Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Prorokovanie Azarjahua a reforma

1 Boží Duch zostúpil na Azarjahua, Odedovho syna,
2 on vystúpil pred Asu a povedal mu: "Počujte ma, Asa i celý Júda a Benjamín! Jahve je s vami, keď ste vy s ním. Keď ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí vás. 3 Izrael bude dlhý čas bez pravdivého Boha, bez kňaza učiteľa a bez zákona; 4 vo svojom nešťastí sa však vráti k Jahvemu, Bohu Izraela, bude ho hľadať a Jahve sa mu dá nájsť. 5 V tom čase nik dospelý nebude mať pokoja, lebo početné trápenia zaľahnú na všetkých obyvateľov krajín. 6 Jeden národ bude drviť druhý národ a jedno mesto druhé mesto, lebo Boh ich uvedie do zmätku rozličnými súženiami. 7 Vy však buďte pevní a ruky nech vám neochabujú, lebo príde odmena za všetky skutky." 8 Keď Asa počul tieto slová a toto proroctvo, rozhodol sa odstrániť ohavné modly z celej krajiny Júdu a Benjamína i z miest, ktoré zaujal v Efraimskom pohorí, a obnovil Jahveho oltár, ktorý bol pred Jahveho predsieňou. 9 Nato zhromaždil všetkých Júdovcov a Benjamínovcov a z Efraimu, Manassesa a Simeona tých, ktorí bývali s ním, lebo mnohí z Izraela prešli k nemu, keď videli, že Jahve, jeho Boh, je s ním. 10 Zhromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku Asovej vlády. 11 Toho dňa obetovali Jahvemu z koristi, ktorú priviedli, sedemsto kusov hovädzieho dobytka a sedemtisíc oviec. 12 Nato sa zmluvou zaviazali, že budú hľadať Jahveho, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 13 Každý, kto by nehľadal Jahveho, Izraelovho Boha, bude zabitý, malý či veľký, muž či žena. 14 Prisahali Jahvemu nahlas za zvuku trúb a rohov. 15 Všetci Júdovci sa radovali z prísahy, lebo prisahali celým srdcom. Hľadali ho celou vôľou. Preto sa im Jahve dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán. 16 Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala postaviť necudnú sochu pre Ašeru. Asa dal zvaliť tú hanebnosť, rozdrvil ju a spálil v doline Kedron. 17 Ale výšiny z Izraela nezmizli; Asovo srdce však zostalo Jahvemu dokonale oddané po celý život. 18 Do Božieho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil jeho otec, a dary, ktoré zasvätil sám: striebro, zlato a zariadenie. 19 Až do tridsiateho piateho roku Asovej vlády nebola vojna.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk