Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Manassesovo kraľovanie v Judsku (687 – 642)

1 Manasses mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme päťdesiatpäť rokov. Jeho matka sa menovala Chefciba.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, napodobňoval ohavnosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov. 3 Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Baalovi, dal zhotoviť posvätný stĺp, ako to predtým urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa nebeským hviezdam a slúžil im. 4 Postavil oltáre v Jahveho chráme, o ktorom Jahve povedal: "Svoje Meno vložím do Jeruzalema." 5 Na dvoch nádvoriach Jahveho chrámu postavil oltáre na kult všetkých nebeských hviezd. 6 Spálil na obetu vlastného syna, zaoberal sa veštením a čarami, držal si vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov. Ustavične šiel proti Jahveho vôli a vyvolával tak Jahveho hnev. 7 Dal zhotoviť modlu Ašery a postavil ju v Chráme, o ktorom povedal Jahve Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: "Vyvolil som si Jeruzalem zo všetkých miest kmeňov Izraela a do tohto Chrámu vložím svoje Meno naveky. 8 Nenechám už blúdiť Izrael ďaleko od krajiny, ktorú som dal ich otcom, ak len budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal, celý Zákon, ktorý im dal môj sluha Mojžiš." 9 Ale oni neposlúchli, Manasses ich zviedol, takže konali horšie ako národy, ktoré Jahve vykynožil spred Izraelcov. 10 Vtedy Jahve takto prehovoril prostredníctvom svojich sluhov prorokov: 11 "Pretože judský kráľ Manasses pácha tieto ohavnosti, horšie než všetko, čo pred ním páchali Amorejci, a že aj Júdu zviedol na hriech svojimi modlami, 12 toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Pozrite, privediem na Jeruzalem a na Júdu pohromu, že každému, kto o tom počuje, bude cvendžať v oboch ušiach. 13 Nad Jeruzalemom natiahnem meraciu šnúru ako nad Samáriou a spustím olovnicu ako na Achabov dom. Jeruzalem zničím, vytriem ho, ako sa vytiera misa. Vytrie sa a obráti hore dnom. 14 Zavrhnem zvyšok svojho dedičstva; vydám ich do rúk ich nepriateľov, budú lupom a korisťou všetkým svojim nepriateľom. 15 Všetko toto sa stane preto, že išli proti mojej vôli a ustavične ma hnevali, odkedy ich otcovia vyšli z Egypta až podnes." 16 Manasses vylial toľko nevinnej krvi, že zaplavil Jeruzalem od jedného konca po druhý, okrem hriechu, na ktorý naviedol Júdu, lebo robil, čo sa nepáči Jahvemu. 17 Ostatné Manassesove príbehy, všetko, čo vykonal, aj hriechy, ktoré popáchal, sú zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 18 Potom sa Manasses uložil ku svojim otcom, pochovali ho v záhrade jeho paláca, v Uzovej záhrade. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.

Amonovo kráľovstvo v Judsku (642 – 640)

19 Amon mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme dva roky. Jeho matka sa menovala Mešulemet, Charucova dcéra, z Jotby.
20 Robil, čo sa nepáči Jahvemu, ako jeho otec Manasses. 21 Nasledoval vo všetkom správanie svojho otca, uctieval si modly, ktorým slúžil jeho otec, a vrhal sa pred nimi na zem. 22 Opustil Jahveho, Boha svojich otcov, a nechodil po Jahveho ceste. 23 Amonovi dôstojníci sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho paláci. 24 Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Amonovi. Miesto neho ustanovil ľud krajiny za kráľa jeho syna Joziáša. 25 Ostatné Amonove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 26 Pochovali ho do hrobky jeho otca v Uzovej záhrade. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joziáš.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk