Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Svätá vojna

1 Potom sa stalo, že Moabci a Ammonci a s nimi niektorí Meunci vytiahli do boja proti Jozafatovi.
2 Jozafatovi oznámili: "Veľký dav tiahne proti tebe spoza mora, z Edomu. Je už v Chacacon-Tamare, čiže v Engadi." 3 Jozafat sa preľakol a rozhodol sa, že sa obráti na Jahveho, preto vyhlásil pôst v celom Judsku. 4 Vtedy sa zhromaždili Júdovci, aby žiadali pomoc od Jahveho; ba aj zo všetkých judských miest prišli hľadať pomoc od Jahveho. 5 Jozafat si zastal v zhromaždení Júdu a Jeruzalema v Jahveho chráme pred novým nádvorím 6 a zvolal: "Jahve, Bože našich otcov! Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. Ty si nesmierne mocný a nik sa nemôže postaviť proti tebe. 7 Ty, Bože náš, si vyhnal pred svojím izraelským ľudom obyvateľov tejto krajiny a naveky si ju dal potomkom Abraháma, svojho priateľa. 8 Usadili sa v nej a postavili ti tam svätyňu pre tvoje Meno. 9 Uvažovali: ‚Ak príde na nás nešťastie, trest vojny, mor alebo hlad, predstúpime pred tento Chrám a pred teba, lebo v tomto Chráme je tvoje meno. Vo svojej úzkosti budeme kričať k tebe, ty nás vypočuješ a zachrániš.‘ 10 Pozri teraz na Ammoncov, Moabcov, obyvateľov Seirského pohoria: ty si nedovolil Izraelu, aby ich napadol, keď išiel z Egypta, ale vyhol sa im a nezničil ich, 11 a oni sa nám teraz odplácajú tým, že nás prišli vyhnať z tvojho vlastníctva, ktoré si nám pridelil. 12 Bože náš, zaveď spravodlivosť, veď my nemáme dosť sily proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám. My nevieme, čo si počať, preto len k tebe obraciame svoj zrak." 13 Všetci Júdovci stáli pred Jahvem, aj ich rodiny, ich ženy a deti. 14 Vtedy uprostred zhromaždenia Jahveho Duch zostúpil na Jachaziela, syna Zecharjahua, syna Benaju, syna Jejela, syna Matanju, Levitu z Asafových synov. 15 Skríkol: "Počúvajte pozorne, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema i ty, kráľ Jozafat: Takto vám hovorí Jahve: Nebojte sa a netraťte odvahu pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj. 16 Zostúpte zajtra proti nim. Práve budú vystupovať svahom Sis a stretnete ich na konci doliny pred Jeruelskou púšťou. 17 Vy tam nemusíte bojovať. Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte, ako vás Jahve zachráni. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a netraťte odvahu! Zajtra vyjdite proti nim a Jahve bude s vami!" 18 Vtedy sa Jozafat sklonil tvárou k zemi a všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema sa prestreli na zem na svoje tváre pred Jahvem, aby sa mu poklonili. 19 Nato Leviti postavili Kehatovcov a Korachovcov a mohutným hlasom chválili Jahveho, Boha Izraela. 20 Včasráno vstali a vyrazili na púšť Tekoa. Pri ich odchode si Jozafat zastal a povedal: "Počujte ma, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema! Verte v Jahveho, svojho Boha, a obstojíte! Verte jeho prorokom a bude sa vám dariť." 21 Potom mal poradu s ľudom a pri odchode postavil pred bojovníkov Jahveho spevákov, aby chválili Jahveho, oblečení v posvätných šatách, hovoriac: "Oslavujte Jahveho, lebo jeho láska je večná!" 22 Vo chvíli, keď začali spievať spevy oslavy a chvály, Jahve uviedol do zmätku Ammoncov, Moabcov a obyvateľov Seirského pohoria, ktorí pritiahli proti Judsku, takže sa začali biť medzi sebou. 23 Ammonci a Moabci sa postavili proti obyvateľom Seirského pohoria, kým ich všetkých nezničili a nepozabíjali. A keď skoncovali s obyvateľmi Seirského pohoria, dali sa zabíjať jeden druhého. 24 Keď prišli Júdovci na miesto, odkiaľ bolo vidno na púšť, pozerali sa, kde je nepriateľské vojsko, a videli iba mŕtvoly ležiace na zemi. Nikto neunikol. 25 Jozafat zišiel so svojím vojskom zobrať korisť. Našli tam mnoho ťažných zvierat, potravín a šatstva a drahocenných predmetov. Tri dni tam zostali zbierať korisť, lebo jej bolo veľa, takže sa sotva dala odniesť. 26 Na štvrtý deň sa zhromaždili v Doline Beracha, aby tam chválili Jahveho. Odtiaľ sa tá dolina podnes volá Dolina Beracha. 27 Potom sa všetci judskí a jeruzalemskí mužovia na čele s Jozafatom s radosťou vrátili do Jeruzalema, lebo Jahve ich potešil víťazstvom nad nepriateľom. 28 Vošli do Jeruzalema, do Jahveho chrámu za zvuku lýr, citár a trúb. 29 Boží strach doľahol na všetky kráľovstvá zeme, keď počuli, že Jahve bojoval proti nepriateľom Izraela. 30 Jozafatovo kráľovstvo bolo pokojné. Boh mu doprial pokoj zo všetkých strán.

Koniec kráľovstva

31 Jozafat sa stal kráľom nad Judskom vo veku tridsaťpäť rokov a dvadsaťpäť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Azuba, Šilchiho dcéra.
32 Nasledoval konanie svojho otca Asu a neodchýlil sa od neho. Vždy robil, čo sa páči Jahvemu. 33 Ale výšiny neboli odstránené a ľud ešte nemal pripútané srdce k Bohu svojich otcov. 34 Zvyšok Jozafatových dejín, od začiatku do konca, je zapísaný v Skutkoch Jehua, Chananiho syna, ktoré sa dostali do Knihy izraelských kráľov. 35 Potom sa judský kráľ Jozafat spolčil s izraelským kráľom Achazjom: tento ho naviedol robiť zle. 36 Združil sa s ním na stavbu lodí pre plavbu do Taršiša. Lode postavili v Ecjon-Geberi. 37 Eliezer, Dodavanov syn, z Mareša, prorokoval proti Jozafatovi takto: "Pretože si sa spojil s Achazjahuom, Jahve zničí tvoje dielo." A lode stroskotali a nemohli sa plaviť do Taršiša.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk