Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Joramovo kráľovstvo v Izraeli (852 – 841)

1 Joram, Achabov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v osemnástom roku judského kráľa Jozafata a kraľoval dvanásť rokov.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, ale nie natoľko, ako jeho otec a jeho matka, lebo on strhol Baalov posvätný stĺp, ktorý postavil jeho otec. 3 Lenže zotrval v hriechoch Jeroboama, Nebatovho syna, do ktorých zviedol Izrael, a neodvrátil sa od nich.

Výprava Izraela a Júdu proti Moabu

4 Moabský kráľ Meša bol chovateľom oviec a izraelskému kráľovi odvádzal ako poplatok stotisíc jahniat a stotisíc baranov aj s vlnou.
5 Ale keď Achab zomrel, moabský kráľ odpadol od izraelského kráľa. 6 V tom čase vytiahol kráľ Joram zo Samárie a urobil prehliadku celého Izraela. 7 Potom poslal judskému kráľovi tento odkaz: "Moabský kráľ odpadol odo mňa. Pôjdeš so mnou do boja proti Moabcom?" Judský kráľ odpovedal: "Pôjdem. Počítaj so mnou, s mojím vojskom a s mojou jazdou!" 8 A opýtal sa: "Ktorou cestou pôjdeme?" Odpovedal: "Cestou cez Edomskú púšť." 9 Izraelský kráľ, judský kráľ a edomský kráľ sa vydali na cestu. Keď prešli okľukou sedem dní cesty, nemali vodu ani pre ťažné zvieratá, ktoré išli za nimi. 10 Izraelský kráľ skríkol: "Beda! Jahve zavolal nás, troch kráľov, aby nás vydal do rúk Moabcom." 11 Ale judský kráľ sa opýtal: "Či tu niet Jahveho proroka, prostredníctvom ktorého by sme sa dopytovali Jahveho?" Vtedy jeden z dôstojníkov izraelského kráľa odpovedal: "Je tu Elizeus, Šafatov syn, ktorý lial vodu na Eliášove ruky." 12 Judský kráľ povedal: "Dobre. On pozná Jahveho slovo." Izraelský kráľ, judský kráľ a edomský kráľ zašli k nemu. 13 Elizeus povedal izraelskému kráľovi: "Čo chceš odo mňa? Choď k prorokom svojho otca, k prorokom svojej matky!" Izraelský kráľ mu odpovedal: "Ale nie! Jahve zavolal nás, troch kráľov, aby nás vydal do rúk Moabcov!" 14 Elizeus odpovedal: "Ako že žije Jahve Cebaot, ktorému slúžim, keby som nemal ohľad na judského kráľa, nevenoval by som ti pozornosť, ani by som sa na teba nepozrel. 15 Teraz mi však priveďte hudobníka." Keď muzikant hral, spočinula na Elizeovi Jahveho ruka 16 a on povedal: "Toto hovorí Jahve: ‚Vykopte veľa jám v tejto doline," 17 lebo takto hovorí Jahve: "Neuvidíte vietor, neuvidíte dážď, a predsa sa táto dolina naplní vodou a budete piť vy, vaši vojaci a vaše ťažné zvieratá.‘ 18 Ale to Jahvemu nie je dosť, aj Moabcov vám vydá do rúk. 19 Vydobyjete všetky opevnené mestá, postínate všetky dobré stromy, všetky pramene upcháte a všetky dobré role zahádžete kamením." 20 Stalo sa ráno, v čase, keď sa prinášala obeta, smerom od Edomu sa privalila voda a zaplavila kraj. 21 Medzitým sa všetci Moabci dozvedeli, že králi tiahnu proti nim do boja, všetci, ktorí boli vo veku nosiť zbrane, boli zvolaní a postavili sa na hranici. 22 Keď ráno vstali a slnko žiarilo na vodách, Moabci zďaleka videli vody červené ako krv. 23 Skríkli: "Veď toto je krv! Tí traja sa iste dostali do boja medzi sebou a pozabíjali sa. A teraz na korisť, Moab!" 24 Ale keď dorazili k izraelskému táboru, Izraelci sa zdvihli a porazili Moabcov, takže sa dali pred nimi na útek. Oni šli dopredu a rozsekávali ich na kusy. 25 Mestá zbúrali, na každú dobrú roľu každý hodil kameň, až bola zahádzaná, všetky pramene upchali a všetky dobré stromy postínali. Nakoniec zostalo iba mesto Kir-Cheres. Ale prakovníci ho obkľúčili a dobýjali. 26 Keď moabský kráľ videl, že boj prehráva, vzal so sebou sedemsto chlapov ozbrojených mečom, aby sa prebil ku kráľovi Aramu, ale to sa im nepodarilo. 27 Vtedy vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal po ňom kraľovať, a obetoval ho na hradbách ako celopal. Proti Izraelcom vypukol veľký hneve, takže zdvihli tábor a vrátili sa do svojej krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk