Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Olej vdovy

1 Žena jedného z bratov prorokov úpenlivo prosila Elizea týmito slovami: "Tvoj sluha, môj muž, zomrel. Ty vieš, že tvoj sluha bol verný Jahvemu. Prišiel však veriteľ vziať si mojich dvoch synov za otrokov."
2 Elizeus sa jej opýtal: "Čo ti mám urobiť? Povedz mi, čo máš v dome." Odpovedala: "Tvoja slúžka nemá v celom dome nič, len krčiažok oleja." 3 A on povedal: "Choď, požičaj si zvonku od susedov prázdne nádoby, a nie málo. 4 Potom vojdi dnu, zamkni dvere za sebou i za svojimi synmi a nalievaj olej do tých nádob. Plné odstav!" 5 Ona odišla od Elizea, zamkla dvere za sebou i za svojimi synmi. Oni jej podávali nádoby a ona nalievala. 6 Keď boli nádoby plné, povedala svojmu synovi: "Podaj mi ešte nejakú nádobu." Ale on jej odpovedal: "Nádoby už niet." Vtom olej prestal tiecť. 7 Vtedy vyšla a povedala to Božiemu mužovi. On jej povedal: "Choď predať olej, vyplať dlh a zo zvyšku ži ty so svojimi synmi!"

Elizeus, Šunemčanka a jej syn

8 Jedného dňa Elizeus prechádzal cez Šunam. Tam žila veľmi vážená žena, ktorá ho pozvala, aby si zajedol. Odvtedy kedykoľvek tade prechádzal, zastavil sa u nej zajesť si.
9 Žena raz povedala svojmu mužovi: "Počuj, som si istá, že Boží muž, ktorý pravidelne chodieva popri nás, je svätý. 10 Postavme mu malú izbu na hornom poschodí, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik. Tak, keď k nám príde, môže tam bývať." 11 Jedného dňa prišiel, utiahol sa do hornej izby a ľahol si tam. 12 Povedal svojmu sluhovi Gechazimu: "Zavolaj tú Šunemčanku!" Zavolal ju a dostavila sa k nemu. 13 Elizeus pokračoval: "Povedz jej: Dala si si s nami všetku túto starosť. Čo by sme mohli spraviť pre teba? Vari povedať za teba slovo kráľovi alebo veliteľovi vojska?" Ale ona odpovedala: "Načo? Ja bývam medzi svojimi." 14 On pokračoval: "Čo by sa predsa dalo pre ňu urobiť?" Gechazi odpovedal: "Žiaľ, nemá deti a jej manžel je starý." 15 Elizeus povedal: "Zavolaj ju!" Zavolal ju a ona zostala pri dverách. 16 Povedal jej: "Na rok o takomto čase budeš držať syna v náručí." Ale ona povedala: "Nie, môj pane, neklam svoju slúžku!" 17 A tá žena počala a porodila syna v tom čase, ako jej predpovedal Elizeus. 18 Chlapec vyrástol. Jedného dňa išiel za svojím otcom, ktorý pracoval so žencami. 19 Tu sa začal žalovať svojmu otcovi: "Moja hlava! Moja hlava!" Otec rozkázal sluhovi, aby ho zaniesol k jeho matke. 20 Ten ho vzal a zaniesol k matke. Pestovala ho na svojich kolenách až do poludnia, potom zomrel. 21 Vtedy vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla. 22 Zavolala svojho muža a povedala mu: "Prosím ťa, pošli mi jedného zo sluhov s oslicou. Zaskočím k Božiemu mužovi a hneď sa vrátim." 23 Ale on sa pýtal: "Prečo ideš k nemu dnes? Nie je sviatok nového mesiaca, ani sobota." Ale ona odpovedala: "Zostávaj v pokoji." 24 Osedlala oslicu a rozkázala sluhovi: "Veď a poháňaj! Kvôli mne jazdu nezdržuj! Zastavuj, iba keď ti rozkážem!" 25 Vydala sa na cestu a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zďaleka videl, povedal svojmu sluhovi Gechazimu: "Pozri, to je tá Šunemčanka! 26 Bež jej naproti a opýtaj sa jej: Dobre sa máš? Dobre sa má tvoj muž? Dobre sa má tvoj chlapec?" Ona odpovedala: "Dobre." 27 Keď však došla k Božiemu mužovi na vrch, kŕčovito mu objala nohy. Gechazi priskočil, aby ju odsotil, ale Boží muž povedal: "Nechaj ju, lebo jej duša je zatrpknutá. A Jahve to skryl predo mnou, nič mi neoznámil." 28 Nato sa ozvala: "Či som si od teba žiadala syna? Či som ti nevravela: Nerob mi márne nádeje?" 29 Elizeus rozkázal Gechazimu: "Prepáš si bedrá! Vezmi si do ruky moju palicu a choď! Keď niekoho stretneš, nepozdrav ho! A keď teba niekto pozdraví, neodpovedaj mu. Moju palicu polož chlapcovi na tvár!" 30 Ale chlapcova matka povedala: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty sám, neopustím ťa!" Vtedy vstal a šiel za ňou. 31 Gechazi ich predišiel a položil palicu chlapcovi na tvár. Neozval sa však ani hlások, nebolo ani znaku života. Vtedy Gechazi šiel Elizeovi oproti a povedal: "Chlapec sa neprebral." 32 Elizeus vošiel do domu. Chlapec bol tam, mŕtvy, ležal na Elizeovej posteli. 33 On vošiel, zatvoril dvere za sebou a za chlapcom a modlil sa k Jahvemu. 34 Potom vystúpil hore, vystrel sa na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zostal pritlačený k nemu, kým sa chlapcovo telo nezohrialo. 35 Potom znovu vstal a prešiel raz hore a raz dole po izbe. Nato vystúpil hore a znovu sa vystrel na neho, až sedemkrát: vtedy chlapec kýchol a otvoril oči. 36 Elizeus zavolal Gechaziho a povedal mu: "Zavolaj tú Šunemčanku!" On ju zavolal. Keď prišla k nemu, povedal jej: "Vezmi si svojho syna!" 37 Vošla, hodila sa mu k nohám, dotkla sa tvárou zeme, potom si vzala syna a vyšla von.

