Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Ezechiášova choroba a uzdravenie

1 V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, Amosov syn, a povedal mu: "Takto hovorí Jahve. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť."
2 Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Jahvemu: 3 "Ach, Jahve, spomeň si, prosím, že som žil pred tvojou tvárou verne a s úprimným srdcom a robil som, čo je dobré v tvojich očiach." A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. 4 Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu Jahveho slovo: 5 "Vráť sa a povedz Ezechiášovi, vládcovi môjho ľudu: Toto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Uzdravím ťa: na tretí deň vystúpiš do Jahveho chrámu. 6 Pridám pätnásť rokov k tvojmu životu, vyslobodím teba a toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a toto mesto budem chrániť kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi." 7 Izaiáš povedal: "Vezmite náplasť z fíg!" Vzali a položili ju na vred a kráľ sa uzdravil. 8 Ezechiáš sa pýtal Izaiáša: "Podľa akého znamenia poznám, že Jahve ma uzdraví a že o tri dni pôjdem do Jahveho chrámu?" 9 Izaiáš odpovedal: "Pozri, to bude znamením od Jahveho, že splní, čo prisľúbil: chceš, aby tieň postúpila o desať stupňov dopredu, alebo aby sa o desať stupňov vrátil?" 10 Ezechiáš povedal: "Ľahko je tieňu postúpiť o desať stupňov. Nie! Nech sa tieň vráti naspäť o desať stupňov!" 11 Prorok Izaiáš prosil Jahveho a on spôsobil, že tieň na stupňoch, po ktorých zostupovalo slnko na stupňoch k Achazovej hornej izbe, ustúpil o desať stupňov.

Posolstvo Merodacha-Baladana

12 V tom čase babylonský kráľ Merodach-Baladan, Baladanov syn, poslal Ezechiášovi list a dar, lebo sa dopočul o jeho chorobe a o jeho uzdravení.
13 Ezechiáš sa tomu potešil a ukázal poslom svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky a vzácny olej, tiež svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo medzi jeho pokladmi. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. 14 Vtedy prorok Izaiáš navštívil kráľa Ezechiáša a pýtal sa ho: "Čo hovorili títo ľudia a odkiaľ prišli k tebe?" Ezechiáš odpovedal: "Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu." 15 Izaiáš pokračoval: "Čo videli v tvojom dome?" Ezechiáš odpovedal: "Videli všetko, čo je v mojom dome: niet ničoho, čo by som im nebol ukázal medzi svojimi pokladmi." 16 Vtedy povedal Izaiáš Ezechiášovi: "Počuj Jahveho slovo: 17 Pozri, prichádzajú dni, keď všetko, čo je v tomto paláci, čo tvoji otcovia nahromadili až do tohto dňa, bude odnesené do Babylonu a nezostane nič, hovorí Jahve. 18 Vezmú aj z tvojich vlastných synov, ktorí sa ti zrodili, aby posluhovali v paláci babylonského kráľa." 19 Ezechiáš povedal Izaiášovi: "Jahveho slovo, ktoré si mi oznámil, je dobré." Myslel si totiž: "Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečnosť"

Koniec Ezechiášovho kráľovstva

20 Ostatné Ezechiášove príbehy, všetky jeho hrdinské skutky, ktoré vykonal, ako urobil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, to je napísané v knihe Letopisov judských kráľov.
21 Ezechiáš sa uložil ku svojim otcom a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Manasses.