Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

25. kapitola

1 V deviatom roku kraľovania, desiateho dňa desiateho mesiaca, babylonský kráľ Nabuchodonozor pritiahol s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu. Utáboril sa pred mestom a vybudoval okolo neho val a obliehacie veže. 2 Mesto bolo obľahnuté až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša. 3 Deviateho dňa štvrtého mesiaca, keď v meste vládol hlad a ľud nemal chlieb, 4 babylonské vojsko urobilo prielom v mestskom múre. Vtedy kráľ utiekol v noci so všetkými vojakmi bránou medzi dvoma múrmi, blízko kráľovskej záhrady. Utiekli smerom k Arabe, hoci Chaldejci mali mesto obkľúčené. 5 Chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa a dostihlo ho na jerišskej rovine, kde sa všetci jeho vojaci od neho rozpŕchli. 6 Chaldejci chytili kráľa a zaviedli ho pred babylonského kráľa, ktorý bol v Rible, a postavil ho pred súd. 7 Sedekiášových synov dal zabiť pred jeho očami, potom Sedekiášovi vyklal oči, spútali ho bronzovými okovami a odvliekli do Babylonu.

Vyplienenie Jeruzalema a druhá deportácia

8 V devätnástom roku panovania babylonského kráľa Nabuchodonozora, siedmeho dňa piateho mesiaca, Nebuzardan, veliteľ telesnej stáže, dôstojník babylonského kráľa, vtiahol do Jeruzalema.
9 Podpálil Jahveho chrám, kráľovský palác a všetky domy v Jeruzaleme. 10 Chaldejské vojsko pod veliteľom telesnej stráže strhlo všetky hradby okolo Jeruzalema. 11 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol zvyšok obyvateľstva ponechaný v meste, tiež prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, a zbytok ľudu. 12 Z drobného ľudu krajiny zanechal veliteľ telesnej stráže niektorých vinárov a roľníkov. 13 Chaldejci rozbili bronzové stĺpy Jahveho chrámu, bronzové more a jeho podstavce na kolesách, ktoré boli v Jahveho chráme, a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu. 14 Vzali aj hrnce, lopaty, nože, kropáče, misky a všetky bronzové nástroje, ktoré sa používali pri bohoslužbách. 15 Veliteľ telesnej stráže zobral kadidelnice a kropáče, všetko, čo bolo zo zlata alebo zo striebra. 16 Bronz dvoch stĺpov, jedného mora a podvozkov, ktoré dal vyhotoviť Šalamún pre Jahveho chrám, nebolo možno odvážiť. 17 Výška jedného stĺpa bola osemnásť lakťov, mal bronzovú hlavicu vysokú päť lakťov, ktorá mala dookola ozdobné mriežkovanie a granátové jablká, všetko z bronzu. Rovnako to bolo aj s druhým stĺpom. 18 Veliteľ telesnej stráže zajal hlavného kňaza Serajáša a jeho zástupcu, kňaza Sofoniáša a troch strážcov prahu. 19 V meste zajal dvorana, veliteľa vojakov, päť mužov z tých, ktorí smeli pozerať na kráľovu tvár a ktorí ešte zostali v meste, pisára veliteľa vojska, ktorý mal vykonávať odvody pre vojsko, a šesťdesiat mužov tej krajiny, ktorých našli v meste. 20 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, ich vzal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. 21 Tam, v Rible, v kraji Chamat, ich dal babylonský kráľ pobiť. Tak bol Júda odvlečený z vlastnej pôdy.

Godoliáš miestodržiteľom Judska

22 Babylonský kráľ Nabuchodonozor menoval Godoliáša, Achikamovho syna, Šafanovho vnuka, za miestodržiteľa tej časti ľudu, ktorú ponechal v Judskej krajine.
23 Velitelia vojsk a ich mužstvo sa dopočuli, že babylonský kráľ ustanovil za miestodržiteľa Godoliáša, prišli ku Godoliášovi do Micpy. Boli to Jišmael, Netanjov syn, Jochanan, Kareachov syn, Seraja, syn Tachumeta Netofského a Jazanjahu, Maachaťanov syn, spolu so svojím mužstvom. 24 Godoliáš im a ich mužstvu prisahal a povedal: "Nebojte sa podrobiť Chaldejcom, zostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre." 25 Ale siedmeho dňa mesiaca Jišmael, syn Netanju, Elišamovho syna, z kráľovského rodu, a desať chlapov s ním prišli a zabili Godoliáša a s ním usmrtili aj Júdovcov a Chaldejcov, ktorí boli s ním v Micpe. 26 Nato sa pobral všetok ľud, od najmenšieho po najväčšieho, aj velitelia vojsk, a odišli do Egypta, lebo sa báli Chaldejcov.

Omilostenie Jojachina

27 V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Jojachina, v dvanástom mesiaci, dvadsiateho siedmeho dňa toho mesiaca, babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia dal milosť judskému kráľovi Jojachinovi a vyviedol ho zo žalára.
28 Zaobchádzal s ním láskavo a dal mu vyšší trón, než mali iní králi, ktorí boli s ním v Babylone. 29 Jojachin odložil svoje väzenské šaty a vždy, po celý život, jedával pri kráľovskom stole. 30 Na jeho vydržiavanie mu babylonský kráľ zabezpečil stály denný dôchodok po celý život až do jeho smrti.