Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Ozeášovo kráľovstvo v Izraeli (732 – 724)

1 V dvanástom roku judského kráľa Achaza sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii Ozeáš, Elov syn. Panoval deväť rokov.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nie však natoľko, ako izraelskí králi pred ním. 3 Proti nemu pritiahol asýrsky kráľ Salmanasar, Ozeáš sa stal jeho poddaným a odvádzal mu poplatok. 4 Ale asýrsky kráľ zistil, že Ozeáš ho zrádza: poslal poslov do Saidy k egyptskému kráľovi a asýrskemu kráľovi neodviedol každoročný poplatok. Vtedy ho asýrsky kráľ dal chytiť a vrhnúť do väzenia.

Zaujatie Samárie (721)

5 Asýrsky kráľ zaplavil celú krajinu, pritiahol pred Samáriu a obliehal ju tri roky.
6 V deviatom roku Ozeáša zaujal asýrsky kráľ Samáriu a Izraelcov odvliekol do Asýrie. Osadil ich v Chalaachu a pri Chabore, pri rieke Gozan a v médskych mestách.

Úvahy o zničení Izraelského kráľovstva

7 Stalo sa to preto, lebo Izraelci zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z područia egyptského kráľa, faraóna, a uctievali cudzích bohov.
8 Riadili sa zvyklosťami pohanských národov, ktoré Jahve vyhnala pred nimi. 9 Izraelci vyslovili nesprávne reči proti Jahvemu, svojmu Bohu, nastavali si výšiny všade, kde bývali, od strážnych veží po opevnené mestá. 10 Stavali si stély a pomníky bohyne Ašery na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. 11 Na všetkých výšinách pálili obety ako pohanské národy, ktoré Jahve vyhnal spred nich, a robili veci také zlé, že vyvolávali Jahveho hnev. 12 Slúžili modlám, o čom im Jahve povedal: "To nesmiete robiť!" 13 A Jahve varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov: "Obráťte sa, zanechajte svoje zlé cesty a zachovávajte moje príkazy a moje zákony, ako sú napísané v celom Zákone, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich sluhov, prorokov." 14 Ale oni neposlúchli a zatvrdili si šiju viac ako ich otcovia, ktorí neverili Jahvemu, svojmu Bohu. 15 Opovrhli jeho zákonmi a zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj príkazmi, ktoré im dal. Chodili za modlami, ktoré nie sú ničím, až sa sami stali ničím; nasledovali pohanské národy navôkol, hoci im ich Boh prikázal, aby nerobili tak ako ony. 16 Opustili všetky prikázania Jahveho, svojho Boha, narobili si odliate modly, dvoje teliat, urobili si posvätný kôl, klaňali sa celému vojsku nebeských hviezd a slúžili Baalovi. 17 Svojich synov a svoje dcéry prevádzali ohňom. Zaoberali sa veštením a čarodejníctvom, zapredávali sa konať to, čo sa Jahvemu nepáči, a vyvolávali tak jeho hnev. 18 Vtedy sa Jahve veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ho spred svojej tváre. Zostal iba samotný Júdov kmeň. 19 Ale ani Júda nezachovával príkazy Jahveho, svojho Boha, ale nasledoval zvyky, ktoré zaviedol Izrael. 20 Preto Jahve zavrhol celé potomstvo Izraela. Pokoril ho a vydal ho do rúk lúpežníkom, až ho nakoniec odvrhol ďaleko od seba. 21 Keď Boh oddelil Izrael od Dávidovho domu, Izrael vyhlásil za kráľa Jeroboama, Nebatovho syna. Jeroboam odvrátil Izrael od Jahveho a zviedol ich na veľké hriechy. 22 Izraelci pokračovali v páchaní všetkých hriechov, ktoré páchal Jeroboam, a neodvrátili sa od nich, 23 až nakoniec Jahve zahnal Izrael ďaleko od svojej tváre, ako to oznámil skrze svojich sluhov, prorokov. Poslal Izrael do Asýrie, kde je až do dnešného dňa.

Pôvod Samaritánov

24 Asýrsky kráľ dal priviesť ľudí z Bábela, z Kuty, z Avvy, z Chamatu a zo Sefarvajimu a usadil ich v mestách Samárie namiesto synov Izraela. Tento ľud zaujal kraj Samáriu a usadil sa v jej mestách.
25 Na počiatku svojho tamojšieho pobytu neuctievali Jahveho, preto Jahve na nich poslal levy a tie ich zabíjali. 26 Asýrskemu kráľovi oznámili: "Národy, ktoré si presídlil a usadil v mestách Samárie, nepoznajú obrady Boha tej krajiny. Preto teraz poslal na nich levy a tie ich zabíjajú, lebo nepoznajú obrady Boha tej krajiny." 27 Nato asýrsky kráľ vydal toto nariadenie: "Pošlite tam jedného z kňazov, ktorých som odtiaľ odviedol, nech sa tam ide usadiť a nech ich naučí obrady Boha krajiny." 28 Šiel teda jeden z kňazov, ktorí boli odvedení do zajatia zo Samárie, usadil sa v Beteli a učil ich, ako majú uctievať Jahveho. 29 Každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a postavili ich do chrámov na výšinách, ktoré predtým postavili obyvatelia Samárie, každý národ vo svojich mestách, v ktorých býval. 30 Ľudia z Bábelu si urobili modlu Sukot-Benota, ľudia z Kuty si urobili Nergala, ľudia z Chamatu si urobili Ašimu, 31 Avvania si zhotovili Nibchaza a Tartaka, Sefarvajimci spaľovali v ohni svoje deti na počesť Adramelecha a Anam-Melecha, sefarvajimských bohov. 32 Uctievali si aj Jahveho a určili si spomedzi seba kňazov pre výšiny. 33 Uctievali si teda Jahveho, ale slúžili aj svojim bohom podľa obradov pohanských národov, odkiaľ boli odvlečení. 34 Ešte aj dnes konajú podľa svojich starých obradov. Jahveho si neuctievajú, ani sa neriadia jeho pravidlami a jeho obradmi, zákonom a príkazmi, ktoré Jahve dal Jakubovým synom, ktorých nazval menom Izrael. 35 Jahve s nimi uzavrel zmluvu a dal im tento príkaz: "Neuctievajte si cudzích bohov, neklaňajte sa im, neslúžte im a neobetujte im obety. 36 Uctievajte si iba Jahveho, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny veľkou mocou a vystretým ramenom. Jemu sa klaňajte a jemu prinášajte obety. 37 Stále zachovávajte pravidlá a obrady, zákon a prikázania, ktoré napísal pre vás, a neuctievajte si cudzích bohov. 38 Nezabúdajte na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, a cudzích bohov neuctievajte. 39 Uctievajte len Jahveho, svojho Boha, on vás vyslobodí z rúk všetkých vašich nepriateľov." 40 Ale oni neposlúchli a konali podľa svojich starých zvykov. 41 Tieto národy si teda ctili Jahveho, ale slúžili aj svojim modlám; ich deti a ich detné deti robia až dodnes to, čo robili ich otcovia.