Otrávený hrniec

38 Elizeus sa vrátil do Gilgalu. V krajine bol hlad. Bratia proroci sedeli pred ním, on povedal svojmu sluhovi: "Postav veľký hrniec a navar bratom prorokom polievku!"
39 Jeden z prorokov vyšiel na pole zbierať zeliny, našiel akýsi druh divej révy a nazbieral z nej plody podobné tekviciam. Naplnil si nimi plášť a vrátil sa domov. Nepoznali tie plody, ale on ich pokrájal na kusy do polievky. 40 Nalievali to mužom, aby jedli. Ale len čo začali jesť, skríkli: "Boží muž, v hrnci je smrť!" A nemohli jesť. 41 Vtedy Elizeus rozkázal: "Doneste múku!" Hodil ju do hrnca a povedal: "Nalievajte ľuďom, nech jedia." A v hrnci už nebolo nič škodlivé.

Rozmnoženie chlebov

42 Z Baal-Šališe prišiel človek a doniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín: dvadsať jačmenných chlebov a nové zrno v klase. Elizeus rozkázal svojmu sluhovi: "Daj to ľuďom, nech jedia!"
43 Ale jeho sluha odpovedal: "Čo? Mám toto predložiť sto chlapom?" On však povedal: "Len dávaj ľuďom, nech jedia! Lebo takto hovorí Jahve: ‚Najedia sa a ešte aj zvýši.‘" 44 Predložil im to. Najedli sa a ešte zvýšilo podľa Jahveho slova.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk