Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Spojenectvo s Achabom a prorokov zásah

1 Jozafat mal teda mnoho bohatstva a slávy a vstúpil aj do príbuzenstva s Achabom.
2 Po niekoľkých rokoch zišiel navštíviť Achaba v Samárii. Achab obetoval mnoho oviec a hovädzieho dobytka pre neho a pre jeho sprievod, aby ho naviedol na výpravu proti Ramotu v Galaáde. 3 Izraelský kráľ Achab sa spýtal judského kráľa Jozafata: "Pôjdeš so mnou do Ramotu v Galaáde?" On mu odpovedal: "To bude bitka tak pre mňa, ako pre teba, pre mojich ľudí tak, ako pre tvojich." 4 Jozafat však povedal izraelskému kráľovi: "Prosím ťa, opýtaj sa ešte dnes na Jahveho slovo!" 5 Izraelský kráľ zhromaždil prorokov, štyristo mužov, a pýtal sa ich: "Máme napadnúť Ramot v Galaáde, alebo sa mám toho vzdať?" Povedali: "Napadni! Boh ho vydá do rúk kráľa." 6 Ale Jozafat povedal: "Nie je tu nijaký Jahveho prorok, aby sme sa mohli spýtať?" 7 Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi: "Je tu ešte jeden, skrze ktorého by sme sa mohli opýtať Jahveho, ale toho ja nenávidím, lebo mi neprorokuje dobré, ale vždy len zlé. Je to Michejahu, Jimlov syn." Jozafat povedal: "Nech kráľ tak nehovorí!" 8 Izraelský kráľ zavolal komorníka a povedal: "Priveď rýchlo Michejahua, Jimlovho syna!" 9 Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli každý na svojom tróne, zaodiati kráľovským rúchom; sedeli na humne pred bránou Samárie a všetci prorokovali pred nimi. 10 Sidkijahu, Kenaanov syn, si urobil železné rohy a kričal: "Takto hovorí Jahve: S týmito dokoleš Aramejcov až do ich zániku." 11 Podobne prorokovali aj ostatní proroci: "Tiahni proti Ramotu v Galaáde a budeš mať úspech. Jahve ho vydá kráľovi do rúk." 12 Posol, ktorý šiel zavolať Michejahua, mu povedal: "Pozri, proroci hovoria jednomyseľne priaznivo kráľovi. Nech aj tvoja reč je ako reč jedného z nich. Predpovedaj úspech!" 13 Ale Michejahu odpovedal: "Ako že žije Jahve! Vyhlásim len to, čo mi povie môj Boh." 14 Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal: "Micha, máme ísť do boja proti Ramotu v Galaáde, alebo sa toho vzdať?" Povedal mu: "Tiahnite! Budete mať úspech, jeho obyvatelia budú vydaní do vašich rúk." 15 Ale kráľ mu vravel: "Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi v Jahveho mene hovoril iba pravdu?" 16 Vtedy Michejahu vyhlásil: "Videl som celý Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce bez pastiera. A Jahve povedal: Títo nemajú pána, nech sa každý vráti v pokoji domov!" 17 Izraelský kráľ povedal Jozafatovi: "Nepovedal som ti, že mi nebude prorokovať dobré, ale zlé?" 18 Michejahu povedal: "Počujte teda Jahveho slovo: Videl som Jahveho sedieť na svojom tróne a celé nebeské vojsko stálo po jeho pravej a ľavej strane. 19 Jahve sa opýtal: "Kto omámi izraelského kráľa Achaba, aby tiahol proti Ramotu v Galaáde a padol tam?" Odpovedali jeden tak, druhý inak. 20 Vtedy vystúpil Duch, zastal si pred Jahvem a povedal: ‚Ja ho podvediem.‘ Jahve sa ho opýtal: ‚Čím?‘ 21 On povedal: ‚Pôjdem a stanem sa lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov.‘ Jahve mu povedal: ‚Ty ho oklameš, podarí sa ti to. Choď a urob tak!‘ 22 Pozri teda, Jahve vložil do úst týchto tvojich prorokov lživého ducha, lebo Jahve rozhodol proti tebe nešťastie." 23 Vtom pristúpil Sidkijahu, Kenaanov syn, udrel Michejahua po líci a povedal: "Ktorou cestou odišiel Jahveho duch odo mňa, aby hovoril s tebou?" 24 Michejahu odpovedal: "To uvidíš v ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa skryl." 25 Izraelský kráľ rozkázal: "Chyťte Michejahua a zaveďte ho k Amonovi, správcovi mesta, a ku kráľovskému synovi Joašovi. 26 Povedzte im: Takto hovorí kráľ. Uvrhnite toho chlapa do väzenia a chovajte ho iba o chlebe a vode, až kým sa v pokoji nevrátim." 27 Michejahu povedal: "Ak sa ty naozaj v pokoji vrátiš, nehovoril skrze mňa Jahve."

Boj. Zásah jedného proroka

28 Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat tiahli proti Ramotu v Galaáde.
29 Izraelský kráľ povedal Jozafatovi: "Ja sa prestrojím a tak pôjdem do boja, ty sa však obleč do svojho rúcha!" Izraelský kráľ sa prestrojil a tak išli do boja. 30 Aramejský kráľ rozkázal svojim veliteľom vozov: "Neútočte ani na malého, ani na veľkého, ale len na izraelského kráľa!" 31 Keď velitelia vojnových vozov zbadali Jozafata, povedali si: ‚To je izraelský kráľ‘ a na neho sústredili boj; ale Jozafat vydal svoj vojnový pokrik, vtedy mu Jahve prišiel na pomoc a Boh ich odviedol od neho. 32 Len čo velitelia vojnových vozov zbadali, že to nie je izraelský kráľ, vzdialili sa od neho. 33 Jeden vojak natiahol svoj luk, nevediac na koho cieli, a zasiahol izraelského kráľa medzi spony panciera. Ten prikázal vozatajovi: "Obráť a vyvez ma z boja, lebo sa cítim zle." 34 Ale v ten deň sa boj stále stupňoval, izraelský kráľ zostal stáť vo voze proti Aramejcom až do večera a pri západe slnka zomrela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk