Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Vzatie Eliáša, ktorý má za nástupcu Elizea

1 Keď Jahve chcel vziať Eliáša vo víchrici do neba, Eliáš a Elizeus odišli z Gilgalu.
2 Eliáš povedal Elizeovi: "Zostaň tu, mňa posiela Jahve len do Betelu." Ale Elizeus odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa!" Zostúpili teda do Betelu. 3 Bratia proroci, ktorí bývali v Beteli, vyšli Elizeovi v ústrety a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" Odpovedal: "Aj ja to viem, mlčte!" Eliáš povedal: 4 "Elizeus, prosím ťa, zostaň tu, lebo Jahve ma posiela do Jericha." Ale on povedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." A šli do Jericha. 5 Bratia proroci, ktorí bývali v Jerichu, prišli k Elizeovi a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" On povedal: "Aj ja to viem, mlčte!" 6 Eliáš mu povedal: "Zostaň tu, prosím, lebo Jahve ma posiela k Jordánu." Ale on odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." Odišli teda obaja. 7 Päťdesiat bratov prorokov šlo tiež a zastavili sa obďaleč. Oni dvaja však zastali na brehu Jordánu. 8 Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním na vody a tie sa rozdelili na jednu i na druhú stranu a oni dvaja prešli po suchu. 9 Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: "Žiadaj si, čo môžem pre teba urobiť prv, než ma Jahve vezme od teba!" Elizeus odpovedal: "Nech na mne spočinie dvojnásobný podiel tvojho ducha." 10 Eliáš pokračoval: "Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem od teba vzatý, stane sa ti tak, ak nie, nestane sa to." 11 Ako tak kráčali a rozprávali sa, zrazu ich oddelil ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vo víchrici vystúpil do neba. 12 Elizeus to videl a kričal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazda!" Potom ho už nevidel. Od žiaľu si chytil šaty a roztrhol ich na dvoje. 13 Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. 14 Vzal Eliášov plášťa, udrel ním vody so slovami: "Kde je Jahve, Eliášov Boh?" Keď udrel na vody, rozdelili sa na jednu i na druhú stranu a Elizeus prešiel. 15 Bratia proroci ho videli z diaľky a povedali: "Eliášov duch spočinul na Elizeovi." Šli mu v ústrety a prestreli sa pred ním na zem. 16 Povedali mu: "Pozri, medzi nami, tvojimi sluhami, je päťdesiat mocných chlapov. Nech idú hľadať tvojho majstra, či ho Jahveho Duch neodniesol a nehodil na niektorý vrch alebo do niektorej doliny." Ale on odpovedal: "Neposielajte!" 17 Keď však na neho príliš naliehali, povedal: "Pošlite." A tak poslali tých päťdesiat chlapov a tí ho tri dni hľadali, ale nenašli. 18 Vrátili sa k Elizeovi, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Povedal im: "Nepovedal som vám: Nechoďte?"

Dva Elizeove zázraky

19 Obyvatelia mesta Jericha povedali Elizeovi: "V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina trpí potratmi."
20 Nato povedal: "Prineste mi novú misu a dajte do nej soľ." Oni mu ju priniesli. 21 Vyšiel k prameňu, odkiaľ vyvierala tá voda, vysypal doň soľ a povedal: "Takto hovorí Jahve: Uzdravujem túto vodu. Nevzíde z nej už smrť ani potraty." 22 Ako povedal Elizeus, tá voda zostala zdravou až do dnešného dňa. 23 Odtiaľ vystúpil do Betelu. Ako šiel hore po ceste, vyšli z mesta malí chlapci, posmievali sa mu a hovorili: "Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec!" 24 Elizeus sa obrátil, premeral ich zrakom a preklial ich v Jahveho mene. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov. 25 Odtiaľ odišiel na vrch Karmel, potom sa vrátil do Samárie.