Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Jozafat sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho k nim v Dávidovom meste. Jeho syn Joram sa stal kráľom namiesto neho.

Joramovo kráľovstvo

2 Joram mal bratov, Jozafatových synov: Azarju, Jechiela, Zecharjahua, Azarjahua, Michaela a Šefatjahua; tí všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraela.
3 Ich otec im dal veľké dary: striebro, zlato a drahé kamene, tiež opevnené mestá v Judsku. Ale kráľovstvo nechal Joramovi, lebo on bol prvorodený. 4 Joram nastúpil na kráľovský trón svojho otca, upevnil sa a mečom povraždil všetkých svojich bratov a aj niektoré z izraelských kniežat. 5 Joram mal tridsaťdva rokov a osem rokov panoval v Jeruzaleme. 6 Napodobňoval izraelských kráľov, ako to robil Achabov dom, lebo mal za ženu Achabovu dcéru. Robil, čo sa Jahvemu nepáči. 7 Ale Jahve nechcel zničiť Dávidov dom pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a pre svoje prisľúbenie, že nechá jemu a jeho synom lampu. 8 Za jeho čias sa Edomci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa. 9 Joram prekročil hranicu a s ním jeho dôstojníci a všetky vojnové vozy. V noci vstal a prelomil líniu Edomcov, ktorí ho obkľúčili, a velitelia vozov boli s ním. 10 Tak sa Edomci vymanili z judského područia, čo trvá až podnes. V tom čase sa vymanili z judského područia aj obyvatelia Libny. Pretože opustil Jahveho, Boha svojich otcov. 11 Postavil výšiny v judských vrchoch a zviedol obyvateľov Jeruzalema na smilstvo a zviedol aj Júdu. 12 Od proroka Eliáša mu prišiel list tohto znenia: "Takto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Pretože si nenasledoval príklad svojho otca Jozafata, ani príklad judského kráľa Asu, 13 ale nasledoval si príklad izraelských kráľov a si príčinou smilstva Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema podľa vzoru Achabovho smilstva a pretože si okrem toho vyvraždil svojich bratov, svoju vlastnú rodinu, ktorí boli lepší ako ty, 14 Jahve postihne veľkou pohromou tvoj ľud a tvojich synov, tvoje ženy a všetok tvoj majetok. 15 Teba stihnú ťažké choroby, choroba vnútorností, kým ti vnútornosti nevyjdú od dlhotrvajúcej choroby." 16 Jahve popudil proti Joramovi Filištíncov a Arabov susediacich s Kušijcami. 17 Vtrhli do Judska, zmocnili sa ho a odvliekli všetok majetok nájdený v kráľovskom paláci, aj jeho synov a ženy, takže mu nezostal ani jeden syn, iba Achazjahu, najmladší z jeho synov. 18 Po tom všetkom ho Jahve ranil nevyliečiteľnou chorobou vnútorností. 19 Choroba sa zhoršovala deň čo deň a na konci druhého roku vyšli z neho vnútornosti, a tak zomrel v hrozných bolestiach. Ľud mu nepálil voňavky, ako robil jeho otcom. 20 Bol tridsaťdvaročný, keď sa stal kráľom, a osem rokov panoval v Jeruzaleme. Odišiel neoplakávaný a pochovali ho v Dávidovom meste, nie však v kráľovskej hrobke.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk