Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Vojna

1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama sa kráľom v Judsku stal Abija
2 a tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Michajahu, Urielova dcéra z Gibey. Medzi Abijom a Jeroboamom panovala vojna. 3 Abija začal boj s vojskom udatných bojovníkov, so štyristotisíc vybranými mužmi, kým Jeroboam sa vystrojil proti nemu do boja s osemstotisíc vybranými mužmi, udatnými hrdinami.

Abijova reč

4 Vtedy si Abija zastal na vrchu Cemarajim v Efraimskom pohorí a povedal: "Počujte ma, Jeroboam a celý Izrael!
5 Neviete, že Jahve, Boh Izraela, dal Dávidovi kráľovstvo nad Izraelom navždy? To je neporušiteľná zmluva pre neho a pre jeho synov. 6 Jeroboam, syn Nebata, sluhu Šalamúna, Dávidovho syna, však povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi. 7 Vtedy sa okolo neho zhromaždili darebáci a naničhodníci, premohli Roboama, Šalamúnovho syna, lebo Roboam bol ešte mladý a neskúsený a nevládal ich zdolať. 8 Nazdávate sa teraz, že zdoláte Jahveho kráľovstvo, ktoré je v rukách Dávidových synov, keď je vás taký veľký dav a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboam za bohov? 9 Nevyhnali ste si Jahveho kňazov, Áronových synov, i Levitov a nespravili ste si kňazov, ako si robia národy iných krajín? Ktokoľvek príde s mladým býkom a so siedmimi baranmi, aby dostal ustanovenie, môže sa stať kňazom nebohov. 10 Naším Bohom je Jahve, ktorého sme my neopustili: kňazi, ktorí slúžia Jahvemu, sú Áronovi synovia, a Leviti posluhujú. 11 Každé ráno a každý večer obetujeme Jahvemu celopaly, tiež vonné kadidlo, predkladáme chleby na čistom stole a každý večer zapaľujeme lampy zlatého svietnika. Lebo my zachovávame príkazy Jahveho, nášho Boha, ktorého ste vy opustili. 12 Nuž s nami na čele je Boh a jeho kňazi a trúby, aby dali znak na vojnový pokrik proti vám! Izraelci, nebojujte proti Jahvemu, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech."

Bitka

13 Jeroboam poslal obchvatný oddiel, ktorý sa im dostal za chrbát; vojsko stálo vpredu pred Júdovcami, ale obchvatný oddiel im bol za chrbtom.
14 Keď sa Júdovci obzreli, videli, že im hrozí boj spredu i odzadu. Vtedy volali k Jahvemu o pomoc a kňazi trúbili na trúby 15 a judskí mužovia spustili vojnový pokrik. A zakiaľ judskí mužovia kričali, Jahve porazil Jeroboama a celý Izrael pred Abijom a Júdom. 16 Izraelci zutekali pred Júdom a Boh ich vydal Júdovcom do rúk. 17 Abija a jeho ľud im spôsobili veľkú porážku: z Izraela padlo päťstotisíc vybraných mužov. 18 Vtedy boli Izraelci pokorení, Júdovci zasa posilnení, lebo sa spoliehali na Jahveho, Boha svojich otcov.

Koniec kráľovstva

19 Abija prenasledoval Jeroboama a dobyl niektoré jeho mestá: Betel a jeho osady, Ješanu a jej osady, Efron a jeho osady.
20 Jeroboam sa už nezotavil za čias Abijahua, Jahve ho ranil, takže zomrel. 21 Ale Abijahu zmocnel. Vzal si štrnásť žien a splodil dvadsaťdva synov a šestnásť dcér. 22 Ostatné Abijove príbehy, jeho skutky a jeho podnikanie sú zapísané v Midraši proroka Idu. 23 Potom sa Abija uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa.

Asov mier

Za jeho čias mala krajina desať rokov pokoj.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk