Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Prorokovanie Azarjahua a reforma

1 Boží Duch zostúpil na Azarjahua, Odedovho syna,
2 on vystúpil pred Asu a povedal mu: "Počujte ma, Asa i celý Júda a Benjamín! Jahve je s vami, keď ste vy s ním. Keď ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí vás. 3 Izrael bude dlhý čas bez pravdivého Boha, bez kňaza učiteľa a bez zákona; 4 vo svojom nešťastí sa však vráti k Jahvemu, Bohu Izraela, bude ho hľadať a Jahve sa mu dá nájsť. 5 V tom čase nik dospelý nebude mať pokoja, lebo početné trápenia zaľahnú na všetkých obyvateľov krajín. 6 Jeden národ bude drviť druhý národ a jedno mesto druhé mesto, lebo Boh ich uvedie do zmätku rozličnými súženiami. 7 Vy však buďte pevní a ruky nech vám neochabujú, lebo príde odmena za všetky skutky." 8 Keď Asa počul tieto slová a toto proroctvo, rozhodol sa odstrániť ohavné modly z celej krajiny Júdu a Benjamína i z miest, ktoré zaujal v Efraimskom pohorí, a obnovil Jahveho oltár, ktorý bol pred Jahveho predsieňou. 9 Nato zhromaždil všetkých Júdovcov a Benjamínovcov a z Efraimu, Manassesa a Simeona tých, ktorí bývali s ním, lebo mnohí z Izraela prešli k nemu, keď videli, že Jahve, jeho Boh, je s ním. 10 Zhromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku Asovej vlády. 11 Toho dňa obetovali Jahvemu z koristi, ktorú priviedli, sedemsto kusov hovädzieho dobytka a sedemtisíc oviec. 12 Nato sa zmluvou zaviazali, že budú hľadať Jahveho, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 13 Každý, kto by nehľadal Jahveho, Izraelovho Boha, bude zabitý, malý či veľký, muž či žena. 14 Prisahali Jahvemu nahlas za zvuku trúb a rohov. 15 Všetci Júdovci sa radovali z prísahy, lebo prisahali celým srdcom. Hľadali ho celou vôľou. Preto sa im Jahve dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán. 16 Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala postaviť necudnú sochu pre Ašeru. Asa dal zvaliť tú hanebnosť, rozdrvil ju a spálil v doline Kedron. 17 Ale výšiny z Izraela nezmizli; Asovo srdce však zostalo Jahvemu dokonale oddané po celý život. 18 Do Božieho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil jeho otec, a dary, ktoré zasvätil sám: striebro, zlato a zariadenie. 19 Až do tridsiateho piateho roku Asovej vlády nebola vojna.