Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

18. kapitola

Úvod do kraľovania Ezechiáša (716 – 687)

1 V treťom roku izraelského kráľa Ozeáša, Elovho syna, sa judským kráľom stal Ezechiáš, Achazov syn.
2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Abija, Zecharjova dcéra. 3 Robil, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako jeho otec Dávid. 4 On odstránil výšiny, rozbil stély, povytínal posvätné stĺpy a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až do tých čias mu totiž Izraelci prinášali obety. Volali ho Nechuštan. 5 Ezechiáš vždy dôveroval Jahvemu, Bohu Izraela. Po ňom nebolo jemu rovného medzi judskými kráľmi, ani medzi tými, čo boli pred ním. 6 Bol vždy verný Jahvemu, nevzdialil sa od neho a zachovával prikázania, ktoré Jahve dal Mojžišovi. 7 A Jahve bol s ním a mal úspech vo všetkom, čo podnikal. Vzbúril sa proti asýrskemu kráľovi a už mu nebol poddaný. 8 Porazil Filištíncov až po Gazu a spustošil ich územie od strážnych veží až po opevnené mestá.

Spomienka na pád Samárie

9 Vo štvrtom roku kráľa Ezechiáša, ktorý bol siedmym rokom izraelského kráľa Ozeáša, Elovho syna, pritiahol asýrsky kráľ Salmanasar proti Samárii a obľahol ju.
10 Po troch rokoch ju dobyl. Samária padla v šiestom roku Ezechiáša, to je v deviatom roku izraelského kráľa Ozeáša. 11 Asýrsky kráľ odvliekol Izrael do Asýrie a usadil ich v Chalachu a pri Chabore, pri rieke Gozan a v médskych mestách. 12 To preto, že neposlúchali slovo Jahveho, svojho Boha, a pretože porušili jeho zmluvu. Neposlúchli a neuviedli do života to, čo predpísal Mojžiš, Jahveho sluha.

Sennacheribov vpád

13 V štrnástom roku kráľa Ezechiáša pritiahol asýrsky kráľ Sennacherib, napadol všetky opevnené judské mestá a zmocnil sa ich.
14 Vtedy judský kráľ Ezechiáš poslal asýrskemu kráľovi do Lachiša posolstvo: "Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Som ochotný znášať, čokoľvek mi uložíš." Asýrsky kráľ žiadal od judského kráľa Ezechiáša tristo talentov striebra a tridsať talentov zlata. 15 Ezechiáš odovzdal všetko striebro, ktoré bolo v Jahveho chráme a v pokladniciach kráľovského paláca. 16 Vtedy dal Ezechiáš postŕhať zlaté obloženie z dverí Chrámu a z ich verají, ktoré dal obtiahnuť judský kráľa, a odovzdal to asýrskemu kráľovi.

Poslanie hlavného čašníka

17 Z Lachiša poslal asýrsky kráľ ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema svojho hlavného čašníka so silným oddielom vojska. Vytiahol a keď prišiel do Jeruzalema, zaujal postavenie pri vodovode Horného rybníka, ktorý je pri ceste k Valchárovmu poľu.
18 Zavolal na kráľa. Vyšiel k nim Eljakim, Chilkijahuov syn, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn. 19 Asýrsky veliteľ im povedal: "Povedzte Ezechiášovi: Veľký kráľ, kráľ Asýrska, ti odkazuje: Prečo sa cítiš taký bezpečný? 20 Nazdávaš sa, že na vedenie vojny prosté slová platia toľko ako dobrý vojnový plán alebo odvaha? Na koho sa spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? 21 Spoliehaš sa na Egypt? Ale Egypt je zlomená trstina, vnikne do dlane, ktorá sa o ňu oprie, a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, pre všetkých tých, čo sa na neho spoliehajú. 22 Možno mi odpoviete: My sa spoliehame na Jahveho, svojho Boha, ale či práve jemu Ezechiáš neodstránil obetné miesta na výšinách a oltáre a nerozkázal ľuďom v Judsku a v Jeruzaleme: ‚Len pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa musíte klaňať?‘ 23 Dobre teda, sprav dohodu s mojím pánom, asýrskym kráľom: dám ti dvetisíc koní, ak nájdeš jazdcov na ne. 24 Ako by si mohol odraziť čo len jediného z najmenších sluhov môjho pána? A ty sa spoliehaš, že od Egypta dostaneš vozy a jazdcov! 25 Myslíš, že som bez Jahveho vôle pritiahol proti tomuto miestu, aby som ho zničil? Nie, sám Jahve mi povedal: Napadni túto krajinu a znič ju!" 26 Eljakim, Šebna a Joach povedali hlavnému čašníkovi: "Prosíme ťa, hovor nám po aramejsky, lebo my to rozumieme, nehovor nám po judsky na dosluch ľudu na hradbách." 27 Ale asýrsky veliteľ odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami jesť svoje výkaly a piť svoj moč?" 28 Vtedy sa asýrsky veliteľ vzpriamil a kričal veľmi hlasno po judsky: "Čujte posolstvo veľkého kráľa, kráľa asýrskeho: 29 Takto hovorí kráľ: Nedajte sa klamať Ezechiášovi! On vás nemôže zachrániť z mojej ruky. 30 Nedajte sa Ezechiášovi presvedčiť, aby ste sa spoliehali na Jahveho, keď hovorí: "Jahve nás iste vyslobodí, toto mesto nepadne do rúk asýrskeho kráľa." 31 Nepočúvajte Ezechiáša, lebo toto hovorí asýrsky kráľ: Uzavrite so mnou mier a vzdajte sa mi, potom každý z vás môže jesť ovocie vlastnej vinice a vlastného figovníka a každý môže piť vodu zo svojej cisterny, 32 kým neprídem a neprevediem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a nového vína, do krajiny chleba a viníc, do krajiny oleja a medu, aby ste mohli žiť a aby ste nezomreli. Ale nepočúvajte Ezechiáša, lebo on vás zavádza slovami: "Jahve nás vyslobodí!" 33 Vari bohovia iných národov vyslobodili svoje krajiny z rúk asýrskeho kráľa? 34 Kde sú bohovia Chamatu a Arpadu, kde sú bohovia Sefarvajimu, Heny a Ivvy? Kde sú bohovia krajiny Samárie? Vari vyslobodili Samáriu z mojej ruky? 35 Ktorý zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojich rúk vyslobodiť Jeruzalem?" 36 Oni mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: "Neodpovedajte mu!" 37 Eljakim, Chilkijahuov syn, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn, prišli k Ezechiášovi s roztrhnutým rúchom a rozpovedali mu reč asýrskeho veliteľa.