Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Nastúpenie Joasa a smrť Atálie

1 Na siedmy rok Jehojada urobil odvážne rozhodnutie. Zvolal veliteľov stotín: Azarjahua, Jerochamovho syna, Jišmaela, Jehochananovho syna, Azarjahua, Obedovho syna, Masejahua, Adajahuovho syna, a Elišafata, Zichriho syna, a uzavrel s nimi zmluvu.
2 Oni pochodili Judsko, zhromaždili Levitov zo všetkých judských miest i hlavy izraelských rodín a prišli do Jeruzalema. 3 Celé zhromaždenie uzavrelo v Božom chráme zmluvu s kráľom. Jojada im povedal: "Hľa, kráľov syn. Nech kraľuje, ako to vyhlásil Jahve o Dávidových synoch! 4 Toto máte vykonať: tretina z vás, z kňazov a Levitov, ktorí prichádzajú v sobotu, bude strážiť vchody do Chrámu; 5 ďalšia tretina bude strážiť v kráľovskom paláci a tretina pri Bráne Jesod. Všetok ostatný ľud bude na nádvoriach Jahveho chrámu. 6 Do Jahveho chrámu nech nevstúpi nik, iba kňazi a službukonajúci Leviti. Tí môžu vstúpiť, lebo sú posvätení. Všetok ľud nech zachová Jahveho predpisy. 7 Leviti urobia kruh okolo kráľa, každý so zbraňou v ruke. Ak niekto vnikne do Chrámu, nech je zabitý. Leviti musia sprevádzať kráľa, či vychádza a či sa vracia." 8 Leviti a všetci Júdovci urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jehojada. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v sobotný deň nastupujú do služby, aj tých, čo v sobotný deň vystupujú zo služby, lebo kňaz Jehojada neprepustil zo služby voľné oddiely. 9 Potom kňaz Jehojada vydal veliteľom stotín kopije a štíty i štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Božom chráme. 10 Rozostavil všetok ľud okolo kráľa, každého so zbraňou v ruke od južného uhla Chrámu až k severnému, okolo oltára pred Chrámom. 11 Vtedy vyviedli kráľovho syna, položili mu korunu na hlavu a podali mu listinu zmluvy. Potom ho Jehojada a jeho synovia pomazali a volali: "Nech žije kráľ!" 12 Keď Atália počula krik ľudu, ktorý sa hrnul ku kráľovi a oslavoval ho, vošla medzi ľud do Jahveho chrámu. 13 Keď videla kráľa stáť na vyvýšenom mieste, vedľa neho veliteľov a trubačov, všetok ľud krajiny veseliť sa a trúbiť na trúbach a spevákov, ako s hudobnými nástrojmi vedú oslavné piesne, Atália si roztrhla šaty a skríkla: "Zrada! Zrada!" 14 Ale kňaz Jehojada si dal priviesť stotníkov veliacich vojsku a prikázal im: "Vyveďte ju von spomedzi radov a toho, kto pôjde za ňou, zabite mečom!" Lebo kňaz povedal: "Nezabite ju v Jahveho chráme." 15 Chytili ju a keď ju priviedli do kráľovského paláca, zabili ju pri vchode do Konskej brány.

Jehojadova reforma

16 Jehojada uzavrel zmluvu medzi celým ľudom a kráľom, ktorou sa ľud zaväzoval, že bude Jahveho ľudom.
17 Potom všetok ľud vošiel do Baalovho chrámu a zboril ho; rozbili oltáre a sochy a zabili Baalovho kňaza Matana pred oltármi. 18 Jehojada zveril dozor nad Jahveho chrámom levitským kňazom. Lebo Dávid im dal ako ich podiel Jahveho chrám, aby obetovali Jahvemu celopaly, ako je napísané v Mojžišovom Zákone, radostne a za spevu podľa Dávidových úprav. 19 Ustanovil vrátnikov ku bránam Jahveho chrámu, aby doňho nevošiel nikto nečistý. 20 Potom pojal stotníkov, význačných ľudí a tých, čo spravovali ľud, i všetok ľud krajiny a odviedol kráľa z Jahveho chrámu. Do kráľovského paláca vošli cez Vyšnú bránu a kráľa usadili na kráľovský trón. 21 Všetok ľud krajiny sa radoval a v meste zavládol pokoj. Atáliu zabili mečom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk