Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

1 Judský kráľ Jozafat sa šťastne vrátil domov do Jeruzalema. 2 Tu mu vyšiel oproti videc Jehu, Chananiho syn, a povedal kráľovi Jozafatovi: "Či sa má pomáhať rúhačovi? Miluješ tých, čo nenávidia Jahveho? Preto sa Jahve na teba hnevá. 3 Ale predsa sa na tebe našlo niečo dobré, lebo si vyničil z krajiny pohanské ašery, aby si mohol nasledovať Jahveho s úprimným srdcom."

Súdnické reformy

4 Jozafat po krátkom pobyte v Jeruzaleme vyšiel medzi ľud od Beer-Šeby po Efraimské pohorie a vrátil ho Jahvemu, Bohu ich otcov.
5 V krajine ustanovil sudcov vo všetkých opevnených mestách Judska, v každom meste. 6 Sudcom povedal: "Všímajte si to, čo robíte, lebo nesúdite v mene ľudí, ale v Jahveho mene, keď vynášate rozsudok, s vami je Jahve. 7 Nech vás prenikne bázeň pred Jahvem! Postupujte opatrne, lebo Jahve, náš Boh, nesúhlasí s nespravodlivosťou, s uprednostňovaním osôb, ani s úplatkárstvom." 8 Okrem toho Jozafat ustanovil v Jeruzaleme kňazov, Levitov a hlavy izraelských rodín pre Jahveho záležitosti a pre spory. Bývali v Jeruzaleme. 9 Jozafat im dal tieto predpisy: "Tieto povinnosti konajte v bázni pred Jahvem verne a s úprimným srdcom. 10 Môžu k vám prísť bratia Izraelci pochádzajúci z ktoréhokoľvek mesta a predložiť vám otázky každého druhu: od prípadu vraždy až po problém o Zákone, o prikázaniach, nariadeniach a predpisoch. Vy musíte rozhodnúť, ako sa majú správať, aby nezhrešili proti Jahvemu. Inak by Jahveho hnev zasiahol vás a ich. Ak takto budete robiť, nepreviníte sa. 11 Tu je veľkňaz Amarjahu, tomu budete podliehať vo všetkých Jahveho veciach, a Zebadjahu, Jišmaelov syn, hlava Júdovho domu, tomu budete podliehať vo všetkých kráľovských veciach. Leviti vám budú pisármi. Buďte pevní a konajte! A Jahve bude s tým, kto je dobrý."