Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Rozkol

1 Roboam odišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.
2 Keď bol o tom informovaný Jeroboam, Nebatov syn, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta. 3 Poslali po neho a on prišiel s celým Izraelom. Takto hovorili Roboamovi: 4 "Tvoj otec vložil na nás ťažké jarmo. Odľahči nám teraz tvrdú službu svojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás vložil, a budeme ti slúžiť." 5 Odpovedal im: "Počkajte tri dni, potom sa ku mne vráťte!" A ľud odišiel. 6 Kráľ Roboam sa radil so staršími, ktorí boli v službe jeho otca Šalamúna, kým žil. Pýtal sa: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu?" 7 Oni mu odpovedali: "Ak budeš dobrotivý k tomuto ľudu, prijmeš ho prívetivo a prihovoríš sa mu vľúdnymi slovami, zostanú navždy tvojimi sluhami." 8 Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, čo s ním rástli a boli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: ‚Odľahči nám jarmo, ktoré vložil na nás tvoj otec‘?" 10 Mladíci, ktorí s ním vyrástli, mu odpovedali: "Toto odpovedz tomuto ľudu, ktorý ti vravel: ‚Tvoj otec urobil naše jarmo ťažkým, ale ty uľav naše jarmo‘– toto im povedz: ‚Môj malíček je hrubší ako môj otec v páse. 11 Teda môj otec naložil na vás ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať korbáčmi zakončenými železnými háčikmi!‘" 12 Jeroboam prišiel na tretí deň k Roboamovi so všetkým ľudom, ako im povedal kráľ: "Vráťte sa ku mne na tretí deň!" 13 Kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď, zavrhol radu, ktorú mu dali starší, 14 a podľa rady mládencov prehovoril k nim takto: "Môj otec urobila vaše jarmo ťažkým, ja k tomu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ja vás budem trestať bičmi zakončenými železnými háčikmi." 15 Kráľ teda neposlúchol ľud. Stalo sa to Božím riadením, aby Jahve splnil slovo, ktoré povedal prostredníctvom Achiju zo Šíla Jeroboamovi, Nebatovmu synovi. 16 Keď celý Izrael videl, že im kráľ nechce vyhovieť, ľud odpovedal kráľovi: "Aký máme podiel v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi! Vráť sa do svojich stanov, Izrael! Dávid, teraz sa staraj sám o svoj dom!" Nato Izrael odišiel do svojich stanov. 17 Nad Izraelcami, ktorí bývali v judských mestách, kraľoval Roboam. 18 Kráľ Roboam poslal Adorama, dozorcu nútených robôt, ale Izraelci ho ukameňovali a on zomrel. 19 A Izrael odpadol od Dávidovho domu a tak zostal až do dnešného dňa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk