Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Jozafatova moc

1 Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat a upevnil svoju moc nad Izraelom.
2 Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil miestodržiteľov v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré zaujal jeho otec Asa.

Jeho starostlivosť o Zákon

3 Jahve bol s Jozafatom, lebo jeho správanie bolo ako prvotné správanie jeho otca a baalov nevyhľadával.
4 Uctieval si Boha svojho otca a chodil podľa jeho prikázaní, nenapodobňoval skutky Izraela. 5 Preto Jahve upevnil kráľovstvo v jeho ruke; celý Júda platil Jozafatovi dane, takže dosiahol veľké bohatstvo a slávu. 6 Keď chodil po Jahveho cestách, jeho odvaha vzrástla a odstránil aj svätyne na výšinách a pohanské ašery. 7 V treťom roku svojej vlády poslal svojich hodnostárov Ben-Chajila, Obadju, Zecharju, Netaneela a Michajahua vyučovať po judských mestách. 8 S nimi poslal Levitov Šemajahua, Netanjahua, Zebadjahua, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adonijahua, Tobijahua a s nimi kňazov Elišamu a Jehorama. 9 Začali vyučovať v Judsku. Mali so sebou knihu Jahveho Zákona. Pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali ľud. 10 Jahveho strach zavládol vo všetkých kráľovstvách krajín vôkol Judska, takže nebojovali proti Jozafatovi. 11 Aj Filištínci prinášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Dokonca aj Arabi mu privádzali drobný dobytok: sedemtisíc sedemsto baranov a sedemtisíc sedemsto capov. 12 Tak Jozafat mocnel a dosahoval vrchol. V Judsku budoval hrady a skladiskové mestá.

Vojsko

13 Mal dôležité služby v judských mestách a v Jeruzaleme bojovníkov, udatných hrdinov.
14 Ich zadelenie podľa ich rodín je toto. Za Júdu: dôstojníci nad tisícmi: veliteľ Adna a 300 000 udatných hrdinov; 15 pod jeho velením Jochanan, veliteľ, a 280 000; 16 ďalej pod jeho velením Amasja, Zichriho syn, dobrovoľne prihlásený do Jahveho služby, a 200 000 udatných hrdinov. 17 Z Benjamína: udatný hrdina Eljada a 200 000 vyzbrojených lukom a štítom; 18 pod jeho velením Jehozabad so 180 000 vystrojenými do vojny. 19 Títo všetci boli v kráľovskej službe, nepočítajúc tých, ktorých kráľ pridelil do opevnených miest po celom Judsku.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk