Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Amaziášovo nastúpenie

1 Amaziáš sa stal kráľom, keď mal dvadsaťpäť rokov, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jehoadan a bola z Jeruzalema.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, lenže nie s dokonalým srdcom. 3 Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich dôstojníkov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca. 4 Ich synov však neusmrtil, lebo je napísané v Zákone, v Mojžišovej knihe, kde Jahve rozkázal: "Otcovia nemajú byť usmrtení za synov, ani synovia nemajú byť usmrtení za otcov, ale každý bude usmrtený za svoj vlastný hriech."

Vojna proti Edomu

5 Amaziáš zhromaždil Júdovcov a dal ich nastúpiť podľa rodín, podľa tisícnikov a stotníkov, celého Júdu a Benjamína. Keď ich spočítal od dvadsaťročných nahor, zistil, že ich je tristotisíc vybraných bojovníkov, ktorí narábali kopijou a štítom.
6 Z Izraela najal stotisíc udatných bojovníkov za sto talentov striebra. 7 Vtedy prišiel k nemu Boží muž a povedal mu: "Kráľ, nech izraelské vojsko netiahne s tebou, lebo Jahve nie je s Izraelom, ani s nikým z Efraimovcov. 8 Lebo ak pôjdu s tebou, hoci budeš ako udatne bojovať, Boh ťa nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i nechať padnúť." 9 Amaziáš odpovedal Božiemu mužovi: "A čo mám robiť so sto talentami, ktoré som dal izraelskému vojsku?" Boží muž povedal: "Jahve ti môže dať viac ako toto." 10 Nato Amaziáš oddelil vojsko, ktoré prišlo k nemu z Efraima, a poslal ho domov. Tí sa veľmi nahnevali na Júdovcov a vrátili sa domov rozzúrení hnevom. 11 Amaziáš sa vzchopil a vyrazil na čele svojho vojska, vošiel do Soľnej doliny, kde pobil desaťtisíc Seirčanov. 12 Ďalších desaťtisíc zajali Júdovci živých, vyviedli ich na vrchol Skaly, pozhadzovali ich z vrcholu Skaly, takže sa všetci rozdrúzgali. 13 Ale príslušníci oddielu, ktorých Amaziáš vrátil, aby netiahli s ním do boja, plienili v judských mestách od Samárie po Bet-Choron, pobili v nich tritisíc ľudí a pobrali veľkú korisť. 14 Keď sa Amaziáš vrátil po víťazstve nad Edomcami, priniesol bohov Seirčanov, urobil ich svojimi bohmi, klaňal sa im a pálil im kadidlo. 15 Vtedy vzplanul Jahveho hnev proti Amaziášovi a poslal mu proroka, aby mu povedal: "Prečo sa obraciaš na bohov tohto národa, ktorí ho nemohli zachrániť z tvojej ruky?" 16 Ešte hovoril, keď ho Amaziáš prerušil: "Azda sme ťa vymenovali za kráľovského radcu? Prestaň, ak nechceš byť potrestaný!" Prorok prestal, ale povedal: "Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa, lebo si to urobil a moju radu si neposlúchol."

Vojna proti Izraelu

17 Po porade judský kráľ Amaziáš poslal odkaz izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Joachaza, Jehuovho syna: "Poď, zmerajme sa!"
18 Nato izraelský kráľ Joas odkázal Amaziášovi, kráľovi Judska: "Na Libanone bodliak poslal posolstvo libanonskému cédru: ‚Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi!‘ Ale divá zver, ktorá býva na Libanone, prešla tade a rozšliapala bodliak. 19 Povedal si: ‚Porazil som Edom,‘ a stúplo ti to do hlavy. Teš sa zo slávy a seď doma! Prečo zvolávať nešťastie, aby si padol sám a s tebou i Júda?" 20 Ale Amaziáš neposlúchol; bolo to od Boha, ktorý chcel vydať tých ľudí, lebo vyhľadávali edomských bohov. 21 Joas, izraelský kráľ, vytiahol do boja. Zmerali sa, on i judský kráľ Amaziáš, pri Bet-Šemeši, ktorý je v Judsku. 22 Júda utrpel od Izraela porážku a každý utiekol do svojho stanu. 23 Judského kráľa Amaziáša, syna Joasa, Achazjahuovho syna, zajal izraelský kráľ Joas v Bet-Šemeši a odviedol ho do Jeruzalema. Zboril jeruzalemské hradby od Efraimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov. 24 Pobral všetko zlato a striebro a všetky predmety, ktoré našiel v Božom chráme, zverené Obed-Edomovi, ďalej poklady kráľovského paláca, tiež rukojemníkov a vrátil sa do Samárie.

Koniec kráľovstva

25 Judský kráľ Amaziáš, Joasov syn, žil ešte pätnásť rokov po smrti Joasa, syna izraelského kráľa Joachaza.
26 Ostatné Amaziášove dejiny, od začiatku až do konca, sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Od čias, keď sa Amaziáš odvrátil od Jahveho, osnovali proti nemu sprisahanie v Jeruzaleme. On ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a tam ho zabili. 28 Potom ho previezli na koňoch a pochovali ho pri jeho otcoch v Dávidovom meste.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk