Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Roboamova nevera

1 Keď bolo kráľovstvo zriadené a upevnené, Roboam opustil Jahveho zákon a celý Izrael s ním.
2 V piatom roku kráľa Roboama tiahol Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo boli neverní Jahvemu. 3 S tisícdvesto vozmi, s šesťdesiattisíc jazdcami a s nespočetným vojskom Líbyjcov, Sukkijcov a Kušijcov, ktoré prišlo s ním z Egypta, 4 dobyl opevnené mestá v Judsku a dorazil až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Roboamovi a k judským hodnostárom, ktorí sa uchýlili pred Šišakom do Jeruzalema, a povedal im: "Takto hovorí Jahve: Vy ste zanechali mňa, nuž aj ja zanechám vás v Šišakovej ruke." 6 Vtedy sa izraelskí hodnostári i kráľ pokorili a povedali: "Jahve je spravodlivý." 7 Keď Jahve videl, že sa pokorili, ozvalo sa Šemajovi Jahveho slovo takto: "Pokorili sa, nevyhubím ich, ale im poskytnem trochu pomoci, môj hnev sa nevyleje na Jeruzalem prostredníctvom Šišaka. 8 Ale stanú sa jeho otrokmi, aby poznali, čo je to slúžiť mne, a slúžiť pozemským kráľovstvám!" 9 Egyptský kráľ Šišak tiahol proti Jeruzalemu. Pobral poklady Jahveho chrámu i poklady kráľovského paláca, pobral všetko, vzal aj zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún. 10 Namiesto nich Roboam zhotovil bronzové štíty a zveril ich veliteľom stráží, ktoré strážili vchod do kráľovského paláca. 11 Zakaždým, keď kráľ šiel do Jahveho chrámu, osobné stráže prichádzali, brali ich a potom ich prinášali späť na strážnicu. 12 Keďže sa pokoril, odvrátil sa od neho Jahveho hnev a nezničil ho úplne. Aj v Judsku nastali šťastné časy, 13 kráľ Roboam sa mohol upevniť v Jeruzaleme a kraľovať. Roboam mal štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si Jahve vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam spočinulo jeho Meno. Jeho matka sa volala Naama, Ammonka. 14 Páchal však zlo, lebo nenaklonil svoje srdce, aby hľadal Jahveho. 15 Roboamove dejiny, prvšie i neskoršie, sú zapísané v Dejinách proroka Šemaju a vidca Idu. Medzi Roboamom a Jeroboamom boli neustále vojny. 16 Roboam sa uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abija.