Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Roboamova nevera

1 Keď bolo kráľovstvo zriadené a upevnené, Roboam opustil Jahveho zákon a celý Izrael s ním.
2 V piatom roku kráľa Roboama tiahol Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo boli neverní Jahvemu. 3 S tisícdvesto vozmi, s šesťdesiattisíc jazdcami a s nespočetným vojskom Líbyjcov, Sukkijcov a Kušijcov, ktoré prišlo s ním z Egypta, 4 dobyl opevnené mestá v Judsku a dorazil až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Roboamovi a k judským hodnostárom, ktorí sa uchýlili pred Šišakom do Jeruzalema, a povedal im: "Takto hovorí Jahve: Vy ste zanechali mňa, nuž aj ja zanechám vás v Šišakovej ruke." 6 Vtedy sa izraelskí hodnostári i kráľ pokorili a povedali: "Jahve je spravodlivý." 7 Keď Jahve videl, že sa pokorili, ozvalo sa Šemajovi Jahveho slovo takto: "Pokorili sa, nevyhubím ich, ale im poskytnem trochu pomoci, môj hnev sa nevyleje na Jeruzalem prostredníctvom Šišaka. 8 Ale stanú sa jeho otrokmi, aby poznali, čo je to slúžiť mne, a slúžiť pozemským kráľovstvám!" 9 Egyptský kráľ Šišak tiahol proti Jeruzalemu. Pobral poklady Jahveho chrámu i poklady kráľovského paláca, pobral všetko, vzal aj zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún. 10 Namiesto nich Roboam zhotovil bronzové štíty a zveril ich veliteľom stráží, ktoré strážili vchod do kráľovského paláca. 11 Zakaždým, keď kráľ šiel do Jahveho chrámu, osobné stráže prichádzali, brali ich a potom ich prinášali späť na strážnicu. 12 Keďže sa pokoril, odvrátil sa od neho Jahveho hnev a nezničil ho úplne. Aj v Judsku nastali šťastné časy, 13 kráľ Roboam sa mohol upevniť v Jeruzaleme a kraľovať. Roboam mal štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si Jahve vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam spočinulo jeho Meno. Jeho matka sa volala Naama, Ammonka. 14 Páchal však zlo, lebo nenaklonil svoje srdce, aby hľadal Jahveho. 15 Roboamove dejiny, prvšie i neskoršie, sú zapísané v Dejinách proroka Šemaju a vidca Idu. Medzi Roboamom a Jeroboamom boli neustále vojny. 16 Roboam sa uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abija.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk