Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Roboamova činnosť

1 Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjamínov dom, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov do boja proti Izraelu, aby vrátili kráľovstvo Roboamovi.
2 Ale Jahveho slovo zaznelo Božiemu mužovi Šemajovi: 3 "Povedz Roboamovi, Šalamúnovmu synovi, judskému kráľovi, i celému Izraelu v Júdovi a v Benjamínovi: 4 Takto hovorí Jahve: Netiahnite do boja proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa!" Poslúchli teda Jahveho slovo a upustili od výpravy proti Jeroboamovi. 5 Roboam býval v Jeruzaleme a prebudoval judské mestá na pevnosti. 6 Vybudoval Betlehem, Etam, Tekou, 7 Bet-Cur, Socho, Adullam, 8 Gat, Marešu, Zif, 9 Adorajim, Lachiš, Azeku, 10 Coreu, Ajalon a Chebron; to boli opevnené mestá v Júdovi a v Benjamínovia. 11 Urobil ich mocnými pevnosťami, umiestnil v nich veliteľov a zásoby potravín, oleja a vína. 12 V každom z týchto miest mal štít a kopije a neobyčajne ich opevnil. Jemu patril Júda a Benjamín.

Kňazstvo pri Roboamovi

13 Kňazi a Leviti, ktorí boli v celom Izraeli, opustili svoje územia a usadili sa pri ňom.
14 Lebo Leviti opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska a do Jeruzalema, pretože ich Jeroboam a jeho synovia vylúčili z Jahveho kňazskej služby. 15 Jeroboam si sám ustanovil kňazov pre výšiny, pre satyrov a pre teľce, ktoré urobil. 16 Za nimi prišli do Jeruzalema z rôznych izraelských kmeňov tí, ktorí sa zo srdca rozhodli hľadať Jahveho, Boha Izraela, aby obetovali Jahvemu, Bohu svojich otcov. 17 Tak posilnili judské kráľovstvo a podporili Roboama, Šalamúnovho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčal cestou označenou Dávidom a Šalamúnom.

Roboamova rodina

18 Roboam si vzal za ženu Machalatu, dcéru Dávidovho syna Jerimota, a Abichail, dcéru Eliaba, Izajovho syna.
19 Tá mu porodila synov Jeuša, Šemarju a Zahama. 20 Po nej si vzal Maachu, Absolonovu dcéru, ktorá mu porodila Abiju, Ataja, Zizu a Šelomita. 21 Roboam mal Maachu, Absolonovu dcéru, najradšej zo všetkých svojich žien i vedľajších žien. Mal totiž osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 Roboam ustanovil Abiju, syna Maachy, za hlavu rodiny, za knieža medzi jeho bratmi, aby ho urobil kráľom. 23 Roboam obozretne rozdelil niektorých zo svojich synov do rôznych krajov Júdu a Benjamína, do všetkých opevnených miest. Dal im hojne potravín a našiel im ženy.