Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Jozafatova moc

1 Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat a upevnil svoju moc nad Izraelom.
2 Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil miestodržiteľov v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré zaujal jeho otec Asa.

Jeho starostlivosť o Zákon

3 Jahve bol s Jozafatom, lebo jeho správanie bolo ako prvotné správanie jeho otca a baalov nevyhľadával.
4 Uctieval si Boha svojho otca a chodil podľa jeho prikázaní, nenapodobňoval skutky Izraela. 5 Preto Jahve upevnil kráľovstvo v jeho ruke; celý Júda platil Jozafatovi dane, takže dosiahol veľké bohatstvo a slávu. 6 Keď chodil po Jahveho cestách, jeho odvaha vzrástla a odstránil aj svätyne na výšinách a pohanské ašery. 7 V treťom roku svojej vlády poslal svojich hodnostárov Ben-Chajila, Obadju, Zecharju, Netaneela a Michajahua vyučovať po judských mestách. 8 S nimi poslal Levitov Šemajahua, Netanjahua, Zebadjahua, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adonijahua, Tobijahua a s nimi kňazov Elišamu a Jehorama. 9 Začali vyučovať v Judsku. Mali so sebou knihu Jahveho Zákona. Pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali ľud. 10 Jahveho strach zavládol vo všetkých kráľovstvách krajín vôkol Judska, takže nebojovali proti Jozafatovi. 11 Aj Filištínci prinášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Dokonca aj Arabi mu privádzali drobný dobytok: sedemtisíc sedemsto baranov a sedemtisíc sedemsto capov. 12 Tak Jozafat mocnel a dosahoval vrchol. V Judsku budoval hrady a skladiskové mestá.

Vojsko

13 Mal dôležité služby v judských mestách a v Jeruzaleme bojovníkov, udatných hrdinov.
14 Ich zadelenie podľa ich rodín je toto. Za Júdu: dôstojníci nad tisícmi: veliteľ Adna a 300 000 udatných hrdinov; 15 pod jeho velením Jochanan, veliteľ, a 280 000; 16 ďalej pod jeho velením Amasja, Zichriho syn, dobrovoľne prihlásený do Jahveho služby, a 200 000 udatných hrdinov. 17 Z Benjamína: udatný hrdina Eljada a 200 000 vyzbrojených lukom a štítom; 18 pod jeho velením Jehozabad so 180 000 vystrojenými do vojny. 19 Títo všetci boli v kráľovskej službe, nepočítajúc tých, ktorých kráľ pridelil do opevnených miest po celom Judsku.