Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

2. kapitola

Vzatie Eliáša, ktorý má za nástupcu Elizea

1 Keď Jahve chcel vziať Eliáša vo víchrici do neba, Eliáš a Elizeus odišli z Gilgalu.
2 Eliáš povedal Elizeovi: "Zostaň tu, mňa posiela Jahve len do Betelu." Ale Elizeus odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa!" Zostúpili teda do Betelu. 3 Bratia proroci, ktorí bývali v Beteli, vyšli Elizeovi v ústrety a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" Odpovedal: "Aj ja to viem, mlčte!" Eliáš povedal: 4 "Elizeus, prosím ťa, zostaň tu, lebo Jahve ma posiela do Jericha." Ale on povedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." A šli do Jericha. 5 Bratia proroci, ktorí bývali v Jerichu, prišli k Elizeovi a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" On povedal: "Aj ja to viem, mlčte!" 6 Eliáš mu povedal: "Zostaň tu, prosím, lebo Jahve ma posiela k Jordánu." Ale on odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." Odišli teda obaja. 7 Päťdesiat bratov prorokov šlo tiež a zastavili sa obďaleč. Oni dvaja však zastali na brehu Jordánu. 8 Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním na vody a tie sa rozdelili na jednu i na druhú stranu a oni dvaja prešli po suchu. 9 Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: "Žiadaj si, čo môžem pre teba urobiť prv, než ma Jahve vezme od teba!" Elizeus odpovedal: "Nech na mne spočinie dvojnásobný podiel tvojho ducha." 10 Eliáš pokračoval: "Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem od teba vzatý, stane sa ti tak, ak nie, nestane sa to." 11 Ako tak kráčali a rozprávali sa, zrazu ich oddelil ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vo víchrici vystúpil do neba. 12 Elizeus to videl a kričal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazda!" Potom ho už nevidel. Od žiaľu si chytil šaty a roztrhol ich na dvoje. 13 Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. 14 Vzal Eliášov plášťa, udrel ním vody so slovami: "Kde je Jahve, Eliášov Boh?" Keď udrel na vody, rozdelili sa na jednu i na druhú stranu a Elizeus prešiel. 15 Bratia proroci ho videli z diaľky a povedali: "Eliášov duch spočinul na Elizeovi." Šli mu v ústrety a prestreli sa pred ním na zem. 16 Povedali mu: "Pozri, medzi nami, tvojimi sluhami, je päťdesiat mocných chlapov. Nech idú hľadať tvojho majstra, či ho Jahveho Duch neodniesol a nehodil na niektorý vrch alebo do niektorej doliny." Ale on odpovedal: "Neposielajte!" 17 Keď však na neho príliš naliehali, povedal: "Pošlite." A tak poslali tých päťdesiat chlapov a tí ho tri dni hľadali, ale nenašli. 18 Vrátili sa k Elizeovi, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Povedal im: "Nepovedal som vám: Nechoďte?"

Dva Elizeove zázraky

19 Obyvatelia mesta Jericha povedali Elizeovi: "V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina trpí potratmi."
20 Nato povedal: "Prineste mi novú misu a dajte do nej soľ." Oni mu ju priniesli. 21 Vyšiel k prameňu, odkiaľ vyvierala tá voda, vysypal doň soľ a povedal: "Takto hovorí Jahve: Uzdravujem túto vodu. Nevzíde z nej už smrť ani potraty." 22 Ako povedal Elizeus, tá voda zostala zdravou až do dnešného dňa. 23 Odtiaľ vystúpil do Betelu. Ako šiel hore po ceste, vyšli z mesta malí chlapci, posmievali sa mu a hovorili: "Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec!" 24 Elizeus sa obrátil, premeral ich zrakom a preklial ich v Jahveho mene. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov. 25 Odtiaľ odišiel na vrch Karmel, potom sa vrátil do Samárie.