Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

9. kapitola

Elizeov učeník pomaže Jehua za kráľa

1 Prorok Elizeus si zavolal jedného z bratov prorokov a povedal mu: "Prepáš si bedrá! Vezmi so sebou túto nádobku s olejom a choď do Ramotu v Galaáde.
2 Keď ta prídeš, vyhľadaj Jehua, Nimšiho syna, Jošafatovho vnuka. Keď ho nájdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a zaveď ho do odľahlej izby. 3 Potom vezmi nádobku s olejom a vylej mu ho na hlavu so slovami: ‚Takto hovorí Jahve: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘ Potom otvor dvere a uteč bez otáľania!" 4 Mladík, proroka, odišiel do Ramotu v Galaáde. 5 Keď došiel, velitelia vojska práve zasadali. Ohlásil sa: "Mám ti niečo povedať, veliteľ." Jehu sa opýtal: "Ktorému z nás?" Odpovedal: "Tebe, veliteľ." 6 Vtedy Jehu vstal a vošiel do domu. Mladík mu vylial olej na hlavu a povedal: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Pomazal som ťa za kráľa nad Jahveho ľudom, nad Izraelom. 7 Ty vyhubíš rod Achaba, svojho pána, a ja pomstím krv svojich sluhov prorokov a všetkých Jahveho sluhov na Jezabel 8 a na celom Achabovom rode. V celom Izraeli vyhubím od prvého až do posledného všetkých mužských príslušníkov Achabovho rodu. 9 S Achabovým rodom naložím, ako som naložil s rodom Jeroboama, Nebatovho syna, a s rodom Bašu, Achijovho syna. 10 A Jezabel budú žrať psy na poli Jizreel, nik ju nepochová." Nato otvoril dvere a ušiel.

Jehu je vyhlásený za kráľa

11 Jehu vyšiel k dôstojníkom svojho pána. Oni sa ho opýtali: "Je všetko v poriadku? Prečo prišiel ten splašenec k tebe?" Odpovedal: "Poznáte toho chlapa, aj jeho pesničku!"
12 Ale oni povedali: "Klamstvo! Len nám to porozprávaj!" On povedal: "Toto a toto povedal: Takto hovorí Jahve: Mažem ťa za kráľa nad Izraelom." 13 Nato všetci brali svoje plášte, prestierali mu ich pod nohy, zatrúbili na roh a kričali: "Jehu je kráľom."

Jehu pripravuje prevzatie moci

14 Tak nastrojil Jehu, Nimšiho syn, Jošafatov vnuk, sprisahanie proti Joramovi. Vtedy Joram s celým Izraelom bránil Ramot v Galaáde proti aramejskému kráľovi Chazaelovi.
15 Ale Joram sa vrátil do Jizreela liečiť si rany, ktoré mu spôsobili Aramejci, keď bojoval proti Chazaelovi, kráľovi Aramu. Jehu vtedy povedal: "Ak je to vaším želaním, dajte pozor, nech nikto neutečie z mesta, aby to oznámil v Jizreeli!" 16 Jehu nasadol na voz a pohol sa k Jizreelu. Tam Joram ležal a Achazjahu, judský kráľ, prišiel Jorama navštíviť. 17 Strážca stojaci na veži v Jizreeli videl blížiaci sa Jehuov oddiel a hlásil: "Vidím nejaký oddiel." Joram rozkázal: "Vezmi jazdca a pošli ho oproti nim, nech sa opýta: ‚Je všetko v poriadku?‘" 18 Jazdec im šiel v ústrety a pýtal sa: "Takto hovorí kráľ: Všetko v poriadku?" Jehu ho okríkol: "Čo teba do toho, či je všetko v poriadku? Zaraď sa za mňa!" A strážca hlásil: "Posol došiel až k nim, ale nevracia sa." 19 Kráľ poslal druhého jazdca. Ten k nim dorazil a pýtal sa: "Takto hovorí kráľ: Je všetko v poriadku?" Jehu mu povedal: "Čo teba do toho, či je všetko v poriadku? Zaraď sa za mňa!" 20 Strážca opäť hlásil: "Dorazil až k nim, ale nevracia sa. Takto poháňa Jehu, Nimšiho syn. Poháňa ako divý!" 21 Joram rozkázal: "Priahajte!" Zapriahli do jeho voza. Joram, izraelský kráľ, a Achazjahu, judský kráľ, sa pohli naproti Jehuovi, každý vo svojom voze. Dorazili k nemu na poli Nabota z Jizreela.

Zavraždenie Jorama

22 Keď Joram uzrel Jehua, spýtal sa: "Je všetko v poriadku, Jehu?" On odpovedal: "Čo je to za poriadok, keď stále trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a mnohé jej čarodejníctva!"
23 Joram sa obrátil a dal sa na útek, zakričal: "Zrada, Achazjahu!" 24 Jehu napäl luk, zasiahol Jorama medzi lopatky, takže šíp prešiel kráľovi srdcom a on klesol do svojho voza. 25 Jehu kázal svojmu pobočníkovi Bidkarovi: "Vezmi ho a hoď na pole Nabota z Jizreela. Rozpomeň sa, keď sme my dvaja, ja a ty, jazdili za jeho otcom Achabom, Jahve vyniesol nad ním tento rozsudok: 26 ‚Potvrdzujem to! Včera som videl Nabotovu krv a krv jeho synov. Jahveho výrok! A odplatím ti ju na tej istej roli. Jahveho výrok!‘ Vezmi ho teda a hoď ho na tú istú roľu podľa Jahveho slova!"

Zavraždenie Achazjahua

27 Keď to videl judský kráľ Achazjahu, dal sa na útek cestou do Bet-Ganu. Ale Jehu ho prenasledoval a rozkázal: "Aj jeho zabite!" Zranili hoc na jeho voze na svahu Gur, ktorý je pri Jibleame. A on utiekol do Megidda a tam zomrel.
28 Jeho dôstojníci ho previezli do Jeruzalema. Pochovali ho do jeho hrobu v Dávidovom meste k jeho otcom. 29 Achazjahu sa stal judským kráľom v jedenástom roku Jorama, Achabovho syna.

Zavraždenie Jezabel

30 Jehu vošiel do Jizreela. Jezabel sa o tom dozvedela, nafarbila si oči líčidlom, upravila si hlavu a dívala sa z okna.
31 Keď Jehu vchádzal do mestskej brány, skríkla: "Je všetko v poriadku, Zimri, vrah svojho pána?" 32 Jehu zdvihol hlavu k oknu a povedal: "Kto je so mnou, kto?" Nato sa dvaja alebo traja priblížili k nemu. 33 Povedal: "Zhoďte ju dolu!" Tí ju zhodili a jej krv postriekala múr i kone a Jehu prešiel po jej tele. 34 Vošiel dnu, jedol a pil, potom rozkázal: "Pozrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, veď bola kráľovskou dcérou." 35 Išli ju pochovať, ale nenašli z nej nič, iba lebku, nohy a dlane. 36 Vrátili sa a oznámili to Jehuovi. On vyhlásil: "To je Jahveho slovo, ktoré vyriekol ústami svojho sluhu Eliáša z Tišby: ‚Na jizreelskom poli budú psy žrať Jezabelino telo. 37 Jej mŕtvola bude ako hnoj rozhádzaný po roli, takže nik nebude môcť povedať: Toto je Jezabel.‘"