Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

20. kapitola

Ezechiášova choroba a uzdravenie

1 V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, Amosov syn, a povedal mu: "Takto hovorí Jahve. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť."
2 Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Jahvemu: 3 "Ach, Jahve, spomeň si, prosím, že som žil pred tvojou tvárou verne a s úprimným srdcom a robil som, čo je dobré v tvojich očiach." A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. 4 Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu Jahveho slovo: 5 "Vráť sa a povedz Ezechiášovi, vládcovi môjho ľudu: Toto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Uzdravím ťa: na tretí deň vystúpiš do Jahveho chrámu. 6 Pridám pätnásť rokov k tvojmu životu, vyslobodím teba a toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a toto mesto budem chrániť kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi." 7 Izaiáš povedal: "Vezmite náplasť z fíg!" Vzali a položili ju na vred a kráľ sa uzdravil. 8 Ezechiáš sa pýtal Izaiáša: "Podľa akého znamenia poznám, že Jahve ma uzdraví a že o tri dni pôjdem do Jahveho chrámu?" 9 Izaiáš odpovedal: "Pozri, to bude znamením od Jahveho, že splní, čo prisľúbil: chceš, aby tieň postúpila o desať stupňov dopredu, alebo aby sa o desať stupňov vrátil?" 10 Ezechiáš povedal: "Ľahko je tieňu postúpiť o desať stupňov. Nie! Nech sa tieň vráti naspäť o desať stupňov!" 11 Prorok Izaiáš prosil Jahveho a on spôsobil, že tieň na stupňoch, po ktorých zostupovalo slnko na stupňoch k Achazovej hornej izbe, ustúpil o desať stupňov.

Posolstvo Merodacha-Baladana

12 V tom čase babylonský kráľ Merodach-Baladan, Baladanov syn, poslal Ezechiášovi list a dar, lebo sa dopočul o jeho chorobe a o jeho uzdravení.
13 Ezechiáš sa tomu potešil a ukázal poslom svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky a vzácny olej, tiež svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo medzi jeho pokladmi. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. 14 Vtedy prorok Izaiáš navštívil kráľa Ezechiáša a pýtal sa ho: "Čo hovorili títo ľudia a odkiaľ prišli k tebe?" Ezechiáš odpovedal: "Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu." 15 Izaiáš pokračoval: "Čo videli v tvojom dome?" Ezechiáš odpovedal: "Videli všetko, čo je v mojom dome: niet ničoho, čo by som im nebol ukázal medzi svojimi pokladmi." 16 Vtedy povedal Izaiáš Ezechiášovi: "Počuj Jahveho slovo: 17 Pozri, prichádzajú dni, keď všetko, čo je v tomto paláci, čo tvoji otcovia nahromadili až do tohto dňa, bude odnesené do Babylonu a nezostane nič, hovorí Jahve. 18 Vezmú aj z tvojich vlastných synov, ktorí sa ti zrodili, aby posluhovali v paláci babylonského kráľa." 19 Ezechiáš povedal Izaiášovi: "Jahveho slovo, ktoré si mi oznámil, je dobré." Myslel si totiž: "Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečnosť"

Koniec Ezechiášovho kráľovstva

20 Ostatné Ezechiášove príbehy, všetky jeho hrdinské skutky, ktoré vykonal, ako urobil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, to je napísané v knihe Letopisov judských kráľov.
21 Ezechiáš sa uložil ku svojim otcom a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Manasses.