylúčený z Jahveho chrámu. Jeho syn Jotam bol správcom kráľovského paláca a spravoval ľud krajiny. 22 Ostatné Oziášove dejiny od začiatku až do konca opísal prorok Izaiáš, Amosov syn. 23 Potom sa Oziáš uložil ku svojim otcom a pochovali ho pri jeho otcoch na pozemku kráľovských hrobov, lebo vraveli: "Je to malomocný." Jeho syn Jotam sa stal kráľom namiesto neho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk