Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Vojna s Izraelom

1 V tridsiatom šiestom roku Asovej vlády vytiahol izraelský kráľ Baša proti Judsku. Opevnil Ramu, aby odrezal spojenie judskému kráľovi Asovi.
2 Vtedy Asa vzal striebro a zlato z pokladníc Jahveho chrámu a z kráľovského paláca a poslal to Ben-Hadadovi, kráľovi Aramu, ktorý sídlil v Damasku, so slovami: 3 "Zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojím otcom! Posielam ti striebro a zlato; zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa!" 4 Ben-Hadad vypočul kráľa Asu a poslal svojich vojvodcov proti izraelským mestám; vydobyl Ijon, Dan, Abel-Majim a všetky zásobovacie mestá Neftaliho. 5 Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Ramu a prácu zastavil. 6 Kráľ Asa priviedol všetkých Júdovcov a poodnášali z Ramy kamene i drevá, ktorými ju upevňoval, a opevnil nimi Gebu a Micpu. 7 V tom čase prišiel k judskému kráľovi Asovi videc Chanani. Povedal mu: "Pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na Jahveho, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa. 8 Neboli Kušijci a Líbyjci početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Jahveho, vydal ti ich do rúk. 9 Lebo Jahve vskutku pozoruje všetko, čo sa deje na svete, a posilňuje tých, čo mu zostávajú verní celým srdcom. V tomto prípade si konal hlúpo, preto odteraz budeš mať vojny." 10 Asa sa nahneval na vidca a vrhol ho do klady, lebo sa pre to na neho nazlostil. V tom čase Asa zle nakladal s niektorými jednotlivcami z ľudu.

Koniec vlády

11 Asove dejiny od začiatku do konca sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov.
12 V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Asa ochorel na nohy veľmi vážnou chorobou. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Jahveho, ale lekárov. 13 Asa sa uložil ku svojim otcom, zomrel v štyridsiatom prvom roku svojej vlády. 14 Pochovali ho do hrobu, ktorý si dal vytesať v Dávidovom meste. Položili ho na lôžko, ktoré bolo vyplnené balzamami a vonnými masťami rôznych druhov, urobili mu skutočne veľkolepý oheň.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk