Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

5. kapitola

Uzdravenie Naamana

1 Naaman, veliteľ vojska aramejského kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho Jahve spôsobil Aramu víťazstvo. Ale tento mocný muž bol malomocný.
2 Aramejské bandy raz odvliekli z Izraelskej krajiny do zajatia mladé dievča, ktoré sa dostalo do služby k Naamanovej žene. 3 Raz povedala svojej panej: "Ach, keby sa môj pán dostal k prorokovi, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva." 4 Naaman šiel a oznámil svojmu pánovi: "Toto a toto hovorilo dievča z Izraelskej krajiny." 5 Nato aramejský kráľ povedal: "Vyber sa a choď! Pošlem izraelskému kráľovi list." Vybral sa teda a vzal so sebou desať talentov striebra, šesťtisíc šeklov zlata a desať sviatočných odevov. 6 Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: "Súčasne s týmto listom posielam k tebe svojho sluhu Naamana, aby si ho uzdravil z lepry." 7 Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a vyhlásil: "Či som ja Boh, aby som mohol rozdávať život alebo smrť? Lebo tento mi posiela človeka, aby som ho zbavil jeho malomocenstva. Je jasné, že hľadá proti mne zádrapku. Vidíte to aj vy." 8 Keď sa Elizeus dozvedel, že si izraelský kráľ roztrhol šaty, poslal ku kráľovi odkaz: "Prečo si si roztrhol šaty? Nech príde ku mne a dozvie sa, že je v Izraeli prorok." 9 Naaman teda prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. 10 Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: "Choď a ponor sa sedemkrát v rieke Jordán a tvoje telo bude znovu ako predtým, budeš čistý." 11 Naaman sa nahneval a odišiel so slovami: "Myslel som si: Iste vyjde ku mne, zastane si a bude vzývať meno Jahveho, svojho Boha, potom zamáva rukou nad chorým miestom a odstráni malomocenstvo. 12 Či nie sú damašské rieky Abana a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžem v tých okúpať a očistiť sa?" Obrátil sa a rozhnevaný odišiel. 13 Ale jeho sluhovia pristúpili a prehovárali ho: "Otče, keby prorok žiadal od teba nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil? Tým skôr, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý!‘" 14 Odišiel teda, ponoril sa sedemkrát do Jordánu, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo sa znovu stalo čistým ako telo malého chlapca. Očistil sa. 15 Vrátil sa k Elizeovi s celým sprievodom. Keď prišiel, zastal si pred ním a povedal: "Teraz viem, že je len jeden Boh na celej zemi, iba v Izraeli. Prosím ťa, prijmi teraz dar od svojho sluhu." 16 Ale Elizeus odpovedal: "Ako že žije Jahve, ktorému slúžim, neprijmem nič." Naaman naňho naliehal, aby prijal, ale on odmietol. 17 Vtedy Naaman povedal: "Keď už neprijmeš môj dar, dovoľ, aby dali mne, tvojmu sluhovi, toľko zeme, koľko unesú dve mulice, lebo ja, tvoj sluha, už nebudem obetovať celopaly alebo iné obety iným bohom, iba Jahvemu. 18 Len nech mi Jahve odpustí túto vec: keď môj pán prichádza do chrámu Rimmona klaňať sa tam, opiera sa o moju ruku a ja sa musím prestrieť na zem v Rimmonovom chráme, ako to robí ona. Túto vec nech Jahve ráči odpustiť tvojmu sluhovi." 19 Elizeus mu odpovedal: "Choď v pokoji." A Naaman odišiel od neho kus cesty. 20 Gechazi, Elizeov sluha, si povedal:"Môj pán nechcel prijať od tohto Aramejčana to, čo mu tento ponúkal. Ako že žije Jahve, pobežím za Naamanom a niečo od neho dostanem." 21 Gechazi sa dal bežať za Naamanom. Keď Naaman videl, že niekto za ním beží, zoskočil mu v ústrety z voza a opýtal sa: "Je všetko v poriadku?" 22 On odpovedal: "V poriadku. Môj pán ma posiela s odkazom: Práve prišli ku mne dvaja mládenci z Efraimovho pohoria, bratia proroci. Daj pre nich, prosím, jeden talent striebra a dva sviatočné odevy." 23 Naaman povedal: "Ráč prijať dva talenty striebra" a naliehal naň. Zviazal dva talenty striebra do dvoch mešcov, dal to dvom sluhom aj s dvoma sviatočnými odevmi a tí to niesli pred Gechazim. 24 Keď došli do Ofelu, prevzal to z ich rúk a uložil v dome. Tých ľudí prepustil a oni odišli. 25 On sa však vrátil k svojmu pánovi. Elizeus sa ho opýtal: "Odkiaľ prichádzaš, Gechazi?" Odpovedal: "Tvoj sluha nebol nikde." 26 Ale Elizeus mu povedal: "Či som nebol duchom prítomný, keď sa ten človek obrátil vo svojom voze naproti tebe? Či je čas na prijímanie striebra alebo odevov, záhrad, olivových sadov a viníc, oviec a dobytka, otrokov a otrokýň? 27 Ale Naamanovo malomocenstvo sa chytí teba a tvojho potomstva naveky." A Gechazi odišiel od neho malomocenstvom biely ako sneh.