Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Amaziášovo nastúpenie

1 Amaziáš sa stal kráľom, keď mal dvadsaťpäť rokov, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jehoadan a bola z Jeruzalema.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, lenže nie s dokonalým srdcom. 3 Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich dôstojníkov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca. 4 Ich synov však neusmrtil, lebo je napísané v Zákone, v Mojžišovej knihe, kde Jahve rozkázal: "Otcovia nemajú byť usmrtení za synov, ani synovia nemajú byť usmrtení za otcov, ale každý bude usmrtený za svoj vlastný hriech."

Vojna proti Edomu

5 Amaziáš zhromaždil Júdovcov a dal ich nastúpiť podľa rodín, podľa tisícnikov a stotníkov, celého Júdu a Benjamína. Keď ich spočítal od dvadsaťročných nahor, zistil, že ich je tristotisíc vybraných bojovníkov, ktorí narábali kopijou a štítom.
6 Z Izraela najal stotisíc udatných bojovníkov za sto talentov striebra. 7 Vtedy prišiel k nemu Boží muž a povedal mu: "Kráľ, nech izraelské vojsko netiahne s tebou, lebo Jahve nie je s Izraelom, ani s nikým z Efraimovcov. 8 Lebo ak pôjdu s tebou, hoci budeš ako udatne bojovať, Boh ťa nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i nechať padnúť." 9 Amaziáš odpovedal Božiemu mužovi: "A čo mám robiť so sto talentami, ktoré som dal izraelskému vojsku?" Boží muž povedal: "Jahve ti môže dať viac ako toto." 10 Nato Amaziáš oddelil vojsko, ktoré prišlo k nemu z Efraima, a poslal ho domov. Tí sa veľmi nahnevali na Júdovcov a vrátili sa domov rozzúrení hnevom. 11 Amaziáš sa vzchopil a vyrazil na čele svojho vojska, vošiel do Soľnej doliny, kde pobil desaťtisíc Seirčanov. 12 Ďalších desaťtisíc zajali Júdovci živých, vyviedli ich na vrchol Skaly, pozhadzovali ich z vrcholu Skaly, takže sa všetci rozdrúzgali. 13 Ale príslušníci oddielu, ktorých Amaziáš vrátil, aby netiahli s ním do boja, plienili v judských mestách od Samárie po Bet-Choron, pobili v nich tritisíc ľudí a pobrali veľkú korisť. 14 Keď sa Amaziáš vrátil po víťazstve nad Edomcami, priniesol bohov Seirčanov, urobil ich svojimi bohmi, klaňal sa im a pálil im kadidlo. 15 Vtedy vzplanul Jahveho hnev proti Amaziášovi a poslal mu proroka, aby mu povedal: "Prečo sa obraciaš na bohov tohto národa, ktorí ho nemohli zachrániť z tvojej ruky?" 16 Ešte hovoril, keď ho Amaziáš prerušil: "Azda sme ťa vymenovali za kráľovského radcu? Prestaň, ak nechceš byť potrestaný!" Prorok prestal, ale povedal: "Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa, lebo si to urobil a moju radu si neposlúchol."

Vojna proti Izraelu

17 Po porade judský kráľ Amaziáš poslal odkaz izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Joachaza, Jehuovho syna: "Poď, zmerajme sa!"
18 Nato izraelský kráľ Joas odkázal Amaziášovi, kráľovi Judska: "Na Libanone bodliak poslal posolstvo libanonskému cédru: ‚Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi!‘ Ale divá zver, ktorá býva na Libanone, prešla tade a rozšliapala bodliak. 19 Povedal si: ‚Porazil som Edom,‘ a stúplo ti to do hlavy. Teš sa zo slávy a seď doma! Prečo zvolávať nešťastie, aby si padol sám a s tebou i Júda?" 20 Ale Amaziáš neposlúchol; bolo to od Boha, ktorý chcel vydať tých ľudí, lebo vyhľadávali edomských bohov. 21 Joas, izraelský kráľ, vytiahol do boja. Zmerali sa, on i judský kráľ Amaziáš, pri Bet-Šemeši, ktorý je v Judsku. 22 Júda utrpel od Izraela porážku a každý utiekol do svojho stanu. 23 Judského kráľa Amaziáša, syna Joasa, Achazjahuovho syna, zajal izraelský kráľ Joas v Bet-Šemeši a odviedol ho do Jeruzalema. Zboril jeruzalemské hradby od Efraimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov. 24 Pobral všetko zlato a striebro a všetky predmety, ktoré našiel v Božom chráme, zverené Obed-Edomovi, ďalej poklady kráľovského paláca, tiež rukojemníkov a vrátil sa do Samárie.

Koniec kráľovstva

25 Judský kráľ Amaziáš, Joasov syn, žil ešte pätnásť rokov po smrti Joasa, syna izraelského kráľa Joachaza.
26 Ostatné Amaziášove dejiny, od začiatku až do konca, sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Od čias, keď sa Amaziáš odvrátil od Jahveho, osnovali proti nemu sprisahanie v Jeruzaleme. On ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a tam ho zabili. 28 Potom ho previezli na koňoch a pochovali ho pri jeho otcoch v Dávidovom meste.