Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Ozeášovo kráľovstvo v Izraeli (732 – 724)

1 V dvanástom roku judského kráľa Achaza sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii Ozeáš, Elov syn. Panoval deväť rokov.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nie však natoľko, ako izraelskí králi pred ním. 3 Proti nemu pritiahol asýrsky kráľ Salmanasar, Ozeáš sa stal jeho poddaným a odvádzal mu poplatok. 4 Ale asýrsky kráľ zistil, že Ozeáš ho zrádza: poslal poslov do Saidy k egyptskému kráľovi a asýrskemu kráľovi neodviedol každoročný poplatok. Vtedy ho asýrsky kráľ dal chytiť a vrhnúť do väzenia.

Zaujatie Samárie (721)

5 Asýrsky kráľ zaplavil celú krajinu, pritiahol pred Samáriu a obliehal ju tri roky.
6 V deviatom roku Ozeáša zaujal asýrsky kráľ Samáriu a Izraelcov odvliekol do Asýrie. Osadil ich v Chalaachu a pri Chabore, pri rieke Gozan a v médskych mestách.

Úvahy o zničení Izraelského kráľovstva

7 Stalo sa to preto, lebo Izraelci zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z područia egyptského kráľa, faraóna, a uctievali cudzích bohov.
8 Riadili sa zvyklosťami pohanských národov, ktoré Jahve vyhnala pred nimi. 9 Izraelci vyslovili nesprávne reči proti Jahvemu, svojmu Bohu, nastavali si výšiny všade, kde bývali, od strážnych veží po opevnené mestá. 10 Stavali si stély a pomníky bohyne Ašery na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. 11 Na všetkých výšinách pálili obety ako pohanské národy, ktoré Jahve vyhnal spred nich, a robili veci také zlé, že vyvolávali Jahveho hnev. 12 Slúžili modlám, o čom im Jahve povedal: "To nesmiete robiť!" 13 A Jahve varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov: "Obráťte sa, zanechajte svoje zlé cesty a zachovávajte moje príkazy a moje zákony, ako sú napísané v celom Zákone, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich sluhov, prorokov." 14 Ale oni neposlúchli a zatvrdili si šiju viac ako ich otcovia, ktorí neverili Jahvemu, svojmu Bohu. 15 Opovrhli jeho zákonmi a zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj príkazmi, ktoré im dal. Chodili za modlami, ktoré nie sú ničím, až sa sami stali ničím; nasledovali pohanské národy navôkol, hoci im ich Boh prikázal, aby nerobili tak ako ony. 16 Opustili všetky prikázania Jahveho, svojho Boha, narobili si odliate modly, dvoje teliat, urobili si posvätný kôl, klaňali sa celému vojsku nebeských hviezd a slúžili Baalovi. 17 Svojich synov a svoje dcéry prevádzali ohňom. Zaoberali sa veštením a čarodejníctvom, zapredávali sa konať to, čo sa Jahvemu nepáči, a vyvolávali tak jeho hnev. 18 Vtedy sa Jahve veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ho spred svojej tváre. Zostal iba samotný Júdov kmeň. 19 Ale ani Júda nezachovával príkazy Jahveho, svojho Boha, ale nasledoval zvyky, ktoré zaviedol Izrael. 20 Preto Jahve zavrhol celé potomstvo Izraela. Pokoril ho a vydal ho do rúk lúpežníkom, až ho nakoniec odvrhol ďaleko od seba. 21 Keď Boh oddelil Izrael od Dávidovho domu, Izrael vyhlásil za kráľa Jeroboama, Nebatovho syna. Jeroboam odvrátil Izrael od Jahveho a zviedol ich na veľké hriechy. 22 Izraelci pokračovali v páchaní všetkých hriechov, ktoré páchal Jeroboam, a neodvrátili sa od nich, 23 až nakoniec Jahve zahnal Izrael ďaleko od svojej tváre, ako to oznámil skrze svojich sluhov, prorokov. Poslal Izrael do Asýrie, kde je až do dnešného dňa.

Pôvod Samaritánov

24 Asýrsky kráľ dal priviesť ľudí z Bábela, z Kuty, z Avvy, z Chamatu a zo Sefarvajimu a usadil ich v mestách Samárie namiesto synov Izraela. Tento ľud zaujal kraj Samáriu a usadil sa v jej mestách.
25 Na počiatku svojho tamojšieho pobytu neuctievali Jahveho, preto Jahve na nich poslal levy a tie ich zabíjali. 26 Asýrskemu kráľovi oznámili: "Národy, ktoré si presídlil a usadil v mestách Samárie, nepoznajú obrady Boha tej krajiny. Preto teraz poslal na nich levy a tie ich zabíjajú, lebo nepoznajú obrady Boha tej krajiny." 27 Nato asýrsky kráľ vydal toto nariadenie: "Pošlite tam jedného z kňazov, ktorých som odtiaľ odviedol, nech sa tam ide usadiť a nech ich naučí obrady Boha krajiny." 28 Šiel teda jeden z kňazov, ktorí boli odvedení do zajatia zo Samárie, usadil sa v Beteli a učil ich, ako majú uctievať Jahveho. 29 Každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a postavili ich do chrámov na výšinách, ktoré predtým postavili obyvatelia Samárie, každý národ vo svojich mestách, v ktorých býval. 30 Ľudia z Bábelu si urobili modlu Sukot-Benota, ľudia z Kuty si urobili Nergala, ľudia z Chamatu si urobili Ašimu, 31 Avvania si zhotovili Nibchaza a Tartaka, Sefarvajimci spaľovali v ohni svoje deti na počesť Adramelecha a Anam-Melecha, sefarvajimských bohov. 32 Uctievali si aj Jahveho a určili si spomedzi seba kňazov pre výšiny. 33 Uctievali si teda Jahveho, ale slúžili aj svojim bohom podľa obradov pohanských národov, odkiaľ boli odvlečení. 34 Ešte aj dnes konajú podľa svojich starých obradov. Jahveho si neuctievajú, ani sa neriadia jeho pravidlami a jeho obradmi, zákonom a príkazmi, ktoré Jahve dal Jakubovým synom, ktorých nazval menom Izrael. 35 Jahve s nimi uzavrel zmluvu a dal im tento príkaz: "Neuctievajte si cudzích bohov, neklaňajte sa im, neslúžte im a neobetujte im obety. 36 Uctievajte si iba Jahveho, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny veľkou mocou a vystretým ramenom. Jemu sa klaňajte a jemu prinášajte obety. 37 Stále zachovávajte pravidlá a obrady, zákon a prikázania, ktoré napísal pre vás, a neuctievajte si cudzích bohov. 38 Nezabúdajte na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, a cudzích bohov neuctievajte. 39 Uctievajte len Jahveho, svojho Boha, on vás vyslobodí z rúk všetkých vašich nepriateľov." 40 Ale oni neposlúchli a konali podľa svojich starých zvykov. 41 Tieto národy si teda ctili Jahveho, ale slúžili aj svojim modlám; ich deti a ich detné deti robia až dodnes to, čo robili ich otcovia.