Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

1 Judský kráľ Jozafat sa šťastne vrátil domov do Jeruzalema. 2 Tu mu vyšiel oproti videc Jehu, Chananiho syn, a povedal kráľovi Jozafatovi: "Či sa má pomáhať rúhačovi? Miluješ tých, čo nenávidia Jahveho? Preto sa Jahve na teba hnevá. 3 Ale predsa sa na tebe našlo niečo dobré, lebo si vyničil z krajiny pohanské ašery, aby si mohol nasledovať Jahveho s úprimným srdcom."

Súdnické reformy

4 Jozafat po krátkom pobyte v Jeruzaleme vyšiel medzi ľud od Beer-Šeby po Efraimské pohorie a vrátil ho Jahvemu, Bohu ich otcov.
5 V krajine ustanovil sudcov vo všetkých opevnených mestách Judska, v každom meste. 6 Sudcom povedal: "Všímajte si to, čo robíte, lebo nesúdite v mene ľudí, ale v Jahveho mene, keď vynášate rozsudok, s vami je Jahve. 7 Nech vás prenikne bázeň pred Jahvem! Postupujte opatrne, lebo Jahve, náš Boh, nesúhlasí s nespravodlivosťou, s uprednostňovaním osôb, ani s úplatkárstvom." 8 Okrem toho Jozafat ustanovil v Jeruzaleme kňazov, Levitov a hlavy izraelských rodín pre Jahveho záležitosti a pre spory. Bývali v Jeruzaleme. 9 Jozafat im dal tieto predpisy: "Tieto povinnosti konajte v bázni pred Jahvem verne a s úprimným srdcom. 10 Môžu k vám prísť bratia Izraelci pochádzajúci z ktoréhokoľvek mesta a predložiť vám otázky každého druhu: od prípadu vraždy až po problém o Zákone, o prikázaniach, nariadeniach a predpisoch. Vy musíte rozhodnúť, ako sa majú správať, aby nezhrešili proti Jahvemu. Inak by Jahveho hnev zasiahol vás a ich. Ak takto budete robiť, nepreviníte sa. 11 Tu je veľkňaz Amarjahu, tomu budete podliehať vo všetkých Jahveho veciach, a Zebadjahu, Jišmaelov syn, hlava Júdovho domu, tomu budete podliehať vo všetkých kráľovských veciach. Leviti vám budú pisármi. Buďte pevní a konajte! A Jahve bude s tým, kto je dobrý."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk