Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

24. kapitola

1 Za jeho panovania pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor a Jojakim sa stal jeho poddaným na tri roky. Potom sa proti nemu vzbúril. 2 Tento poslal proti nemu lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Aramejcov, hordy Moabcov a hordy Ammoncov. Poslal ich proti Judsku, aby ho zničili podľa slova, ktoré Jahve ohlásil prostredníctvom svojich sluhov prorokov. 3 Stalo sa tak s Júdom pre Jahveho hnev, aby bol odstránený spred neho pre Manassesove hriechy, pre všetko, čo vykonal, 4 pre všetku nevinnú krv, ktorú prelial, keď zaplavil Jeruzalem nevinnou krvou, takže to Jahve už nebol ochotný odpustiť. 5 Ostatné Jojakimove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 6 Jojakim sa uložil ku svojim otcom, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jojachin. 7 Egyptský kráľ už nevyšiel zo svojej krajiny, lebo babylonský kráľ zaujal všetko, čo kedysi patrilo egyptskému kráľovi od Egyptského potoka až po rieku Eufrat.

Úvod do kraľovania Jojachina (598)

8 Jojachin mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Nechušta, Elnatanova dcéra, z Jeruzalema.
9 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, celkom tak, ako robil jeho otec.

Prvá deportácia

10 V tom čase vojsko babylonského kráľa Nabuchodonozora pritiahlo proti Jeruzalemu a mesto obľahlo.
11 Potom aj babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel k mestu, ktoré obliehali jeho vojská. 12 Jojachin, judský kráľ, vyšiel napokon vzdať sa babylonskému kráľovi, s ním jeho matka, jeho dôstojníci, jeho kniežatá a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v ôsmom roku svojho kraľovania. 13 Odvliekol všetky poklady Jahveho chrámu, aj poklady kráľovského paláca a rozlámal všetky zlaté predmety, ktoré dal zhotoviť izraelský kráľ Šalamún pre Jahveho chrám, ako to Jahve rozkázal. 14 Odviedol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá a všetky významné osobnosti, desaťtisíc zajatcov; tiež všetkých remeselníkov a zámočníkov. Zanechal iba chudobný ľud krajiny. 15 Odviedol do Babylonie Jojachina, tiež kráľovu matku, kráľove ženy, jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odviedol ich do zajatia z Jeruzalema do Babylonie. 16 Ďalej všetkých dôležitejších ľudí, počtom sedemtisíc, remeselníkov a zámočníkov, počtom tisíc, všetkých bojaschopných chlapov odvliekol babylonský kráľ do Babylonie. 17 Babylonský kráľ ustanovil za kráľa namiesto Jojachina jeho strýca Mattanju, ktorému zmenil meno na Sedekiáš.

Úvod do kraľovania Sedekiáša v Judsku (598 – 587)

18 Sedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme jedenásť rokov. Jeho matka sa menovala Chamutal, Jirmejahuova dcéra, a bola z Libny.
19 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, celkom tak, ako robil Jojakim. 20 Jeruzalem a Júda tak hnevali Jahveho, že nakoniec ich zavrhol spred svojej tváre.

Obliehanie Jeruzalema

Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi.