Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Joas obnovuje Chrám

1 Joas mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyridsať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Sibja z Beer-Šeby.
2 Joas robil, čo sa páči Jahvemu, po celý život kňaza Jehojadu. 3 Jehojada mu vybral dve ženy, z ktorých sa mu narodili synovia i dcéry. 4 Potom si Joas zaumienil obnoviť Jahveho chrám. 5 Zhromaždil kňazov a Levitov a povedal im: "Vyjdite do judských miest a z roka na rok vyberajte od všetkých Izraelcov peniaze na opravu Chrámu vášho Boha, koľko treba. Ponáhľajte sa s tým!" Ale Leviti sa nenáhlili. 6 Nato povolal kráľ Jehojadu, ich hlavu, a povedal mu: "Prečo si nežiadal od Levitov, aby doniesli z Judska a z Jeruzalema daň, ktorú Mojžiš, Boží sluha, a zhromaždenie určili pre Stan Svedectva? 7 Bezbožná Atália a jej synovia, ktorých ona skazila, vtrhli do Božieho chrámu, ba aj všetky zasvätené veci Božieho chrámu použili pre Baala." 8 Na kráľov rozkaz urobili truhlicu a umiestnili ju zvonku do brány Jahveho chrámu. 9 Potom rozhlásili po Judsku a po Jeruzaleme, aby prinášali Jahvemu daň, ktorú ustanovil Boží sluha Mojžiš Izraelu na púšti. 10 Všetci hodnostári i všetok ľud prichádzali, s radosťou hádzali do truhlice svoju daň, kým sa nenaplnila. 11 Zakaždým, keď prinášali truhlicu na kráľovskú kontrolu, ktorá bola zverená Levitom, a títo videli, že je tam veľa peňazí, prichádzal kráľovský pisár a poverenec veľkňaza, vyprázdnili truhlicu, potom ju vzali a odniesli opäť na jej miesto. Tak robievali deň čo deň a nazbierali množstvo peňazí. 12 Kráľ a Jehojada ich vydávali vedúcim prác v Jahveho chráme a tí najímali murárov a tesárov na obnovu Jahveho chrámu. Aj kováči železa a bronzu sa dali do práce na opravách Jahveho chrámu. 13 Vedúci prác sa teda dali do roboty a pod ich rukami opravné práce napredovali. Boží chrám uviedli do pôvodného stavu a spevnili ho. 14 Keď skončili, priniesli zvyšok peňazí pred kráľa a pred Jehojadu. Z nich urobili zariadenie pre Jahveho chrám, nádoby pre bohoslužbu a celopaly, čaše a zlaté i strieborné predmety. Tak mohli prinášať ustavičné celopaly v Jahveho chráme po celý čas, čo žil Jehojada. 15 Jehojada, sýty dní, zomrel stotridsaťročný. 16 Pochovali ho v Dávidovom meste pri kráľoch, lebo konal dobre v Izraeli pre Boha a pre jeho Chráma.

Joasovo odpadnutie a trest

17 Po Jehojadovej smrti prišli judskí dôstojníci vzdať kráľovi poctu.
18 Vtedy ich kráľ vypočul. Júdovci opustili Chrám Jahveho, Boha svojich otcov, a vzdávali úctu ašerám a modlám. Pre tento ich hriech Júdu a Jeruzalem postihol Boží hnev. 19 Posielal medzi nich prorokov, aby ich obrátili k Jahvemu, varovali ich, ale oni nepočúvali. 20 Boží Duch sa zmocnil Zachariáša, syna kňaza Jehojadu, ktorý sa postavil pred ľud a povedal mu: "Takto hovorí Boh: Prečo prestupujete Jahveho príkazy? Preto sa vám nedarí; opustili ste Jahveho, aj on vás opustí!" 21 Ale oni sa sprisahali proti nemu a na kráľov rozkaz ho ukameňovali na nádvorí Jahveho chrámu. 22 Kráľ Joas si nespomenul na dobrodenia, ktoré mu preukázal Jehojada, Zachariášov otec, a zavraždil jeho syna Zachariáša, ktorý, keď umieral, zvolal: "Jahve, pozri na to a žiadaj zúčtovanie!" 23 Začiatkom nasledujúceho roku aramejské vojsko vytiahlo do boja proti Joasovi. Prenikli do Judska a do Jeruzalema, vyhubili z ľudu všetkých hodnostárov a celú korisť poslali kráľovi do Damasku. 24 Hoci aramejské vojsko prišlo s malým počtom chlapov, Jahve im vydal do rúk veľmi veľké vojsko, lebo opustili Jahveho, Boha svojich otcov. Tak vykonali súd nad Joasom. 25 Keď odišli od neho, zanechali ho ťažko raneného a jeho dvorania sa sprisahali proti nemu, aby pomstili syna kňaza Jehojadu a zabili ho na jeho posteli. Keď zomrel, pochovali ho v Dávidovom meste, nie však v kráľovských hroboch. 26 Títo sa sprisahali proti nemu: Zabad, syn Ammonky Šimeaty, a Jehozabad, syn Moabky Šimrity. 27 O jeho synoch, o ťažkom poplatku, ktorý mu bol uložený, a o obnovení Božieho chrámu je napísané v Midraši Knihy Kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amaziáš.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk