Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

24. kapitola

1 Za jeho panovania pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor a Jojakim sa stal jeho poddaným na tri roky. Potom sa proti nemu vzbúril. 2 Tento poslal proti nemu lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Aramejcov, hordy Moabcov a hordy Ammoncov. Poslal ich proti Judsku, aby ho zničili podľa slova, ktoré Jahve ohlásil prostredníctvom svojich sluhov prorokov. 3 Stalo sa tak s Júdom pre Jahveho hnev, aby bol odstránený spred neho pre Manassesove hriechy, pre všetko, čo vykonal, 4 pre všetku nevinnú krv, ktorú prelial, keď zaplavil Jeruzalem nevinnou krvou, takže to Jahve už nebol ochotný odpustiť. 5 Ostatné Jojakimove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 6 Jojakim sa uložil ku svojim otcom, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jojachin. 7 Egyptský kráľ už nevyšiel zo svojej krajiny, lebo babylonský kráľ zaujal všetko, čo kedysi patrilo egyptskému kráľovi od Egyptského potoka až po rieku Eufrat.

Úvod do kraľovania Jojachina (598)

8 Jojachin mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Nechušta, Elnatanova dcéra, z Jeruzalema.
9 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, celkom tak, ako robil jeho otec.

Prvá deportácia

10 V tom čase vojsko babylonského kráľa Nabuchodonozora pritiahlo proti Jeruzalemu a mesto obľahlo.
11 Potom aj babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel k mestu, ktoré obliehali jeho vojská. 12 Jojachin, judský kráľ, vyšiel napokon vzdať sa babylonskému kráľovi, s ním jeho matka, jeho dôstojníci, jeho kniežatá a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v ôsmom roku svojho kraľovania. 13 Odvliekol všetky poklady Jahveho chrámu, aj poklady kráľovského paláca a rozlámal všetky zlaté predmety, ktoré dal zhotoviť izraelský kráľ Šalamún pre Jahveho chrám, ako to Jahve rozkázal. 14 Odviedol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá a všetky významné osobnosti, desaťtisíc zajatcov; tiež všetkých remeselníkov a zámočníkov. Zanechal iba chudobný ľud krajiny. 15 Odviedol do Babylonie Jojachina, tiež kráľovu matku, kráľove ženy, jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odviedol ich do zajatia z Jeruzalema do Babylonie. 16 Ďalej všetkých dôležitejších ľudí, počtom sedemtisíc, remeselníkov a zámočníkov, počtom tisíc, všetkých bojaschopných chlapov odvliekol babylonský kráľ do Babylonie. 17 Babylonský kráľ ustanovil za kráľa namiesto Jojachina jeho strýca Mattanju, ktorému zmenil meno na Sedekiáš.

Úvod do kraľovania Sedekiáša v Judsku (598 – 587)

18 Sedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme jedenásť rokov. Jeho matka sa menovala Chamutal, Jirmejahuova dcéra, a bola z Libny.
19 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, celkom tak, ako robil Jojakim. 20 Jeruzalem a Júda tak hnevali Jahveho, že nakoniec ich zavrhol spred svojej tváre.

Obliehanie Jeruzalema

Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi.