Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

22. kapitola

Úvod do Joziášovho kráľovstva (640 – 609)

1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jedida, Adajova dcéra, z Bockatu.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, a vo všetkom nasledoval správanie svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo.

Nájdenie knihy Zákona

3 V osemnástom roku kráľa Joziáša kráľ poslal pisára Šafana, syna Acaljahua, Mešullamovho syna, do Jahveho chrámu s odkazom:
4 "Choď k veľkňazovi Helkiášovi, aby dal dohromady peniaze, ktoré boli donesené do Jahveho chrámu a ktoré vybrali strážcovia prahu od ľudu. 5 Nech ich dajú vedúcim prác v Jahveho chráme a tí nech ich dajú robotníkom pracujúcim na opravách v Jahveho chráme, 6 tesárom, stavbárom, murárom a na zakúpenie dreva a tesaného kameňa na opravy Chrámu. 7 Ale nech nežiadajú od nich účty z peňazí, ktoré dostanú, lebo oni pracujú poctivo." 8 Veľkňaz Helkiáš povedal pisárovi Šafanovi: "Našiel som knihu Zákona v Jahveho chráme." A Helkiáš dal knihu Šafanovi, ktorý ju prečítal. 9 Pisár Šafan šiel ku kráľovi a podal mu správu: "Tvoji sluhovia zosypali peniaze, ktoré boli v Chráme, a dali ich vedúcim prác v Jahveho chráme." 10 Potom pisár Šafan oznámil kráľovi: "Kňaz Helkiáš mi dal túto knihu" a Šafan ju čítal pred kráľom.

Porada u prorokyne Chuldy

11 Keď kráľ počul knihy Zákona, roztrhol si šaty.
12 Kňazovi Helkiášovi, Achikamovi, Šafanovmu synovi, Achborovi, Mikajovmu synovi, pisárovi Šafanovi a kráľovskému sluhovi Asajovi dal tento rozkaz: 13 "Choďte, pýtajte si radu od Jahveho za mňa, za ľud a za celé Judsko o slovách tejto knihy, ktorá sa práve našla. Veľký musí byť Jahveho hnev, ktorý vzplanul proti nám, lebo naši otcovia neposlúchali slová tejto knihy a nerobili to, čo je v nej napísané." 14 Kňaz Helkiáš, Achikam, Achbor, Šafan a Asaja šli k prorokyni Chulde, manželke Šalluma, syna Tikvu, syna Charchasa, strážcu šiat. Bývala v Jeruzaleme, v Novom meste. Hovorili s ňou. 15 Ona im odpovedala: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: 16 Takto hovorí Jahve: ‚Hľa, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetko, čo hovorí kniha, ktorú prečítal judský kráľ, 17 pretože ma opustili a obetovali cudzím bohom, aby ma svojimi skutkami popudzovali. Môj hnev vzbĺkol proti tomuto miestu a nevyhasne.‘ 18 A judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať si radu od Jahveho, povedzte: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Slová, ktoré si počul, … 19 Ale pretože sa tvoje srdce pohlo a pokoril si sa pred Jahvem, keď si počul, čo som vyhlásil proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že sa stanú predmetom hrôzy a zlorečenia, pretože si si roztrhol rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul – Jahveho prorocký výrok. 20 Preto ťa pripojím k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji, tvoje oči neuvidia všetko toto nešťastie, ktoré privediem na toto miesto.‘" Oni zaniesli túto odpoveď kráľovi.